Kotouttamisohjelma hyväksyttiin valtuustossa

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.11. Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelman vuosille 2019 - 2022.
Samalla valtuusto päätti, että kotouttamisohjelman toteutumisen seuraamiselle laaditaan hyvinvointilautakunnan toimesta mittarit.

Lisäksi ohjelman toimenpiteisiin valtuusto halusi lisättävän mm. sen, että paitsi varhaiskasvatuksessa niin myös perusopetuksessa vahvistetaan lasten yhdenvertaisuutta taustasta riippumatta ja panostetaan henkilöstön kielitaitoon, kommunikaatiotaitoihin ja yhteistyötaitoihin.
Valtuusto halusi myös mm. että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen riittävillä resursseilla taataan kotoutuksen toteutuminen.

Seudullisen kotoutumisohjelman päätavoite on Etelä-Kymenlaakson maahanmuuttajien hyvä kotoutuminen ja osallisuus yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.
Ohjelmassa on kolme alatavoitetta: arkeen kotoutuminen, koulutuksen ja työllistymisen edistäminen sekä hyvien väestösuhteiden edistäminen.
Ohjelmassa esitetään erilaisia toimenpiteitä vastuutahoineen tavoitteiden toteutumiseksi.

Etelä-Kymenlaakson maahanmuutto-ohjelman vuosille 2019 - 2022 liitteenä.

Kaarniemen Pitkäsaaren
tonttihinnat hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto päätti myös hyväksyä Kaarniemen Pitkäsaaren rakennuspaikkojen myyntiehdot seuraavasti:
- Tonttien pinta-ala ovat 2 915—3 923 m2.
- Tonttien myyntihinta on 12,60 euroa / m2 + 25 000 euron erityisarvolisä.
- Tonttien myyntihinta sisältää sähköliittymän, 6 010 euroa.
- Rakennuspaikkojen ostajat sitoutuvat rakentamaan ranta-asemakaavan mukaisen lomarakennuksen kolmen vuoden kuluessa siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi tehdä siinä hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen.
- Kaupunki voi hakemuksesta jatkaa rakennusvelvoiteaikaa.
- Mikäli ostaja laiminlyö rakennusvelvoitteen, kaupunki voi periä sopimussakkona myyntihinnan suuruisen korvauksen.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat