Kotkan organisaatioon tulossa vain pieniä muutoksia

Kotkan kaupungin organisaatio muuttuu tulevassa vuodenvaihteessa, kun Kymenlaaksoon syntyy sote-kuntayhtymä ja kaupungin työntekijöistä noin puolet siirtyy kuntayhtymän palvelukseen.
Jäljelle jäävä kaupungin organisaatio muuttuu nykyisestä kuitenkin vain joiltakin osin.
Tärkeimmät muutokset nykyiseen organisaatiomalliin ovat seuraavat:

  1. Toimitilahallinto yhdistetään isännöinnin kanssa samaksi yksiköksi ja se sijoittuisi teknisten palveluiden vastuualueen alle. Samassa yksikössä ja yhden johdon alaisuudessa toimiminen nähdään tärkeäksi toimintojen välistä yhteistyön edistämisen kannalta.
  2. Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö siirtyy teknisten palveluiden vastuualueelta kaupunkisuunnittelun vastuualueelle.
  3. Hyvinvointipalveluiden palvelualueelle perustetaan sosiaali- ja terveyden vastuualue, johon sijoitetaan kuntaan jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät (mahdollisesti maahanmuuttopalveluista vastaanottokeskustoiminta, mahdollisesti osa työllisyyspalveluista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen).
  4. Koulupsykologit ja koulukuraattorit jäävät kunnan toiminnaksi ja organisaatiomalliehdotuksessa ne on sijoitettu opetustoimen vastuualueelle.
  5. Henkilöstöasioiden yksikköön on lisätty kaupungin omaan organisaatioon sijoittuva palkkatukityöllistettyjen, velvoitetyöllistettyjen ja mahdollisesti myös yritysten kuntalisän koordinointi.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.5. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti ja tulemaan voimaan 1.1.2019 alkaen.

Organisaatiomallin hyväksymisen jälkeen luodaan jäljelle jäävän kunnan talousarvio ja henkilöstösuunnitelma ja samalla tarkastetaan talous- ja henkilöstöresurssit.

Organisaatiomallia valmisteltaessa on noussut esille joitakin resurssitarpeita jatkosuunnitelmia ajatellen:

  • Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualueella viestintä- ja kulttuuriosaajaresurssien ja toimistosihteeriresurssien vahvistaminen
  • Talousyksikön tietohallinnossa tietohallinnon ja digiosaamisen vahvistaminen
  • Liikunnan ja nuorisotyön vastuualueilla henkilöstöresurssien ja mm. toimistosihteeriresurssin vahvistaminen
  • Tukipalvelujen tilaajatarpeen kartoittaminen, jos perustetaan tukipalveluyhtiö ja myös sote-tilaajatarpeen kartoittaminen

Näihin otetaan kantaa vuoden 2019 talousarviota ja henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa.

Langinkoski rakennetaan
omana investointina

Kaupunginhallitus päätti myös, että Langinkosken koulun uudisrakennushanke toteutetaan leasingrahoituksen sijasta kaupungin omana investointina.

Kaupunginvaltuusto oli jo aiemmin päättänyt toteuttaa Langinkosken koulun rakentamisen leasingrahoituksen sijaan kaupungin omana, 16,7 miljoonan euron investointina siinä tapauksessa, että liikuntasalin valtiontukiavustuksesta saadaan myöntävä päätös.
Päätös 750 000 euron valtiontukiavustuksesta saatiin 0petus ja kulttuuriministeriöstä 17.5.

Hankkeen kokonaiskustannusarviosta, noin 16,7 miljoonasta eurosta liikuntasalin osuus on noin 3,3 miljoonaa euroa. Rakentamisen suunniteltu alkamisajankohta on alkukesästä 2018 ja hanke on valmis vuoden 2019 lopulla.
Kustannusten arvioidaan jakautuvan siten, että vuonna 2018 investoidaan 8 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 noin 8,7 miljoonaa euroa.
Liikuntasalin saama valtiontukiavustus laskee kaupungin omarahoitusosuuden 15,95 miljoonaan euroon.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat