Palveluverkkoselvitys lähetettiin uudelleen valmisteltavaksi

Kotkan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.3. kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta laaditun selvityksen perusteella laadittua ehdotusta ja päätti lähetti sen uudelleen valmisteltavaksi.
Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 9-4, kun SDP:n edustajat olisivat halunneet päättää asian viemisestä valtuustoon jo tässä kokouksessa.

Kotkan kaupunki toteutti FCG:n kanssa yhteistyössä alkuvuodesta 2018 kouluverkkoselvityksen Pihkoon ja Karhulan alueilta ja keväällä 2018 varhaiskasvatusselvityksen koko kaupungin alueelta.
Osaselvityksiä laadittaessa havaittiin, että varhaiskasvatusta ja perusopetusta tulisi tarkastella
kokonaisuutena, joten kesällä 2018 päätettiin laajentaa tarkastelu koskemaan koko kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa.
Syynä selvitysten yhdistämiseen oli myös molemmilla vastuualueilla toteutuneet toimintojen siirtymiset väistöihin. Palveluverkkojen kokonaistarkastelulla katsottiin saatavan taustatietoa mahdollisten peruskorjaus- tai uudisrakennusinvestoinneista tehtävien päätösten tueksi.

Kokonaisselvityksen tavoitteena oli

 1. laatia suunnitelma Kotkan kaupungin optimaalisesta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta ja
 2. tarkastella palveluverkkosuunnitelmasta nousevien investointi- ja kehittämistoimien toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Kotkan tavoitteena etelä-
kymenlaaksolainen tukipalveluyhtiö

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että kaupunki osallistuu eteläkymenlaaksolaisen tukipalveluyhtiön valmisteluun. Tämäkin päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 11-2, kun Vasemmistoliiton edustajat olisivat halunneet, että yhtiön valmisteluun ei osallistuta.

Kymenlaakson kunnat linjasivat hallituksissaan vuoden 2018 keväällä, että maakunnassa lähdetään selvittämään ja valmistelemaan maakunnan laajuista tukipalveluyhtiötä. Kouvolan kaupunki päätti hallituksessaan 1.10, ettei ole mukana maakunnan tukipalveluyhtiön perustamisselvityksessä vaan jatkaa omaa kiinteistöpalvelujen organisoitumisselvitystään.

Tukipalveluyhtiön valmistelu aloitettiin kesällä 2018 työryhmätyöskentelynä, jossa oli kuntien palveluista vastaavat viranhaltijat, maakunnassa toimivat yhtiöt sekä henkilöstö edustettuna. Ensimmäisessä
vaiheessa selvitettiin puhtaus- ja ruokapalvelujen kokonaisuuksia.
Työryhmien tehtävänä oli kerätä tarkempia tietoja toiminnasta, miettiä yhtiöittämisen eri vaikutuksia sekä miettiä järkevintä toimintamallia. Lisäksi tehtävänä oli laatia haltuunottosuunnitelma, jotta toiminnan häiriötön siirtyminen varmistetaan.

Työryhmät löysivät yhteisesti seuraavia näkökulmia:

Mahdollisuudet:

 • Valmistaudutaan mahdolliseen maakuntamuutokseen
 • Toimintamallien yhtenäistämisellä (parhaat käytännöt) saavutetaan toimintavarmuutta ja tehokkuutta
 • Asiantuntijuuden keskittäminen -> Kehittämisen ja kehittymisen tuki isolta organisaatiolta
 • Luo henkilöstölle uusia mahdollisuuksia, henkilöstön joustava käyttö
 • Henkilöstön aseman turvaaminen
 • Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen -> koulutukset
 • Yhteishankintojen kehittämismahdollisuus
 • Varautuminen ja avainhenkilöiden sijaistukset
 • Tehtävät jatkuvat omissa käsissä ja kuntien ohjauksessa
 • Päätöksenteon ketteryys ja reagointikyky
 • Iso työllistäjä -> Houkutteleva työnantaja, markkinointi

Uhat ja riskit:

 • Tuotanto keskitetään / paikallisuus katoaa
 • Lähiruoan huomioiminen hankinnoissa
 • Liian iso (mammutti)
 • Kustannukset kasvavat
 • Henkilöstön sitoutuminen muutokseen
 • Toiminnan jatkuvuus ja turvaaminen
 • Palvelutaso tulee säilyä
 • Mahdolliset vaikutukset keittiöiden määrään
 • Johtamismallin ja omistajaohjauksen toimivuus
 • Kunnille uusi tukipalveluiden ostamistehtävä
 • Osatyökykyisten uudelleen sijoitus ja vaikeasti työllistyvien huomioiminen -> yhteiskuntavastuu
 • Omistajien sitoutuminen -> toimintakuntoisen yhtiön myynti

Toisessa vaiheessa otetaan valmisteluun mukaan kiinteistönhoito, jonka työryhmä on kutsuttu koolle. Työryhmän tehtävänä on valmistella omalta osaltaan mahdollisen muutoksen hyödyt ja riskit sekä vaikutukset henkilöstön, talouden ja toiminnan näkökulmasta. Kuntajohtajien kanssa valmistellaan yhtiön perustamiseen liittyviä asioita.

Yhtiön valmistelua on tarkoitus jatkaa Etelä-Kymenlaakson laajuisesti. Jos yhtiön toiminta on tarkoitus alkaa vuonna 2020, olisi hyvä saada lopulliset päätökset kunnista vuoden 2019 kesäkuun aikana. Päätöksen teon tueksi valmistellaan esitys, jossa käydään läpi yhtiön vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön. Lisäksi valmistellaan liikkeenluovutuksen perusperiaatteet, osakassopimus sekä haltuunottosuunnitelma.

Tilikauden tulos jäämässä
hivenen tappiolle

Kotkan kaupungin kuluvan tilikauden 2019 tulos on tammi-helmikuun jälkeen 3,4 miljoonaa euroa tappiollinen, mikä on 20,3 miljoonaa euroa heikompi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana.
Vuoden 2018 tulokseen vaikuttivat kuitenkin olennaisesti satunnaiset myyntivoitot.
Koko tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena ja olevan 0,9 miljoonaa euroa tappiollinen.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös vuoden 2018 tilinpäätöstä, hyväksyi ja lähetti sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Katso uutinen tilinpäätöksestä http://www.kotka.fi/asukkaalle/ajankohtaista_kotkassa/101/0/haasteet_jatkuvat_kotkan_taloudessa_-_kaupunkikonserni_parjaa_kohtuullisesti


Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat