Kotkan kaupunginjohtajahaastatteluun seitsemän henkilöä

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.9.17 kutsua kaupunginjohtajahaastatteluun seitsemän henkilöä: kulttuurijohtaja Antti Karjalainen, kaupunginjohtaja Ari Korhonen, kunnanjohtaja Kalle Larsson, kehitysjohtaja Terhi Lindholm, kunnanjohtaja Riku Rönnholm, kaupunginjohtaja Ilkka Salminen ja kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

Haastattelut järjestetään 19. - 20.9.2017. Haastattelut tekee haastatteluryhmä, johon kaupunginhallitus nimesi seuraavat: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ryhmäpuheenjohtajat, kansliapäällikkö ja henkilöstöjohtaja.

Kotkan kaupunginjohtajan virka oli julkisesti haettavana 21.6.- 31.8.2017. Virkaa haki 17 henkilöä ja suostumuksen antoi yksi.

Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja että hän on käytännössä hyvin perehtynyt kunnallishallintoon. Virka täytetään seitsemän vuoden määräajaksi.

Kaupunkistrategia tehdään yhteistyönä

Kotkan kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kokouksessaan 11.9.17 uuden kaupunkistrategian valmisteluprosessin, jonka elinvoimalautakunta on hyväksynyt 22.8.

Kotkan uusi kaupunkistrategia valmistellaan strategiakaudeksi 2019—2022 ja visio vuoteen 2025. Kaupunkistrategian uudistusprosessia on valmisteltu kevään 2017 aikana kaupunginjohtajan johdolla työryhmissä työnimellä Uusi Kotka -kaupunkistrategia.

Kotkan kaupunkistrategiaprosessin lähtökohtana on oletus, että v. 2019—20 alkaen kaupungin keskeiset
toiminnot ovat hyvinvointi ja elinvoima (konsernipalvelut, opetus, varhaiskasvatus, nuorisotoimi, liikunta, kaupunkisuunnittelu, kaupunkikehitys, kulttuuri, tekniset palvelut ja kaupunkikonserni).

Strategia tehdään yhteistyönä monen tahon kanssa: keskeisenä työnä henkilöstön, kaupunkilaisten ja kumppaneiden osallistaminen. Osallistavassa strategiaprosessina on keskeistä asukas- ja asiakaslähtöisyys, osallisuus ja sitoutuminen.
Itse prosessi on siis jo tärkeä ja lisäarvoa tuotava, ei vain lopputuotteena syntyvä strategia. Prosessi ja sen lopuksi syntyvä kaupunkistrategia viestivät molemmat Kotkan uudistumisesta ja vetovoimasta sekä toimintakulttuurin muutoksesta.

Varsinainen strategiatyö ajoittuu keväälle 2018. Kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden kaupunkistrategian huhti-toukokuussa 2018, jotta se on valmiina vuoden 2019 talousarviovalmistelua varten.

Strategiaprosessi ja sen vaatimat resurssit tarkennetaan talousarviovalmistelun yhteydessä. Kokonaisuuden kustannus on arviolta 50.000 - 70.000 euroa. Se sisältää tarvittavat asiantuntijapalvelut sekä valtuuston kaksipäiväisen seminaarimatkan, muut seminaarit ja työpajat.

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kotkan hallintosäännön mukaan kaupunkistrategian valmistelusta vastaa elinvoimalautakunta. Kaupunginhallituksen tehtävänä on ohjata kaupunkistrategian laadintaa sekä sen toteuttamista tukevia kehitysohjelmia.

Kaupunkistrategia valmistellaan kaupunginjohtajan johdolla. Suppea johtoryhmä toimii ohjausryhmänä ja laajennettu johtoryhmä työryhmänä. Työryhmien valmistelijana toimii kehitysjohtaja yhteistyössä
kansliapäällikön kanssa.

Työterveyden osakkeita kunnille ja kuntayhtymille

Kotkan kaupunki myy yksittäisiä Kymijoen Työterveys oy:n osakkeita Etelä-Kymenlaakson kunnille ja kuntayhtymille, jotta hankinnat ko. yhtiöltä voidaan tehdä ns. in house -hankintoina.

Kaupunginhallitus päätti myydä Kouvolan kaupungille, Haminan kaupungille, Miehikkälän kunnalle, Virolahden kunnalle ja Pyhtään kunnalle sekä Kymenlaakson terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carealle ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamille kullekin yhden Kymijoen Työterveys Oy:n osakkeen hintaan 1000 euroa/kpl.

Myynnin ehtona on sitoutuminen osakassopimukseen, jossa sovitaan samalla edelleen voimassa olevan yhteistoimintasopimuksen lakkaamisesta. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyisi osakassopimuksen ja valtuuttaisi kaupunginhallituksen tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Kotkan kaupunki siirsi Kymijoen Työterveys Oy:n liikelaitoksen liiketoiminnan 1.1.2017 alkaen Kymijoen Työterveys Oy –nimiselle Kotkan kaupungin kokonaan omistamalle osakeyhtiölle osakepääoman korotusta vastaan.

Muistomerkki selvitetään työryhmässä

Kaupunginhallitus päätti edellisessä kokouksessaan perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää
vuoden 1918 sodan uhrien muistomerkkiä koskevasta hanke-esityksestä johtuvat mahdolliset jatkotoimenpiteet sekä olemassa olevien muistomerkkien ja niiden ympäristöjen saattaminen asianmukaiseen kuntoon.

Kaupunginhallitus päätti nimetä työryhmään jäseniksi seuraavat: Sirpa Paatero, Pentti Tiusanen, Petri Pietiläinen, Heljä Halinen ja Eero Piispanen. Lisäksi ryhmän asiantuntiajäseniä ovat kulttuurijohtaja Antti Karjalainen ja kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen. Työryhmä esittää selvitystyönsä tulokset kaupunginhallitukselle 16.10.2017 mennessä.

 

Kaupunginhallituksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat