Kotkansaaren päiväkodin hinta nousi

Kotkan kaupunginvaltuusto joutuu päättämään uudestaan Kotkansaaren päiväkodin rakentamisesta.
Hankkeen kustannusarvio on noussut alkuperäisestä 3,9 miljoonan euron tavoitehinta-arviosta 4,65 miljoonaan euroon ja kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.1. ehdottaa valtuustolle, hanke toteutettaisiin uuden kustannusarvion mukaan ja edelleen leasingrahoitukselle.

Kotkansaaren päiväkodin alkuperäistä tavoitehinta-arviota laskettaessa käytettiin viitekohteena Karhulan uutta päiväkotia.
Valtuusto teki 21.9.2015 päätöksen, että hanke toteutetaan leasingrahoituksella hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti.

Kaupungin tekniset palvelut on nyt kilpailuttanut hankkeen toteutuksen ja saatujen tarjousten perusteella hankkeen kustannusarvio on 4 650 000 euroa eli noin 19 % kalliimpi kuin tavoitehinta-arvio. Urakoitsijat ovat valmiina aloittamaan rakennustyöt, mikäli toteutuslupa saadaan.
Rakennus on vastaavan tasoinen kuin Karhulan päiväkoti, jota käytettiin tavoitehinta-arvion viitekohteena. Osa kalliimmasta hinnasta selittyy rakentamiskustannusten nousulla tavoitehinta-arvion ja kustannusarvion laskenta-aikojen välillä.
Hintaa korottavia asioita ovat myös led-valaistus ja se, että kosteudenhallinta-asiat on huomioitu rakentamisessa entistä paremmin: suojakatoksen osuus kustannusarviosta on 145 000 euroa. Niiden molempien osalta kustannukset tulevat takaisin pienempinä käyttökuluina rakennuksen valmistuttua.

Myös piha-alue louhintoineen ja pihatöineen on kalliimpi kuin Karhulan päiväkodissa. Suuret louhemäärät voidaan käyttää hyväksi Juha Vainionkadun penkereen vahvistamisessa, mikä taas vähentää tulevia investointikustannuksia sen osalta.
Saadut tarjoukset ovat linjassa keskenään, joten on epätodennäköistä, että uudella suunnittelulla ja kilpailutuksella saataisiin kustannuksia alennettua.
Kaupunkisuunnittelun ja teknisten palveluiden esitys on, että hanke toteutetaan saatujen tarjousten perusteella. Mikäli hanke käynnistetään helmi-maaliskuussa 2016, se valmistuu helmikuussa 2017.

Päätös Kotikuntoon-yksikön
lopettamisesta vuodenvaihteessa pysyy

Kotkan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös sosiaali- ja terveyslautakunnan joulukuussa tekemää päätöstä Kotikuntoon-yksikön lakkauttamisesta.
Lautakunta päätti lakkauttaa yksikön jo vuodenvaihteessa, vaikka kaupunginvaltuusto oli aiemmin päättänyt lakkautuksen ajankohdaksi 31.3.2016.
Valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Tiusanen teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen 29.12.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Elomaa käytti lautakunnan päätöksessä kuntalain mukaista otto-oikeutta, mutta kaupunginhallitus ei tehnyt päätökseen muutoksia. Näin ollen lautakunnan päätös yksikön toiminnan lakkauttamisesta jo vuodenvaihteessa säilyi.

Sekä kaupunginhallituksen että lautakunnan päätös perustui siihen, että kuntoutustoiminta on otettu laajaksi kehittämiskohteeksi sekä terveydenhuollon että vanhustenhuollon vuoden 2016
toimintasuunnitelmissa.
Kaikki laitoskuntoutustoiminta keskitetään Haminassa toimivaan Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus Hoikuun. Kehittämisen tuloksena on arvioitu saatavan n. 0,5 M € säästöt vuoden 2016 budjettiin. Tämä arvio perustuu Karhulan sairaalan vuodeosastopaikkojen vähentämiseen 10 paikalla ja Kotikuntoon-yksikön lakkauttamisella 1.1.2016 alkaen.
Kotikuntoon-yksikkö on 16-paikkainen kuntouttavaan hoitotyöhön erikoistunut lyhytaikayksikkö. Asiakkaat ovat enimmäkseen Kymenlaakson keskussairaalasta siirtyviä potilaita, jotka tarvitsevat lyhyttä
jatkokuntoutusta ennen kotiutumista. Hoitojaksot yksikössä ovat noin 1-3 viikon mittaisia. Yksikössä työskentelee kolme sairaanhoitajaa, kuusi lähihoitajaa ja yksi fysioterapeutti. Henkilöstö on läsnä ympärivuorokauden. Lääkäripalvelut tuottaa Karhulan sairaala.
Kuntoutuksen uuden toimintamallin mukaisesti Hoiku pystyy tarjoamaan aiemmin kotikuntoon yksikköön siirtyneille potilaille jatkokuntoutuksen.

Kuntien Sosiaalitekniikkaan uusia osakkaita

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se ottaisi viime kesänä tehdyn päätöksen lähteä mukaan Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimiseen yhtiöön uudelleen käsiteltäväksi.
Kesän 2015 tilanteessa Kotkan, Haminan ja Carean oli tarkoitus olla yhtiön osakkaina, mutta syksyn aikana täsmentyneen Sote-ratkaisun myötä Carea on katsonut, että sen ei ole enää perusteltua olla mukana hankkeessa.
Uusiksi osakkaiksi yhtiöön ovat tulossa Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyisi uudestaan yhtiön yhtiöjärjestyksen, perustamissopimuksen ja osakassopimuksen ja päättäisi merkitä yhtiön osakkeita 300 kappaletta à 5 euroa.

Kotkan-Haminan seudulla toimiva, vammaisten ja vaikeasti työllistyvien palveluja tuottava Sotek-säätiö on tehnyt hankesuunnitelman, joka tähtää alueellisen sosiaalisen yrityksen perustamiseen. Yrityksen toimialana on harjoittaa monipuolista palveluliiketoimintaa, joka suuntautuu julkiyhteisöjen tarpeisiin.

Yrityksen yhteiskunnallisena tavoitteena on luoda merkittävä määrä työpaikkoja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille ja edistää heidän mahdollisuuksiaan pysyvään työllistymiseen.

Yhtiö on voittoa tavoittelematon, ja sen operatiivisesta toiminnasta vastaa Sotek-säätiö, joka siirtää yhtiöön tarvittavan määrän työ- ja valmennusosaamista.
Kuntien omistamana yhtiö toimii in-house –toimintamallilla, joten siltä ostettavia palveluita ei tarvitse kilpailuttaa.

Valtuusto antaa
lausunnon itsehallintoalueista

Kotkan kaupunginhallitus käsitteli myös lausuntopyyntöä maan hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi.
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se vastaisi kaikkiin lausuntopyynnön kohtiin.

Kaupunginhallituksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat