Kotkan tulosennuste 6,6 miljoonaa tappiollinen

Kotkan kaupungin tämän vuoden tilinpäätös on tuoreen ennusteen mukaan jäämässä 6,6 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Merkittävin negatiivinen tekijä tämän hetken ennusteessa on myyntivoittotavoitteista jääminen. On tosin mahdollista, että tilanne kehittyy tältä osin loppuvuoden aikana paremmaksi.
Lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuuden ennusteeksi on laskettu 4,5 miljoonaa euroa, mikä ylittää määrärahan 1,3 miljoonalla eurolla ja opetustoimen vastuualueen lisämäärärahatarpeen ennustetaan olevan 1,2 miljoonaa euroa.
Tilannetta heikentää lisäksi se, että verotuloennuste on heikentynyt 1,6 miljoonalla eurolla siitä, mitä talousarviossa ennakoitiin.
Kaupunginhallitus merkitsi toukokuun lopun taloustilanteen tiedoksi kokouksessaan 16.6.

Ensi vuoden vuosikatetavoite
on runsaat 20 miljoonaa

Kaupunginhallitus päättää lisäksi hyväksyä talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015 - 2019 laadintaohjeet sekä vuoden 2015 vuosikatetavoitteen 20,2 miljoonaa euroa.
Vuosikatetavoite on valmisteltu siten, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2015. Vuoden 2013 tilinpäätökseen kertynyt 42,9 miljoonan euron alijäämä sekä vuodelta 2014 ennakoitu 6,6 miljoonan euron alijäämän kasvu tullaan kattamaan talouden tasapainotusohjelman mukaisin toimenpitein suunnitelmakauden 2015-2019 aikana.
Talouden tasapainotilanteen saavuttamiseksi on kaupunginhallituksen mukaan jatkettava palvelutoiminnan tehostamista, sillä vuodelle 2015 esitetty toimintakatetavoite on yli kaksi miljoonaa
euroa vuodelle 2014 ennustettua toimintakatetoteumaa tiukempi. Kaupungin tehtävien ja palveluiden karsintaa joudutaan edelleen jatkamaan.
Mahdollisten uusien toimintojen aiheuttama taloudellinen paine on katettava muista toiminnoista saatavilla säästöillä. Talousarviovuoden palkankorotuksista ja muiden kustannusten noususta aiheutuvaan kulujen kasvuun vastataan organisaation toimintamallien kehittämisellä.
Kaupungin taloudellisen tilanteen jyrkkä heikkeneminen otetaan huomioon palveluissa, investoinneissa ja henkilöstösuunnittelussa - kaupunginhallituksen mukaan kuitenkin niin, ettei lasten päivähoidon, vanhustenhuollon ja terveydenhoidon taso heikkene.
Talousarvion tulopohjan kunnallisveron tuottoarviossa verotulojen kasvu pohjautuu nykyiselle veroprosentille 20,50 % ja kuntakohtaiseen verotuloennustekehikkoon, jonka tuorein päivitys on saatu toukokuussa. Kiinteistöveroprosentit ovat kehyslaskelmassa ennallaan.
Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuodelle 2015 ja käytettävissä olevien tietojen mukaan uudistus tulee nostamaan Kotkan kaupungin valtionosuuksien tasoa asteittain.
Rahoituserien tavoite nettomääräisesti on nolla, mihin päästään aktiivisella rahoitussalkun hallinnalla ja säilyttämällä osinkotuottovaateet talouden tasapainotusohjelmassa linjatulla tasolla.
Esityksessä investoinnit ovat edelleen hyvin matalalla tasolla. Mikäli investointimenoja kasvatetaan, merkitsee se suoraan velkaantumisen paineen kasvamista.

Periaatepäätös
tilipalvelun kehittämisestä

Kaupunginhallitus teki kokouksessaan myös periaatepäätöksen kaupungin tilapalvelun organisaatiomallista.
Kaupunginhallitus päätti valita jatkovalmistelun pohjaksi organisaatiovaihtoehdoista sekä kakkosen että kolmosen, jotta niitä voitaisiin aidosti vertailla.
Vaihtoehdot on esitelty kaupunginhallituksen esityslistassa, pykälässä 164.
Esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat

Vauhtia kiinteistöjen
myyntiin

Kaupunginhallitus sai kokouksessaan tilapalvelujohtaja Osmo Pehkoselta selvityksen kaupungin kiinteistöjen myyntitilanteesta.
Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi ja kehotti Tilapalvelua ryhtymään pikaisiin toimiin C-salkusta myytävänä olevien kiinteistöjen myyntityön antamiseksi kiinteistönvälitysyrityksille.

Kaupunki ottaa
saariston vesijohdot

Kaupunginhallitus päätti myös, että kaupunki ottaa omistukseensa Kirkonmaan ja Rankin saariin johtavat vesijohdot.
Päätöksen mukaan vesijohdot otetaan omistukseen ilman vuotoja, muuten nykykuntoisina. Mahdolliset vuodot täytyy nykyisen omistajan eli Senaatti-kiinteistöjen korjata. Mikäli johdot vaativat isompaa kunnostusta, neuvotellaan veden tarvitsijoiden kanssa johtojen kunnostamisesta.
Mikäli ei päästä sopimukseen kustannusjaosta loppuu veden toimitus saariin. Samalla loppuu veden toimitus Haapasaareen. Kaupunki tekee Kymen Vesi Oy:n kanssa sopimuksen saarien vesihuoltoverkoston ylläpidosta ja veden tarvitsijoiden kanssa ylläpitokustannusjaosta.
Kun Senaatti-kiinteistöt on tehnyt kiinteistökaupat Kirkonmaan ja Rankin saarien osalta, neuvottelee kaupunki mahdollisesti rakennettavan uuden vesihuollon rakentamisesta ja kustannusjaosta uusien
omistajien kanssa. Kaupunki ei takaa jatkossa veden toimitusta saariin.
Saarien vesihuollon parantamiskustannuksiin yritetään saada avustusta Kymenlaakson liiton ja/tai Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen kautta.
Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 10-3, kun SDP:n edustajat olisivat halunneet, että kaupunki ei ota saariston vesijohtoja omistukseensa.

Sopimuskäytännöissä
otettava huomioon julkisuuslaki

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös kaupungin asiakirjojen julkisuutta. Asia liittyi
tilapalvelujohtajan tekemään kielteiseen päätökseen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun asiakirjapyynnöstä, joka koski ”Keskuskoulun rakenteissa olevan kreosootin käsittelyyn, poistoon ja kapselointiin liittyviä korjaussuunnitelmia, piirustuksia ja työselosteita”.
Hallitus päätti kehottaa tilapalvelukeskusta ottamaan jatkossa sopimuskäytännöissään huomioon julkisuuslain asettamat velvoitteet.
Tilapalveluhohtaja oli perustellut kielteistä päätöstään sillä, että suunnitelmat ovat Vahanen Oy:n liikesalaisuuksia ja ovat syntyneet ao. yrityksen osaamisen ja kehittelyn tuloksena. Lisäksi päätöksen perusteluissa viitataan konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa mainittuun kohtaan, joka kieltää luovuttamasta aineistoa ”muuhun kohteeseen tai tarkoitukseen eikä luovuttaa niitä kolmannen henkilön käyttöön.”
Kaupunginhallituksen mukaan Kotkan kaupungin on ensisijaisesti noudatettava julkisuuslakia. Liikesalaisuuksiksi määriteltyjä kohtia asiakirjoista ei saa luovuttaa. Julkiset asiakirjat on eroteltava salassa pidettävistä asiakirjoista ja yleensäkin suunniteltava asiakirjan laatiminen siten, että salassa pidettävät seikat mainitaan esimerkiksi liitteellä.
Jos julkisuuslaki ja Kotkan kaupungin tekemä sopimus ovat ristiriidassa, kaupungin on tässäkin tapauksessa ensisijaisesti noudatettava julkisuuslakia, vaikka se johtaisi sopimusrikkomukseen, joka aiheuttaa seuraamuksia. Tällaisessa tilanteessa on tietenkin pyrittävä sopimaan sopimuskumppanin kanssa asiakirjan luovutuksesta siltä osin kuin se on julkinen.

Kaupunginhallituksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat