Valtuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.5. Kotkan uuden kaupunkistrategian, joka ulottuu aina vuoteen 2025 asti.
Valtuusto teki kaupunginhallituksen esitykseen (liitteenä) pieniä muutoksia, mutta pääosin strategia pysyi kaupunginhallituksen viimeisimmän luonnoksen mukaisena.

Viimeisimpään ehdotukseensa, jonka hallitus sai valmiiksi vasta hieman ennen valtuuston kokousta, lisättiin kohtaan ”Tarjoamme laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta, perusopetusta ja toisen asteen koulutusta perustuen yhteistyöhön ja digitaalisuuden hyödyntämiseen” myös vapaan sivistystyön siten, että lause kuuluu ”Tarjoamme laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta, perusopetusta ja toisen asteen koulutusta sekä vapaata sivistystyötä perustuen yhteistyöhön ja digitaalisuuden hyödyntämiseen.”

Valtuusto puolestaan muutti hallituksen esityksessä olevissa kaupunkitason mittareissa kohdan ”Vuosikate % poistoista” muotoon ”Vuosikate % poistoista suunnitelman mukaisin poistoin”.
Lisäksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti mm, että strategiaan lisätään yhdeksi toimenpiteeksi toisen asteen koulutuksen saamisen Kotkassa maksuttomaksi vuoteen 2025 mennessä, mutta ehdotus hävisi äänestyksessä lukemin 7-42.
Vasemmistoliitto olisi halunnut strategiaan myös maininnan opetustuntien määrän lisäämisestä ja itäisen rantaradan aktiiviseen vaikuttamiseen panostamisesta, mutta nämäkään esitykset eivät menestyneet äänestyksissä.

Kotkan uuden kaupunkistrategian valmistelu käynnistyi tammikuussa 2018.
Pohjatyö aloitettiin jo vuoden 2017 puolella kartoittamalla kaupunkilaisten näkemyksiä, edellisen strategian muutostarpeita, toimintaympäristön nykytilaa ja kehitystrendejä ja muutoshaasteita. Strategian uudistustyö pohjautui näihin koottuihin tietoihin.

Uutta kaupunkistrategiaa on valmisteltu kaupunginjohtajan johdolla suppeassa ja laajennetussa johtoryhmässä sekä kaupunginvaltuuston työpajoissa tammi- ja huhtikuussa.
Strategiatyö on tehty laajasti osallistavana prosessina, jossa on kuultu tilaisuuksissa ja kyselyissä kaupunkilaisia, henkilöstöä, lautakuntien jäseniä, nuorisovaltuustoa, ikäihmisten neuvostoa, vammaisneuvostoa, vieraskielisiä kotkalaisia, yrittäjiä ja konserniyhtiöitä.

Osallistavan strategiaprosessin tarkoituksena on ollut paitsi kerätä eri ryhmien näkemyksiä, myös vahvistaa yhdessä tekemistä ja positiivista ilmapiiriä sekä viestiä uudistumisesta.

Prosessin aikana on muodostettu yhteinen näkemys nykytilanteesta, toimintaympäristön muutoksista ja haasteista, Kotkan visio, arvot ja strategiset päämäärät, yleisen tason toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi sekä mittarit.
Kotka 2025 -strategian tavoitteita täsmennetään toiminnan ja talouden vuosittaisessa suunnittelussa. Strategiasta johdetaan tavoitteet osaksi talousarviota. Strategian toteutumista seurataan strategisilla mittareilla, jotka kertovat kehityksen suunnasta. Näillä mittareilla ei suoraan mitata organisaation tuloksellisuutta, koska niihin vaikuttavat myös kaupunkikonsernin ulkopuoliset tekijät.
Strategiasta johdettujen vuositavoitteiden toteutumista seurataan mittareilla, joiden kautta arvioidaan organisaation tuloksellisuutta.

Strategian ja talousarvion vuositavoitteiden lisäksi tarvitaan tarkentavia ohjelmia ja suunnitelmia, jotka tehdään erikseen strategiaan pohjautuen. Näitä ovat mm. omistajapoliittiset linjaukset, Hyvinvoiva Kotka (hyvinvointiohjelma), palveluverkkosuunnitelma, henkilöstöohjelma, ilmasto- ja energiaohjelma, hankintalinjaukset. Linjauksissa huomioidaan laeissa säädetyt palvelutavoitteet.

Liitteenä valtuuston hyväksymä lopullinen versio uudesta kaupunkistrategiasta (pdf).