Kotkan talous alijäämäinen ensimmäisellä vuosipuoliskolla, veroja odotettua vähemmän

Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.8.2019 esiteltiin Kotkan talouden katsaus tammikuusta kesäkuuhun. Kaupungin toiminta on edennyt pitkälti talousarvion ja tasapainotusohjelman puitteissa, mutta merkittävän verokertymäennusteen alentumisen takia tammi-kesäkuun toteutunut vuosikate on 2,6 miljoonaa euroa negatiivinen.

Koko tilikauden 2019 tuloksen ennustetaan jäävän alijäämäiseksi 6,6 milj. euroa.

Verotuloja ennustetaan kertyvän 4,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Talousarviosta poikkeava kehitys johtuu suurelta osin Kuntaliiton tuottaman verokertymän ennusteen alentumisesta. Tulorekisterin käyttöönotto on aiheuttanut ongelmia, joka taas on johtanut kunnallisverojen kertymävajeeseen.

Kuntaliitto ja Verohallinto arvioivat aikaisemmin keväällä, että vaje saadaan kurottua umpeen loppuvuoden aikana, mutta kesä- heinäkuun kehitys ei kuitenkaan tue tätä näkemystä. Kuntaliitto onkin alentanut elokuun kertymäennustetta koko Suomessa 400 miljoonalla eurolla. Vastaavasti Kuntaliitto nosti vuoden 2020 verokertymäennustetta 400 miljoonalla eurolla.

Kotka hakee Unicefin lapsiystävällinen kunta -tunnustusta

Kotkan kaupunki hakee Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta.

Kaupunginhallitus päätti hakuun osallistumisesta kokouksessaan 26.8. ja sitoutuu samalla lapsen oikeuksien edistämiseen monipuolisesti kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.

Kaupunginhallitus päätti nimetä koordinaattoriksi Lasten kulttuurikeskuksen lasten kulttuurisihteerin ja koordinaatioryhmäksi Kasva Kotkassa -työryhmän. Ryhmää täydennetään henkilöstön, kaupunkikehityksen, kaupunkisuunnittelun, teknisten palvelujen ja talousyksikön edustajilla. Ryhmään valitaan lisäksi kaksi edustajaa Lasten parlamentista, vammaisneuvostosta sekä
maahanmuuttajafoorumista.

Kaupunginhallitus päätti seurata ja arvioida prosessin etenemistä kaksi kertaa vuodessa.

Väestörakenteen voimakas muutos heijastuu Kotkassa heikentävästi kaupungin elinvoimaan ja asukkaiden hyvinvointiin. Lapsi- ja perheystävällinen kunta voi eri keinoin vahvistaa lasten oikeuksia ja palveluja. Yksi keino on Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus ja siihen liittyvä monialainen työskentely.

Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla tavoitteena on edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan toimintaan. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.

Malli painottaa lapsia kunnan tasa-arvoisina asukkaina. Lapset ovat itse mukana suunnittelemassa, arvioimassa ja kehittämässä palveluja. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.

Mahdollinen pääsy Unicefin Lapsiystävällisen kunta -prosessiin tarjoaa Kotkalle mallin ja lapsen oikeuksiin liittyvää koulutusta ja materiaaleja sekä yhteyshenkilön joka on kunnan tukena mallin toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Kotka pääsee mukaan Lapsiystävällinen kunta- verkostoon.

Kahden vuoden prosessin jälkeen Kotkalla on mahdollisuus saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustus, mikäli kaupungin kehittämisprosessi ja sen tulokset täyttävät mallin kriteerit.