Uusi kaupunkistrategia valtuuston käsittelyyn

Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös ehdotuksen uudeksi kaupunkistrategiaksi ja lähetti sen valtuuston käsiteltäväksi. Hallitus muutti käsiteltävänä ollutta luonnosta (liitteenä) sen verran, että strategian kansikuvaan halutaan ns. ankkuri, joka kuvaa läpileikkaavana teemana kaupungin kestävää taloutta. Ankkuriin laaditaan vielä tarvittavat toimenpiteet ja mittarit.
Kaupunginvaltuusto ottaa strategiaan kantaa kokouksessaan 14.5.

Kotkan uuden kaupunkistrategian valmistelu käynnistyi tammikuussa 2018.
Pohjatyö aloitettiin vuoden 2017 puolella kartoittamalla kaupunkilaisten näkemyksiä, edellisen strategian muutostarpeita, toimintaympäristön nykytilaa ja kehitystrendejä ja muutoshaasteita. Strategian uudistustyö pohjautui näihin koottuihin tietoihin.
Uutta kaupunkistrategiaa on valmisteltu kaupunginjohtajan johdolla suppeassa ja laajennetussa johtoryhmässä sekä kaupunginvaltuuston työpajoissa tammi- ja huhtikuussa.
Strategiatyö on tehty laajasti osallistavana prosessina, jossa on kuultu tilaisuuksissa ja kyselyissä kaupunkilaisia, henkilöstöä, lautakuntien jäseniä, nuorisovaltuustoa, ikäihmisten neuvostoa, vammaisneuvostoa, vieraskielisiä kotkalaisia, yrittäjiä ja konserniyhtiöitä.
Osallistavan strategiaprosessin tarkoituksena on ollut paitsi kerätä eri ryhmien näkemyksiä, myös vahvistaa yhdessä tekemistä ja positiivista ilmapiiriä sekä viestiä uudistumisesta.

Prosessin aikana on muodostettu yhteinen näkemys nykytilanteesta, toimintaympäristön muutoksista ja haasteista, Kotkan visio, arvot ja strategiset päämäärät, yleisen tason toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi sekä mittarit.

Kotka 2025 -strategian tavoitteita täsmennetään toiminnan ja talouden vuosittaisessa suunnittelussa. Strategiasta johdetaan tavoitteet osaksi talousarviota. Strategian toteutumista seurataan strategisilla mittareilla, jotka kertovat kehityksen suunnasta. Näillä mittareilla ei suoraan mitata organisaation
tuloksellisuutta, koska niihin vaikuttavat myös kaupunkikonsernin ulkopuoliset tekijät. Strategiasta johdettujen vuositavoitteiden toteutumista seurataan mittareilla, joiden kautta arvioidaan organisaation tuloksellisuutta.

Strategian ja talousarvion vuositavoitteiden lisäksi tarvitaan tarkentavia ohjelmia ja suunnitelmia, jotka tehdään erikseen strategiaan pohjautuen. Näitä ovat mm. omistajapoliittiset linjaukset, Hyvinvoiva Kotka (hyvinvointiohjelma), palveluverkkosuunnitelma, henkilöstöohjelma, ilmasto- ja energiaohjelma, hankintalinjaukset. Linjauksissa huomioidaan laeissa säädetyt palvelutavoitteet.

Uusi kaupunkistrategia liitteenä (pdf).

Peli-Karhuille stipendi
ja mitalijuhlat

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös huomioida Peli-Karhujen naisjoukkueen saavuttaman Suomen mestaruuden myöntämällä joukkueelle stipendin ja järjestämällä mitalijuhlan.
Kaupunginhallitus päätti myöntää Peli-Karhuille 5000 euron suuruisen stipendin ja järjestää mitalijuhlan erikseen sovittavana ajankohtana.