Pietu Mänttäristä Kotkan talousjohtaja

Hallintotieteiden maisteri Pietu Mänttäri on valittu Kotkan kaupungin uudeksi talousjohtajaksi.
Kaupunginhallitus teki valinnan kokouksessaan maanantaina 11.4.

Tällä hetkellä kaupungin talousosastolla rahoitussuunnittelijana työskentelevä Mänttäri katsottiin hakemusasiakirjojen ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella virkaan parhaiten soveltuvaksi.
Mänttärillä on kokonaiskuva ja näkemys talouden vastuualueen yleisjohtamisesta sekä kaupungin talous- ja rahoitusasioiden johtamisesta ja ohjaamisesta konsernitasoisesti.
Haastattelun perusteella Mänttärin asenne sekä työmotivaatio, yhteistyötaidot sekä vuorovaikutus- ja viestintätaidot vakuuttivat haastatteluryhmän.

Talousjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 11 henkilöä, joista kutsuttiin haastatteluun kolme.

Kotka tukee Kouvolan näkemystä
Carean alijäämien kattamisesta

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan myös Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon, joka koski Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Carean alijäämien kattamista.
Kaupunginhallitus tukee Kouvolan kaupungin näkemystä, joka pohjautuu aiheuttamisperiaatteen käyttämiseen alijäämien kohdistamisessa.

Kouvolan esitys perustuu BDO Audiator Oy:n suorittamaan selvitykseen, jonka perusteella Carean jäsenkunnille on esitetty, että vuosina 2006 - 2010 sairaanhoitopiirin taseeseen kertynyt alijäämä olisi
tullut kohdistaa jäsenkunnille palvelujen todellisen käytön suhteen.
Sairaanhoitopiirin perussopimukseen ei ennen vuotta 2008 ole sisältynyt minkäänlaista alijäämien kattamista koskevaa sopimusmääräystä.

Jäsenkunnat ovat käyneet sairaanhoitopiirin alijäämien kattamisesta pitkään neuvotteluja pääsemättä niissä kuitenkaan kaikkia tyydyttävään ratkaisuun.
Kouvolan kaupunki on katsonut asianmukaiseksi, että asiaan saadaan ratkaisu, jonka pohjalta voidaan
toimia. Kouvolan hakemus koskee tilivuosia 2006 – 2009.
Vuoden 2010 alijäämän kattamisvelvollisuus on jo ratkaistu, joten se ei sisälly Kouvolan kaupungin vaatimukseen.
Kouvola pyytää hallinto-oikeutta vahvistamaan, BDO Audiator Oy:n selvityksessään ehdottamaan menettelytapaan nojautuen mm., että Kotkan kaupungin vastuulle määrätään ennen vuotta 2006 kertyneistä alijäämistä 3 154 412,29 euroa ja vuosina 2006 – 2009 kertyneistä alijäämistä 7 439 483,84 euroa. Kotkan kaupungin kokonaisvastuu alijäämistä olisi siis 10 127 413,29 / 22 468 852,05 euroa.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat