Valtuusto hyväksyi seudun strategisen yleiskaavan

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.8. Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan.

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava tarkentaa ja toteuttaa seudun kehityskuvaa 2040 (Kaakon suunta), jonka seudun kunnat ovat hyväksyneet vuonna 2012.
Kehityskuvassa todetaan:
”Ensisijaisesti vahvistetaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Jos yhdyskuntarakennetta on silti laajennettava, on

  • laajennusalue toteutettava tarkkaan harkitusti
  • laajennusalueen toteutettava seudullista kokonaisuutta
  • laajennusalueella luotava edellytykset joukkoliikenteelle.”

Strategisessa yleiskaavassa kasvun sijoittamisessa on ensisijaisesti pyritty kehityskuvan linjausten mukaisesti nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja täydentämiseen. Samalla on pyritty vahvistamaan (asutusta, palveluja ja työpaikkoja sisältävän) toiminnoiltaan sekoittunutta
kaupunkirakennetta keskustoissa ja palvelukeskuksissa.
Tavoitteena on ollut edistää ihmisläheisen, taloudellisen, kestävän ja ilmastonmuutosta hillitsevän yhdyskuntarakenteen syntymistä suunnittelemalla maankäyttö tukemaan lähipalveluja, jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Kaupunkiseudun vetovoiman lisäämiseksi yleiskaavaratkaisussa on panostettu merellisen kaupunkiympäristön luomiseen mm. rantavyöhykkeen harkitulla ja monipuolisella käyttöönotolla. Asukkaille tarjotaan sekä urbaania merikaupunkia että merellistä pientaloasumista lähellä peruspalveluja. Kaavamääräyksin varmistetaan, että uudet ja tiivistyvät asuinalueet voidaan toteuttaa riittävän tehokkaina kokonaisuuksina, jotta niille voidaan toteuttaa joukkoliikennetarjonta.

Yleiskaavassa on osoitettu kehittämismerkintöjä, joilla turvataan pitkän aikavälin laajenemissuunnat. Kaavamääräyksin on varmistettu, että nykyisten taajamien tiivistämis- ja laajenemisvara hyödynnetään ennen uusien alueiden käyttöönottoa.
Esimerkiksi Kotkan, Haminan ja Pyhtään Siltakylän kasvu suunnataan ensisijaisesti rakenteen sisään. Kun taajamien tiivistämisvara on hyödynnetty, varaudutaan pitkällä aikavälillä myös siihen, että rakenne voi laajentua olemassa olevan infrastruktuurin ja joukkoliikenteen länsi-itä-suuntaisen kehittämiskäytävän varressa.

Strategisuus näyttäytyy yleiskaavassa myös taajamatoimintojen luokittelussa. Intensiiviset taajamatoimintojen alueet kytkeytyvät joukkoliikenteen keskeiseen kehittämiskäytävään, joka tarjoaa nyt ja tulevaisuudessa kilpailukykyistä ja houkuttelevaa joukkoliikennettä. Kasvua ohjataan tälle joukkoliikennevyöhykkeelle sekä palvelukeskuksiin ja niiden välittömään läheisyyteen lähipalveluja tukien.

Elinkeinoelämän osalta lähtökohtana on ollut yleiskaavan joustavuus sekä positiivinen lähestyminen elinkeinoelämän muutoksiin. Avainsanana on ”mahdollistaminen”. Yleiskaavan pitää kestää aikaa ja rajoittaa vain sitä, mitä esimerkiksi ympäristövaikutusten vuoksi on välttämätöntä ohjata.
Yleiskaavalla varaudutaan riittävin aluevarauksin seudun kilpailukyvyn lisäämiseen. Lisäksi yleiskaavan tulee tukea toisistaan hyötyvien toimijoiden keskinäisiä synergioita (sijoitusratkaisut, yrityspuistot,
sivutuotteiden hyödyntäminen jne).

Yleiskaava mahdollistaa sekä nykyisten yritysten toimintaedellytysten kehittymisen että uusien yritysten ja työpaikkojen sijoittumisen seudulle. Ratkaisevia tekijöitä kehityksessä ovat yritys- ja työpaikka-alueiden laajuus (riittävä mitoitus isojenkin yritysten tarpeisiin), monipuolisuus (mahdollisimman vähän rajoitteita eri toimintojen sijoittumiselle ja luonteeltaan erityyppiset alueet) sekä alueellinen sijoittuminen ja suhde muuhun alueidenkäyttöön. Nämä antavat mahdollisuuden yritystoiminnan määrälliseen, laadulliseen ja sijainniltaan tarkoituksenmukaiseen kehittymiseen.

Elinkeinostrategiassa ja yleiskaavan linjaratkaisussa esitetyt ja yleiskaavan mahdollistamat huomattavat kasvutavoitteet edellyttävät, että toteuttamisen vaiheistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Toteuttamisohjelmassa tuodaan esiin yleiskaavan keskeisimmät muutosalueet ja esitetään muutosta edistäviä toimenpiteitä sekä vaiheittain toteuttamisen periaatteet.

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava (Y24) liitteenä.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat