Kotkan ylijäämän ennakoidaan olevan runsaat 36 miljoonaa

Kotkan kaupungin tämän vuoden tuloksen ennakoidaan olevan 36,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ennuste perustuu lokakuun lopun tietoihin ja kaupunginhallitus merkitsi sen tiedoksi kokouksessaan 27.11.
Reilu ylijäämä on peräisin ennen kaikkea Kymenlaakson Sähkön osakkeista syntyneistä myyntivoitoista.
Ilman satunnaisia myyntivoittoja ja -tappioita tilikauden ennustettu tulos olisi alijäämäinen neljä miljoonaa euroa, mihin vaikuttaa 4,6 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen poisto.
Kertapoisto syntyy Langinkosken ja Korkeakosken koulujen sekä Kantasataman varastorakennusten tase-arvojen alaskirjauksesta.

Syyskuun ennusteessa tilikauden ylijäämän ennustettiin olevan vielä 37,1 miljoonaa euroa. Toimintakatteen lokakuun ennuste on alentunut syyskuun ennusteesta 0,8 miljoonaa euroa, mikä aiheutuu pääasiallisesti elinvoimalautakunnan 0,5 miljoonan euron ja hyvinvointilautakunnan 0,2 miljoonan euron toimintakatteen vähennyksistä.
Mikäli tilikauden ennuste toteutuu esitetyn mukaisena, ovat Kotkan kertyneet alijäämät tilikauden 2017 lopussa 11,6 miljoonaa euroa.

Kotka suhtautuu kriittisesti
valinnanvapauslakiluonnokseen

Kotkan kaupunki suhtautuu erittäin kriittisesti luonnokseen sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapauslaista.
Kaupunginhallituksen mukaan lakiehdotus on vaikeaselkoinen, monimutkainen ja epätäsmällinen. Esityksen mukaisesta valinnanvapauden vaikutuksista ei ole tehty minkäänlaisia vaikutusarvioita eikä riskianalyysiä. Myös koko sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet ovat jääneet taka-alalle.

Kaupunginhallituksen mukaan erityisesti asiakassetelin käyttöönotto nyt esitetyssä muodossa ja laajuudessa sisältää huomattavia riskejä ja vaikutukset eri toimijoille ovat vaikeasti arvioitavissa.
Julkisen sektorin palvelutuotannon edellytykset uhkaavat jäädä yksityisiä toimijoita heikommiksi. Asiakassetelin ulottaminen myös erikoissairaanhoidon alueelle on varsinkin pienemmille maakunnille, myös Kymenlaaksolle, merkittävä riski.

Lainoja tyttärille

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Kotka myöntäisi tytäryhtiöilleen, HaminaKotka Satama Oy:lle ja Kotkan Energia Oy:lle lainoja.
Valtuuston hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti kaupungin on tarkoitus sijoittaa osan varoistaan antamalla konserniyhtiöille lainaa investointeja varten. Konsernin sisäiset lainajärjestelyt ovat mahdollisia vuoden 2017 aikana toteutetun Kymenlaakso Sähkön osakkeiden myynnistä syntyneistä varoista.

HaminaKotka Satama Oy:lle on tarkoitus myöntää sijoitussuunnitelman mukaisesti yhtiön investointeihin 30 miljoonan euron laina, jonka laina-aika on 30 vuotta ja korko 2,50 %
Kotkan Energialle myönnetyn investointilainan suuruus olisi viisi miljoonaa euroa ja sen laina-aika on viisi vuotta ja korko myös 2,50 %.
Lisäksi energiayhtiölle myönnettäisiin pääomalainaa viisi miljoonaa euroa. Laina-aika on 10 vuotta ja korko 4,50 %.

Työntekijöiden leikkauskustannusten
korvaamista jatketaan

Kaupunginhallitus päätti jatkaa myös ensi vuonna toimintamallia, jossa kaupunki tukee työntekijälleen yksityisen palveluntuottajan suorittamaa leikkausoperaatioita edellyttäen, että operaatio lyhentää sairauslomaa merkittävästi. Toimintamalli on ollut käytössä vuodesta 2013 ja on nyt voimassa 31.12.2017 saakka.

Kaupunginhallitus päätti kuitenkin muuttaa toimintamallia siten, että ensi vuonna työnantaja korvaa työntekijälle toimenpiteen kustannuksista enintään 3000 euroa per operaatio ja jos kustannukset ylittävät mainitun summan, työntekijä maksaa ylimenevän osan itse.
Tänä vuonna kaupungin maksama korvaussumma on ollut enintään 4000 euroa.

Täyttölupamenettely
jatkuu edelleen

Kaupunginhallitus päätti myös jatkaa virkojen ja toimien täyttölupamenettelyä.
Täyttölupakäytännön mukaisesti avoimeksi tuleva virka tai tehtävä täytetään vain välttämättömissä tilanteissa, tehtävät organisoidaan ensisijaisesti muilla tavoin. Samalla arvioidaan, mitä toimintoja tai tehtäviä voidaan jättää tekemättä ja mitkä toiminnot lopettaa kokonaan.

Kaikkiin vakinaisiin ja määräaikaisiin rekrytointeihin tulee pyytää täyttölupa ennen rekrytointiprosessin aloittamista. Vakinaisesti täytettävien palvelussuhteiden täyttöluvat myöntää kaupunginhallitus ja määräaikaisten palvelussuhteiden täyttöluvat henkilöstöjohtaja. Täyttölupa myönnetään vain erityisen painavin perustein.

Täyttölupien käsittelyn yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, voidaanko eläköityvien henkilöiden tehtävät täyttää tehtävien uudelleenjärjestelyn kautta tai sisäisin siirroin.

Täyttölupamenettelyn ulkopuolelle jäävät:

  • varhaiskasvatuksen vastuualueen henkilöstömitoituksen alainen henkilöstö,
  • opetustoimen vastuualueen perusopetuksen ja lukion opetushenkilökunta,
  • terveydenhuollon vastuualueen henkilöstömitoituksen alainen henkilöstö,
  • vanhustenhuollon vastuualueen henkilöstömitoituksen alainen henkilöstö,
  • sosiaalihuollon vastuualue lainsäädännön määräaikojen noudattamisen ja henkilöstömitoituksen alainen henkilöstö,
  • teknisten palveluiden vastuualueen puhtauspalveluiden palveluyksikön henkilöstömitoituksen alainen henkilöstö,
  • työllistämismäärärahojen kautta rekrytoitavat ja
  • sosiaalihuollon vastuualueen maahanmuuttotyön työntekijät, joiden palkkauskustannukset valtio korvaa kokonaisuudessaan

Lisäksi täyttölupakielto ei koske erilaisia sijaisjärjestelyjä, jotka johtuvat mm. äkillisistä sairaustapauksista.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat