Palveluverkkoselvitys valtuuston käsiteltäväksi

Kotkan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 6.5. toistamiseen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta laaditun selvityksen perusteella laadittua ehdotusta ja päätti lähettää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös syntyi äänestyksien jälkeen, kun sekä Vihreät, Perussuomalaiset että Vasemmistoliitto ja myös Kokoomuksen Saila Piipari-Huovila halusivat tehdä muutoksia alkuperäiseen ehdotukseen.

Vihreät, Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto esittivät, että:

 • Hakalan ja Rauhalan koulut rakennetaan erillisinä kouluina. Koulut suunnitellaan vuosiluokkien 0-5 kouluina. Uudisrakennuksista Rauhalan koulu sijoitetaan vanhan koulun paikalle ja vanha koulu puretaan. Hakalan koulun osalta vanha koulu puretaan ja sijaintipaikkaa kartoitetaan uudestaan vuoden 2019 loppuun mennessä niin, että se palvelee alueen lapsia parhaiten. Myös Hakalan koulu toteutetaan vuosiluokkina 0-5. Rakennusten toteuttamismalliin otetaan kantaa laadittavassa hankesuunnitelmassa. Hankesuunnitelman valmistelu aloitetaan viimeistään vuoden 2020 alussa. Hakalan koulun yhteyteen rakennetaan myös Metsäkulman päiväkodin tilat.
 • Samalle tontille Rauhalan alakoulun kanssa toteutetaan Raitin päiväkodin rakennus 6-Ryhmäisenä. Hankesuunnitelman valmistelu käynnistetään viimeistään vuoden 2020 alussa samalla kuin Rauhalan koulun hankesuunnitelma.
 • Otsolan koulu toteutetaan uudisrakennuksena vuosiluokkien 0—5 kouluna Otsolan koulun tontille ja Otsolan vanha koulu puretaan. Tähän uudisrakennukseen yhdistetään päiväkodin toiminta. Rakennuksen toteuttamismalliin otetaan kantaa päivitettävässä hankesuunnitelmassa. Hankesuunnitelma päivitetään ja mitoitetaan uudestaan vuonna 2019.
 • Velvoitetaan kaupunkirakennelautakunta ja joukkoliikennejaos selvittämään joukkoliikenteen järjestämisen niin, että koulujen oppilaaksiottoalueilta on mahdollisuus kulkea kouluun joukkoliikenteellä, koskien koko kaupungin aluetta.
  Joukkoliikenteen suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa ja yhteisellä menettelyllä koulujen alkamisajat sopeutetaan joukkoliikenteen mukaan ja päinvastoin. Joukkoliikenteen ja koulujen alkamisaikojen on käytävä yhteen viimeistään 2020 syyslukukauden alusta.
  Kaikissa hankesuunnitelmissa arvioidaan tarkasti tulevaisuuden tilatarpeet, ottaen huomioon lapsimäärän kehitys alueella erityisesti vuosina 2017 ja sen jälkeen syntyneet, sekä mahdolliset alueelle rakentamiset kaavoitukseen ja rakentamisen mahdollisuuksiin verraten. Suunnitelmissa huomioidaan koulujen käyttö digitaalisena etäkouluna ja mahdollisuus toimimiseen satelliittikouluna ilman omaa hallintoa jos se säästää kustannuksissa. Toteutuksessa otetaan huomioon puurakentamisen mahdollisuus ensisijaisena vaihtoehtona hyvän sisäilman, sekä kaupunkistrategian mukaisen ympäristöystävällisen rakentamisen varmistamiseksi.

Nämä esitykset kuitenkin hävisivät äänestyksen lukemin 8-5 Saila Piipari-Huovilan tekemälle muutosesitykselle, jossa puolestaan esitettiin, että Otsolan koulu jatkaa edelleen toimintaansa. Koulukiinteistön kunto arvioidaan vuoden 2019 aikana ja varaudutaan koulun peruskorjaukseen tai uudisrakentamiseen 2020-luvulla. Piipari-Huovilan esityksen kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti poistaa alkuperäisestä ehdotuksesta kohdan 15, joka koski Kotkan ruotsinkielisen päiväkodin peruskorjauksen avustamista.

Kaupunginhallitus päätti lopulta ehdottaa siis valtuustolle, että se hyväksyisi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa koskevat linjaukset seuraavasti:

 1. Metsolan ja Langinkosken koulu yhdistetään 1.1.2020 alkaen Langinkosken yhtenäiskouluksi, jossa on vuosiluokat 0—9.
 2. Pihkoon koulu toteutetaan uudisrakennuksena vuosiluokkien 0—5 kouluna Pihkoon koulun tontille ja Pihkoon vanha koulu puretaan. Rakennuksen toteuttamismalliin otetaan kantaa päivitettävässä hankesuunnitelmassa. Hankesuunnitelma päivitetään ja mitoitetaan uudestaan vuonna 2019.
 3. Hakalan ja Rauhalan koulut yhdistetään siten, että koulu suunnitellaan vuosiluokkien 0—6 kouluna ja uudisrakennus toteutetaan Rauhalan koulun tontille. Vanha koulurakennus puretaan. Rakennuksen toteuttamismalliin otetaan kantaa laadittavassa hankesuunnitelmassa. Hankesuunnitelman valmistelu käynnistetään vuonna 2020. Tehdään tonttiselvitys hankesuunnitelmavaiheessa.
 4. Samalle tontille yhdistetyn Hakala-Rauhala alakoulun kanssa toteutetaan Raitin päiväkodin uudisrakennus 6-ryhmäisenä. Tähän uudisrakennukseen yhdistetään Metsäkulman päiväkodin toiminta. Hankesuunnitelman valmistelu käynnistetään vuonna 2020.
 5. Helilän ja Karhulan koulu yhdistetään. Yhdistynyt yläkoulu ja Karhulan lukio sijoitetaan samaan kiinteistöön ns. Karhulan kivikoulun tontille ja viereiselle tontille. Kivikoulu säilytetään. Lisätilatarve arvioidaan hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä. Rakennuksen toteuttamismalliin otetaan kantaa laadittavassa hankesuunnitelmassa. Hankesuunnitelmanvalmistelu käynnistetään vuonna 2020. Hankesuunnitelmassa huomioidaan kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatilojen tarpeet.
 6. Hovinsaaren koulu jatkaa toistaiseksi toimintaansa vuosiluokkien 0—5 kouluna ja oppilaat siirtyvät edelleen kuudennelle vuosiluokalle Langinkosken yhtenäiskouluun.
 7. Otsolan koulun toiminta jatkuu entisellään. Koulukiinteistön kunto arvioidaan vuoden 2019 aikana ja varaudutaan koulun peruskorjaukseen tai uudisrakentamiseen 2020-luvulla..
 8. Metsäkulma—Hakala—Itäranta—Perävarppi-Tiutinen alueen lapsimääränkehitystä seurataan ja alueelle rakennetaan päiväkoti alueen varhaiskasvatustarpeen sitä edellyttäessä 2020 -luvun lopulla.
 9. Muut perusopetuksen koulut jatkavat toimintaansa nykyisissä kiinteistöissä ja nykyisillä vuosiluokilla. Tilannetta arvioidaan seuraavan kouluverkkoselvityksen yhteydessä.
 10. Perusopetuksen koulujen oppilaaksiottoalueita tarkistetaan oppilasmäärien tasapainottamiseksi tulevina vuosina hyvinvointilautakunnan päätöksellä.
 11. Muut päiväkodit jatkavat toimintaansa nykyisissä kiinteistöissä. Kiinteistöjenperusparannukset toteutetaan suunnitellun aikataulun mukaisesti, mukaan lukien vuokrakiinteistössä toimivan Hovinsaaren päiväkodin perusparannus. Toimintojen yhdistämistä arvioidaan lapsimäärän vähenemisen sitä edellyttäessä.
 12. Hyvinvointilautakunta arvioi vuosittain varhaiskasvatuksen ja opetustoimen oppilasmääriä ja oppilaaksiottoalueita.
 13. Pyydetään kaupunkirakennelautakuntaa selvittämään joukkoliikenteeseen tarvittava kapasiteetti koko kaupungin alueella.
 14. Seuraavaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitykseen otetaan mukaan Kotka Svenska Samskola ja Kotka Svenska Barnträdgård.

 

Ryhmäkotien yhdistäminen
aiheuttaa 11 henkilön irtisanomisen

Kaupunginhallitus päätti myös hyväksyä Kotkan vastaanottokeskusta ja Perheryhmäkoti Muntaloa koskeneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen, jonka mukaan kaupungin palveluksesta irtisanotaan enintään 11 henkilöä taloudellisista ja tuotannollisista syistä

Kotkan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti marraskuussa 2018 käynnistää valmistelun Perheryhmäkoti Muntalon ja Koivulan ryhmäkodin yhdistämisen ns. Hybridiyksiköksi.

Kansainvälistä suojelua hakevien määrä oli vuonna 2015 suurempi kuin koskaan. Tulijoissa oli mukana yksin alaikäisinä turvapaikkaa hakemaan tulleita lapsia ja nuoria enemmän kuin aiemmin. Tuolloin toiminnassa olleiden ryhmäkotien ja perheryhmäkotien olemassa oleva kapasiteetti ei riittänyt heidän majoittamiseensa vaan eri puolille Suomea perustettiin useita uusia yksiköitä.

Sittemmin tilanne on rauhoittunut, yksiköitä lakkautettu ja useampi jäljellä olevista yksiköistä on muuttanut tai muuttamassa toimintansa Hybridiyksiköksi. Tätä muutosta on ehdotettu myös Kotkan toimintayksiköille. Muutosta on ehdottanut Maahanmuuttovirasto (Migri) ja ELY on puoltanut muutosta.

Hybridiyksikkö tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus- ja kotoutumistoimintojen järjestäminen ja tuottaminen tapahtuvat samassa yksikössä ja samalla henkilökunnalla.
Muutoksen tavoitteena on saada aikaan aikaisempaa selkeämpi ja ennustettavampi kokonaisuus sekä säilyttää toiminnot paikkakunnalla. Tämä mahdollistaa myös sen, että asiakkaat voivat jatkaa asumistaan samassa yksikössä oleskeluluvan saamisen jälkeen, kunnes he täyttävät 18 vuotta.
18 vuotta täyttäneille, kuntaan jääville asiakkaille, järjestetään tarpeen mukaan kotouttamislain mukaisia jälkihuollon tukitoimia 21 ikävuoteen asti.

Peli-Karhulle stipendi ja mitalijuhla -
Tiutisessa kyläjuhla ja kahvitilaisuus

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan myös kaksi tunnustusta.
Naisten koripalloilun Suomen mestarijoukkue Peli-Karhuille myönnettiin 5000 euron stipendi, joka luovutetaan joukkueen edustajille myöhemmin järjestettävässä mitalijuhlassa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti huomioida vuoden kymenlaaksolaiseksi kyläksi valitun Tiutisen saavuttaman tunnustuksen järjestämällä kyläjuhlan ja kahvitilaisuuden tiutislaisille Tiutisen työväentalossa lauantaina 8. kesäkuuta.

Kymenlaakson Liiton tekemän valinnan perusteluissa todetaan, että Tiutinen on yhteisöllinen ja virikkeellinen kylä Suomenlahden saaristossa. Saaressa toimii hyvässä yhteistyössä monia yhdistyksiä, jotka vuorovaikutuksessa kaupungin kanssa edistävät kylän toimintoja tulevaisuusorientoituneesti.

Tiutisen työväenyhdistyksen pyörittämä työväentalo toimii saarella järjestettävien tapahtumien keskipisteenä sekä kyläläisten kohtaamispaikkana. TIutinen on aktiivisesti mukana Leader Sepran rahoittamissa hankkeissa. Elävä Tiutinen -kylähankkeessa rakennetaan työväentalon läheisyyteen lähiliikuntapaikkaa,
ja Maisemapolkuja -hankkeessa ollaan mukana mobiilikartoittamassa saaren merkittäviä luontokohteita.

Tiutisessa on aktiivista toimintaa myös erilaisten tapahtumien muodossa. Tiutisen kylätoimikunta järjestää vuosittaisia kylätapahtumia ja kyläkokouksia saaren asukkaita koskevissa asioissa, juhannuskokkotapahtuman, saaren maisemointitalkoita sekä tekee kannanottoja saaren asioista kunnan
suuntaan.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat