Toimitilaohjelma linjaa toimitilahallinnon tavoitteita ja toimintatapoja

Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.4. kaupungin toimitilaohjelman vuosiksi 2017-2021 ja toimitilahallinnon tämän vuotisen toimenpideohjelman. Molemmat ohjelmat menevät vielä kaupunginvaltuuston käsiteltäviksi.

Toimitilaohjelman päätavoite on selvittää ja linjata mitä tiloja Kotkan kaupunki haluaa tai sen pitää omistaa, miten ja millä resursseilla sen tulee omistustaan hoitaa ja kuinka ja mihin tarkoituksiin sen tulee omistuksiaan käyttää. Toinen keskeinen tavoite on tehdä ne strategiset valinnat, jotka toimitilojen osalta tukevat kunnan talouden saamista kestävälle pohjalle.

Toimitilaohjelmassa linjataan toimitilahallinnon tavoitteita ja toimintatapoja. Ohjelma tekee toiminta-ajatuksesta näkyvän ja antaa suunnan kehittämiselle.

Käytännön toiminnassa tavoitteena on aikaansaada palvelutuotannon tarpeisiin soveltuvat ja toimintaa tukevat, turvalliset, terveelliset ja viihtyisät tilat, joiden ylläpito on järjestetty suunnitelmallisesti, taloudellisesti ja ongelmia ennaltaehkäisevästi.

Toimitilojen ydinongelma on tarpeettomaksi jäänyt ja kunnoltaan heikkenevä rakennuskanta, jonka ylläpitäminen tuottaa ylimääräisiä kustannuksia. Ratkaisuna on rakennuskannan vähentäminen ohjelmassa osoitetuilla tavoilla. Tulevat toimitilat määräytyvät tulevan palveluverkon perusteella. Siksi palveluverkkoa on suunniteltava pitkäjänteisesti etukäteen, ja suunnitelmaa on pidettävä ajan tasalla.

Toimitilaohjelma ottaa myös kantaa suurten ajankohtaisten kysymysten käsittelyyn:
SOTE-uudistukseen varautuminen edellyttää SOTE-käyttöön tulevien kiinteistöjen yhtiöittämisen selvittämistä. Sisäilmaongelmien ratkaisemista terävöitetään ja niiden syntyä estetään suunnitelmallisella kiinteistönpidolla. Korjausvelan taittaminen edellyttää niin ikään ylläpito- ja peruskorjausten suorittamista ajallaan sekä tarpeettomista rakennuksista luopumista. Oikea-aikainen korjaaminen edellyttää myös oikea-aikaista rahoitusta.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n osalta esitetään yhteistoiminnan pääperiaatteet. Samaten linjataan kaupungin omistamien tilojen ulosvuokrauksen ja sisäisen vuokranmuodostuksen periaatteet.

Toimitilaohjelmaa täydentävät erillisenä käsiteltävät toimenpideohjelma ja kiinteistöjen salkutus.
Salkutuksessa on huomioitu myös Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n (JuKi) omistamat rakennukset.

Kaupungin omistamiin rakennuksiin sitoutuu paljon varoja. Pikaiseen koko rakennuskannan kohentamiseen ja yhdenaikaiseen lukuisista palvelurakennuksista luopumiseen ei ole mahdollisuuksia. Siksi vain pitkäjänteinen, taloudesta tarkka, laatutietoinen toimintatapa on tie, joka johtaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Toimitilaohjelma on laadittu yhteistyössä kaupungin eri vastuualueiden ja JuKin kanssa, ja työn aikana arvokasta evästystä on saatu kaupunginhallituksen ja -valtuuston, kaupunkisuunnittelulautakunnan sekä kaupunginjohtajan johtoryhmän tahoilta. Työ pohjautuu Kuntaliiton Harkittua omistajuutta -hankkeen tuloksiin sekä konsultti Esko Korhosen pohjatyölle.

Toimitilojen taloudellisuus ja toimivuus tehdään yhteistyössä toimitilahallinnon, ylläpidon, käyttäjien ja päättäjien kanssa.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös konserniohjeen uudistamista. Vasemmistoliiton Joona Mielonen esitti, että hallitus pyytää valtuuston päätöksen tueksi ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa julkisuuslain periaatteiden soveltamisesta kaupungin tytäryhtiöissä. Esitys hävisi äänestyksessä lukemin 10-3.
 

Kokouspalkkioihin
tulossa korotus

Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioita korotetaan.

Päätös syntyi äänestysten jälkeen, kun Vasemmistoliitto ei olisi halunnut korottaa palkkioita ollenkaan ja lisäksi poistaa palkkiosäännöstä kaupunginhallituksen jäsenet vuosipalkkiota saavien joukosta. Lisäksi SDP halusi siirtää kaupunginhallituksen jäsenten vuosipalkkioista osan kaupunginvaltuuston ryhmänjohtajille.

Vasemmistoliiton ensimmäinen ehdotus hävisi äänestyksen lukemin 3-10 ja toinen lukemin 5-8. SDP:n esityksen kaupunginhallitus sen sijaan hyväksyi yksimielisesti.

Lisäksi kaupunginjohtaja muutti kokouksen aikana esitystään mahdollisesti valittavien puolipäiväisten hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien kuukausipalkkioista, jotka muuttuivat alkuperäisestä esityksestä 2750 eurosta 2250 euroon kuukaudessa.

Luottamushenkilöpalkkioiden palkkiotasoa kokouspalkkioiden osalta ehdotetaan nostettavaksi siten, että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouspalkkiot nousevat 22,72 % ja lautakuntien ja johtokuntien kokouspalkkiot 22,22 %. Vuosipalkkioihin, jotka ovat pääosin vuodelta 2004, on tehty yli 50 %:n tasokorotus.

Voimassa oleva luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö on hyväksytty valtuustossa 10.12.2004. Siihen on tehty vain vähäisiä muutoksia vuonna 2009. Palkkiosääntö on kaupunginhallituksen mukaan kaivannut tarkistamista ja täsmentämistä sekä luottamushenkilöiden palkkiotason tarkistamista.

Lopullisen päätöksen kokouspalkkioiden nostamisesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat

Liitteinä toimitilaohjelma vuosille 2017-2012 ja toimenpideohjelma vuodelle 2017.