Valtuusto päätti lisämäärärahoista

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan 7.12. lautakunnille myönnettävistä lisämäärärahoista ja muista talousarviomuutoksista.

Valtuusto päätti pienentää ympäristölautakunnan vuoden 2015 tuloarviota 50 000 eurolla ja myöntää ympäristölautakunnan tämän vuoden talousarvioon lisämäärärahaa 150 000 euroa. Ympäristökeskuksen palvelualueen tulotavoitteesta ollaan jäämässä 50 000 euroa ja henkilöstökuluihin ei ole varattu eläinlääkäreiden palkkioita, josta syntyvä ylitysarvio on n. 50 000 €. Lisäksi vuokramenot ylittyvät 50 000 euroa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kohdalla valtuusto päätti tarkistaa lautakunnan vuoden 2015 sitovaa toimintakatetta 1,66 miljoonaa euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate on 30 585 804 euroa. Toimintakatteen pieneneminen johtuu arvioitua pienemmistä kaavoitustuotoista (680 000 euroa) ja toimitilahallinnon osittain toteutumatta jäävästä säästötavoitteesta (980 000 euroa).

Teknisen lautakunnan vuoden 2015 toimintakate tulee ylittymään tämän hetkisen ennusteen mukaan 0,5 miljoonaa euroa talousarvion mukaisesta sitovasta toimintakatteesta. Ennusteen mukainen toimintakatteen ylittyminen johtuu alkuvuoden keleistä, jotka lisäsivät ylitöitä ja kunnossapitopalveluiden kustannuksia. Loppuvuoden kelit tulevat määrittämään lopullisen toimintakatteen ylityksen suuruuden.

Suurimman lisäyksen kaupunginvaltuusto joutui tekemään sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon, jonka lisämäärätarve päätyi 7,7 miljoonaan euroon.
Arvioon sisältyy ennuste erikoissairaanhoidon 67,3 miljoonan euron kustannuksista, mikä tarkoittaa 5,3 miljoonan euron lisämäärärahatarvetta.
Päiväaikaisen päivystyksen kustannusten Careassa arvioidaan nousevan 2,3 miljoonaan euroon, jolloin ylitys on 1,4 miljoonaa euroa.
Lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuuden kuluihin tarvitaan yhden miljoonan euron lisämääräraha.

Kaupunginhallituksen alaisille toiminnoille valtuusto päätti myöntää 1,8 miljoonaa euroa lisämäärärahaa.
Syynä tarpeeseen on se, että kaupungin myyntivoittotavoitteet ovat ennusteen mukaan jäämässä 3,8 miljoonaa euroa talousarviosta.
Tilannetta helpottaa se, että KEVAn kautta maksettavan eläkemenoperusteisen maksun sekä ns. vanhojen eläkkeiden käsittelyn tulosvaikutteisen osuuden muutosten kautta eläkemaksut ovat toteutumassa +1,0 miljoonaa euroa talousarviossa esitettyä paremmalla tasolla.
Lisäksi kaupunginhallituksen alaiset toiminnot ovat toteutumassa +1,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota paremmin. Erityisen suotuisasti suhteessa talousarvioon ovat toteutumassa kaupunkikehityksen ja viestinnän sekä henkilöstöpalveluiden palvelualueet.

Kymijoen pohjoisosan
osayleiskuva hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavan. Koko osayleiskaavaan liittyvä laaja kaava-aineisto on luettavissa internetistä:
www.kotka.fi / Rakentaminen, kaavoitus ja tontit / kaavoitus / yleiskaavat / Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava


Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat