17.10.2015 / Hannele Pajanen, perhepalvelujohtaja

Iloisia uutisia lapsiperheille - perhepalvelut aloittaa vuoden alussa

Lasten ja nuorten palveluihin kuuluvan hyvinvointineuvolan organisaatiota uudistetaan ja vahvistetaan Kotkassa ensi vuoden alusta.
Hyvinvointineuvolan, lastensuojelun ja sijaishuollon palveluista muodostetaan perhepalvelut-kokonaisuus. Tällä muutoksella siirretään painopistettä korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin.

Ennaltaehkäiseviä palveluita ovat tutut neuvola- ja lastenvalvojapalvelut sekä opiskeluhuollon palvelut, jotka sijoittuvat kouluille ja oppilaitoksiin.
Varhaisen tuen palvelut koostuvat lapsiperheiden tukipalveluista, eli lasten tiimin (Lasten Vatupassi), perhetyön tiimin ja nuorten tiimin (Nuorten Vatupassi ja Nuorisoryhmä) palveluista.
Lastensuojelun palvelut koostuvat lapsiperheiden sosiaalityöstä ja sijaishuollon palveluista.

Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyi Kotkassa huhtikuussa 2015. Se on palvelu, jota on kauan odotettu ja joka on otettu ilolla vastaan. Palvelusetelillä tuotettuna kustannukset perheille ovat kohtuulliset. Jo yli 60 perhettä on tarttunut tähän mahdollisuuteen. Kotipalvelusta saa lisätietoa mm. neuvolan terveydenhoitajalta ja perheohjaajalta.

Vuodesta 1976 voimassa ollutta isyyslakia uudistetaan 1.1.2016 alkaen. Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa, kuten silloin kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Isyys on mahdollista tunnustaa silloin neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää.

Lapsiperheiden tukipalvelut ovat tällä hetkellä hyvin hajallaan ja sen vuoksi olemme pitkään pyrkineet saamaan Kotkaan matalan kynnyksen perhekeskusta, jonne koota näitä palveluita. Yhteiset tilat mahdollistavat ns. yhden oven palvelut. Tiloja ei vielä ole, mutta selvitykset ovat käynnissä.

Varhaisen tuen palveluissa on sekä lapsiperheille että nuorille palveluohjausta. Voit kysyä neuvoa ja pyytää tukea; Lasten Vatupassi, p. 040 631 1381 ja Nuorten Vatupassi, p. 040 660 1088.

 

2.9.2014 / Hannele Pajanen, perhepalvelujohtaja

Hyvinvointineuvola on lasten, nuorten ja perheiden asialla

Hyvinvointipalveluissa on valittu painopistealueeksi ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen ja päällekkäisyyksien poistaminen. Kaupungin taloudellinen tilanne on kuitenkin tällä hetkellä haastava ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Onhan selkeämpää laittaa rahaa vain siihen asiaan, joka on pakko hoitaa. Panostukset ennaltaehkäisevään työhön näkyvät usein vasta vuosien päästä. Edellisen laman kokemus on kuitenkin osoittanut, että kustannukset karkaavat käsistä, jos panostetaan vain korjaavaan työhön. Mikään ei riitä. Tämän seurauksena on selvinnyt, että jos asioihin olisi puututtu ajoissa, olisi moni kriisi ja vaikeus jäänyt syntymättä ja moni nuori syrjäytymättä.

Hyvinvointineuvola on keskeinen toimija silloin, kun painopistettä siirretään korjaavista ennaltaehkäiseviin. Hyvinvointineuvolan asiakkaina ovat lasta odottavat perheet, alle kouluikäiset ja kouluikäiset lapset perheineen sekä nuoret ja opiskelijat. Viime vuosina ovat kaupunkimme johto ja luottamusmiehet olleet ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden kehittämisen kannattajia, olemmehan pystyneet perustamaan Varhaisen tuen palvelu- ja kehittämiskeskuksen VATUPASSIN.

Lasten vatupassi

Olemme juuri viettäneet hyvinvointineuvolassa Vatupassin 1-vuotissyntymäpäivää 1.9.2014 ja samalla Nuorten Vatupassin avajaisia. Vuosi sitten perustettiin Varhaisen tuen palvelu- ja kehittämiskeskus, Vatupassi. Vatupassiin koottiin lasten ja nuorten varhaisen tuen palveluita yhteisen esimiehen alaisuuteen. Lasten Vatupassi tarjoaa puhe- ja toimintaterapiaa, perheneuvolapalveluita ja neuvolan perhetyön palveluita. Työssä mukana ovat myös lääkäri ja psykologi.

Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun perhetyön kanssa. Jo ensimmäisen vuoden aikana on selvinnyt, että asiakkaat käyvät monien ammattilaisten vastaanotoilla, joilla ei ole mitään yhteistyötä toistensa kanssa. Lisäksi on asiakkaita, jotka ovat koko ajan jonossa, joka ei lopulta johda mihinkään, koska lapset kasvavat palvelun ohi. Vatupassin tehtävänä on päällekkäisten palveluiden kartoittaminen ja perheen palvelutarpeen arviointi, jonka pohjalta rakennetaan tarvittava hoito- ja tukikokonaisuus. Yhdistämällä voimat ja osaaminen on tarkoitus tuottaa parempaa palvelua lapsiperheille oikea-aikaisesti.

Nuorten vatupassi

Syksyllä 2013 kävi ilmeiseksi, että palveluita on vahvistettava nuorten palveluiden suuntaan. Yli 13-vuotiaiden nuorten perheille ei ole ollut perheneuvola tyyppistä tukipalvelua. Nuoria on lähetetty peruspalveluista suoraan nuorisopsykiatrian poliklinikalle erikoissairaanhoitoon ja osa jäänyt vaille mitään jatkohoitoa tai tukea. Tämän palveluaukon poistamiseksi käynnistettiin Nuorten Vatupassi 1.9.2014 Höyrypanimon tiloissa. Palvelun tavoitteena on, että yksikään nuori ei jää ilman tukea ja tuki tuotetaan mahdollisimman varhain ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Ensivaiheessa tätä työtä tekee kaksi sosiaaliohjaajaa ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Jokainen lapsi ja nuori on arvokas

Palveluiden parantaminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen oikea-aikaisesti on jatkuvaa kehittämistyötä. Hyvinvointineuvola on rakentanut yhteistyötä varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Onhan meillä yhteinen asiakas, kotkalainen lapsi ja nuori perheineen. 4-vuotiaan lapsen laaja terveystarkastus neuvolassa, kouluun siirtymisen nivelvaihe sekä 5. luokan laaja terveystarkastus ovat tällä hetkellä kohtia, joissa yhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa.

Kun eri ammattilaiset yhdistävät voimansa, löytyy monelle asialle selitys. Lastentarhanopettaja ja peruskoulun opettaja näkevät lapsen kehityksestä erilaisia asioita kuin puheterapeutti tai terveydenhoitaja. Kun vanhempien ja ammattilaisten näkemys yhdistetään, syntyy kokonaiskuva ja ymmärrys, jonka jälkeen selviävät tarvittavat tukitoimet. Pyrimme toimimaan niin, että ketään ei pompotella ”luukulta toiselle” vaan, että se jolla huoli herää, ottaa asian hoitoonsa.

Nuorisotakuun toteutuminen

Kotkan synkistyvät työttömyysluvut nimenomaan nuorten kohdalla kasvattavat palveluiden tarvetta, joihin meidän pitäisi pystyä vastaamaan. Kotka on valinnut nuorisotakuun toteuttamiseen ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen näkökulman. Myös silloin, kun nuori jää vaille työpaikkaa tai koulutuspaikkaa, tulee meillä olla välineitä toimia ja tukea nuorta niin, että hän löytää oman paikkansa. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi teemme tiivistä yhteistyötä kaupungin eri vastuualueilla sekä rannikkopajojen ja ammattiopiston kanssa.

Yhteistyö on käynnistetty myös puolustusvoimien kanssa niiden nuorten osalta, joilta estyy palvelukseen pääsy. Useiden syrjäytymistarinoiden taustalla on syynä oppimisvaikeuksia, joita ei ole aikanaan selvitetty. Nyt jokaisen lapsen kohdalla oppimiseen liittyvät vaikeudet pyritään löytämään ajoissa ja antamaan hänelle tarvittava tuki. Nuorten siirtyminen perusasteelta toiselle asteelle vaatii eri tahojen yhteistyötä, yhteistä tahtoa ja vastuunottoa. Vaikeuksien taustalla voi olla myös opintojen keskeytyminen.
Ekami, Rannikkopajat ja Findersit tekevät uskomattoman hienoa työtä näiden nuorten tukemiseksi. Oppisopimuskoulutuspaikkoja on lisätty. Kaikkien on osallistuttava näihin talkoisiin, jotta yksikään nuori ei syrjäytyisi.

 

Valitse blogi

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja
Esa Sirviö

Henry Lindelöf
Kaupunginjohtaja
(jäi eläkkeelle 1.5.2018)
Henry Lindelöf

Nina Brask
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

Liisa Rosqvist
Vanhustenhuollon johtaja

Antti Mattila
Liikuntajohtaja

Hannele Pajanen
Perhepalvelujohtaja

Markku Hannonen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Leena Ruotsalainen
Nuorisotoimenjohtaja

Heli Sahala
Sosiaalijohtaja

Juha Henriksson
Opetustoimenjohtaja
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Pirjo Puolakka
Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka

Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
Pia Ruuskanen

Kati Homanen
Terveysjohtaja
Blogikuva, Kati Homanen

 

Minna Uusitalo
Henkilöstöjohtaja
Minna Uusitalo

Raili Liukkonen
Varhaiskasvatusjohtaja
Raili Liukkonen

Marianna Ruonala
Kansliapäällikkö
Marianna Ruonala