Kotkan tulosennuste 2 miljoonaa plussalla

Kotkan kaupungin kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan olevan 2 miljoonaa euroa, mikä on 1,6 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Tuloksen parannuksesta 8,2 miljoonaa euroa muodostuu satunnaisista myyntivoitoista. Kaupunginhallitus merkitsi tammi-kesäkuun tulokseen perustuvan ennusteen tiedoksi kokouksessaan 27.8.

Vuosikatteen ennustetaan olevan 13,9 miljoonaa euroa, mikä on 6,4 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Vuosikatteen heikennys muodostuu niin toimintakatteen kuin verotulojenkin heikennyksestä. Verotuloja ennustetaan kertyvän 213,7 miljoonaa euroa, mikä on 1,7 miljoonaa talousarviota heikompi ja poikkeaa huomattavasti huhtikuussa arvioidusta verokertymästä.

Valtionosuuksien arvioidaan kertyvän 0,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempana, ollen koko vuodelta 112,4 miljoonaa euroa.

Toimintakatteen ennustetaan olevan - 311,8 miljoonaa euroa, mikä on 5,2 miljoonaa talousarviota heikompi. Ennustetusta toimintakatteen heikennyksestä 3 miljoonaa euroa syntyy sosiaali- ja terveyspalveluista ja 2,2 miljoonaa euroa toimitilahallinnon väistötilakustannuksista. Muiden toimielinten ennustetaan pysyvän talousarviossaan.

Saariston vesihuoltoon
etsitään ratkaisua

Kaupunginhallitus päätti lisäsi ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyisi ns. vaihtoehto kolmen Kotkan saariston vesihuollon järjestämiseksi.

Tässä vaihtoehdossa uudet saariin johtavat vesijohdon runkoputket rakentaa Kymen Vesi Oy silloin, kun asumisen, matkailun tai elinkeinotoiminnan kehitys täyttää vesihuoltolain vaatimukset.

Rakentamisvelvoitteessa käytettäisiin nykytilannetta asiointiliikenteen osalta eli putket tulisi rakentaa niihin saariin, joihin on nykyisin asiointiliikenne: Rankki, Haapasaari ja Kirkonmaa. Kuutsalo voisi liittyä Kirkonmaahan johtavaan vesijohtoon.

Rakentamisvelvoite täyttyisi vain, mikäli saariin saataisiin pitkät sopimukset (vähintään 10 vuotta) veden käytöstä vähintään nykymäärillä. Sopimuskumppanina tulee olla saaressa toimiva vesiosuuskunta tai muu vastaava järjestäytynyt yhteisö, joka kykenee järjestämään saaren sisäisen veden jakelun.

Kymen Vesi Oy rakentaisi runkoputken yhteydessä saareen mittarikaivon, jonka perusteella osuuskunta maksaisi sopimuksen mukaiset maksut. Sopimus tarvitaan, jotta Kymen Vesi Oy pystyy veden hinnoittelulla kattamaan veden hinnan ja runkoputken ylläpitokustannusten lisäksi myös sen investointikustannukset.

Kaupunki osallistuisi putkien rakentamiseen avustuksella, joka voisi olla nykyisen osuuskuntien avustuskäytännön mukainen tai suurempi saarten pitkien etäisyyksien ja saariston kehittämisen perusteella. Runkoputket jäisivät Kymen Veden hoitoon.

Saariston asemakaavoitettavien alueiden osalta laaditaan maankäyttösopimus tai todetaan kaavamääräyksissä, että saarien kaava-alueiden kunnallistekniikka kuuluu kaavoista hyötyville.
Kaupunki eikä Kymen Vesi Oy osallistuisi mitenkään saarten sisäisen vesihuollon järjestämiseen.

Alustavien suunnitelmien ja kustannusarvioiden perusteella kaupungin avustus runkoputkien osalta olisi 250 000 euroa (nykyisen avustuskäytännön mukainen) - 560 000 euroa (avustus noin puolet runkoputken rakennuskustannuksista).

Kymen Vesi Oy sitoutuu tuoreessa lausunnossaan rakentamaan uudet vesijohdon runkoputket Rankkiin ja Kirkonmaanhan sekä vastaamaan niistä jatkossa seuraavin edellytyksin:

  • Kymen Veden toimita-alue ei laajene saariin, vaan liittyjien kanssa laaditaan erillissopimukset
  • Liittyjät eli vesiosuuskunnat tai vastaavat järjestäytyneet tahot vastaavat vesihuollon järjestämisestä saarissa
  • Kaupunki avustaa investointia 50 %:lla
  • Kuutsalo voi halutessaan järjestäytyä vesiosuuskunnaksi ja liittyä Kirkonmaahan rakennettavaan runkoputkeen
  • Investointi peritään takaisin osana vesimaksuja 10 vuoden takaisinmaksuajalla
  • Saaret järjestävät vaadittavan viemäröinnin itsenäisesi saaressa
  • Haapasaaren osalta Kymen Vesi suosittelee kalvosuodatuslaitteen hyödyntämistä saaressa talousveden valmistukseen. Vesijohdon rakentamisesta voidaan kuitenkin neuvotella sopimusperusteisesti.

Keskuskentän parannukseen
ehdotetaan 800 000 euroa

Kaupunginhallitus päätti myös esittää kaupunginvaltuustolle, että Karhulan keskuskentän peruskunnostamiseen varataan ensi vuoden budjetissa 800 000 euron suuruinen määräraha.
Asia oli kertaalleen palautettu kaupunginhallituksen toimesta uudelleen valmisteltavaksi.

Karhulan keskuskentän edellisestä kunnostuksesta on kulunut 19 vuotta, kun vuonna 1999 suoristettiin etusuoran korkeuseroja 100 metrin juoksun lähtöalueen ja maalialueen välillä. Tällöin kentällä järjestettiin kunnostuksen jälkeen yleisurheilun SM-viestikisat.
Paikalliset yleisurheiluseurat lähestyivät liikuntapalvelua ja muita kaupungin viranhaltijoita Keskuskentän kunnostusasialla aikoessaan hakea vuoden 2020 SM yleisurheilun viestikisoja Kotkaan.
Käytyjen keskustelujen perusteella tarve kentän pintojen uusimiseen todettiin minimivaatimukseksi kansallisen tason kilpailujen järjestämiselle.

Vuonna 2017 käytyjen Keskuskentän kunnostuspalaverien osalta kenttäkunnostustyön kustannus oli etukäteen arvioitu lähes yksinomaan pintakunnostustöitä silmällä pitäen ja oli vain arvio, joka pohjasi ns. kokemuspohjaiseen käytännön tietoon mm. Suomen Urheiluliiton erityisasiantuntijoiden tuella.
Budjettivaraus investointivuodelle 2018 tehtiin siis pelkkiin pintakunnostustöihin liittyvien arvioiden perusteella ja suunniteltiin toteutettavaksi kahdessa osassa, ettei kentän kilpailu- ja harjoittelutoiminta kärsisi kunnostuskatkosta.
Budjettikustannuksia valmistellessa talousarvioon sisällytetty investointikustannus sisälsi siis arvion pelkästä pintojen vaihdosta eikä silloin ollut saatavissa tarkempia kustannusarvioita esim. yleissuunnitelmasta tai pohjatutkimuksista.

Rakennussuunnitelmien jälkeen keväällä kunnostustyön kustannukset ovat tarkentuneet ja olivat vasta urakkatarjousten jälkeen kesäkuussa 2018 lopullisesti selvillä. Keskuskentän kunnostuksen kustannusnousu johtuu siis tarkentuneesta työn vaativuuden noususta eikä kentälle ole tarkoitus
tehdä kuin välttämättömin korkeuserojen tasoittaminen ja pintojen uusiminen.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat