Kymenlaakson ilmasto- ja energiaindikaattorit

Kymenlaakson Ilmasto- ja energiaindikaattoriraportti esittelee indikaattorit, jotka kuvaavat yhdyskunnan kehittymistä energiankulutuksen ja siten ilmaston-muutoksen hillinnän näkökulmasta. Pelkistetysti yhdyskunnan energian-kulutuksen suuruus riippuu siitä, millaisissa rakennuksissa asutaan ja työskennellään ja miten niissä toimitaan, kuinka liikutaan ja tavaroita kuljetetaan, millaista teollista tuotantoa seudulla on sekä kuinka paljon tavaraa kulutetaan ja miten siitä syntyvät jätteet käsitellään.

Indikaattoreiden valinnan perusteena on ollut, että ne kuvaavat sellaista yhdyskunnassa tapahtuvaa kehitystä, johon vaikuttaminen on energian ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämisen kannalta välttämätöntä, mutta myös kunnan omilla toimenpiteillä mahdollista.

Indikaattorit ovat sektoreittain ryhmiteltyinä seuraavat:

Rakennusten lämmitys ja lämmönkulutus

 • Uusien rakennusten lämmitysmuotojakauma
 • Kaukolämmitettyjen asuinrakennusten lämmön ominaiskulutus (kWh/m3/vuosi)
 • Asumisväljyys (m2/hlö)

Sähkönkulutus

 • Kotitalouksien sähkönkulutus asukasta kohti (kWh/asukas/vuosi)
 • Sähkönkulutus työpaikkaa kohti teollisuudessa ja palvelualalla (kWh/työpaikka/vuosi)

Liikenne

 • Joukko- ja kevyenliikenteen kulkutapaosuudet
 • Ajoneuvosuorite asukasta kohti (km/hlö/vuosi)
 • Autoistumisaste (autollisten asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista)
 • Työmatkojen lukumäärän ja työmatkasuoritteen jakautuminen

Maankäyttö

 • Joukkoliikennepalveluiden tavoitettavissa asuvien osuus väestöstä (%)
 • Aluetehokkuus (rakennetun kerrosalan suhde rakennettuun maapinta-alaan)
 • Päivittäistavarakaupan saavutettavuus
 • Asutuksen jakautuminen taajama- ja haja-asutusalueille

Energiantuotanto

 • Uusiutuvan energian määrä (TJ ja MWh) ja osuus energiantuotannon polttoaineista (%)
 • Energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästö (kgCO2/MWh)

Materiaalitehokkuus

 • Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti (kg/hlö)
 • Materiaalina ja energiana hyödynnettävä osuus yhdyskuntajätteistä (%)

Lue lisää

indikaattoriselvityksen tiivistelmä