Kotkan Energialle annettiin tehtävä etsiä keino Kotkan alijäämien kattamiseksi

Kotkan kaupunginhallitus on päättänyt antaa Kotkan Energian hallitukselle tehtäväksi laatia vaihtoehtoinen esitys kaupungin energiaomistuksen järjestelyistä, jotka ovat riittäviä Kotkan kaupunkikonsernin alijäämien sulattamiseksi.
Esityksen tekemistä seuraa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajien sekä kaupunginjohtajan muodostama ohjausryhmä, joka informoi asian etenemisestä kaupunginhallitusta jatkuvasti. Kotkan Energian tulee toimittaa esitys kaupunginhallitukselle 15.5.2015 mennessä.
Kaupunginhallitus päätti asiasta ylimääräisessä kokouksessaan torstaina 19.2. käsitellessään talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2015–2016.
Kaupunginhallitus päätti samalla, että kaupunki ei jatkotyöstä ennen mainittua päivämäärää Kymenlaakson Sähkö Oy:n, KSS Energian ja Kotkan Energian omistusjärjestelyjä.

Kaupunginhallitus päätti myös, että kaupungin operatiivista toimintaa (käyttötaloutta) sopeutetaan vähintään 7 miljoonalla eurolla. Sopeuttamisesta tehdään päätös kesälomakauteen 2015 mennessä. Väliraportti työstä esitetään valtuuston talousseminaarissa 23.3.
Vähintään 7 miljoonan euron säästöt käyttötalouteen saadaan aikaan tarkastelemalla kriittisesti ostopalveluja, jatkojalostamalla kiinteistömassaa ja työstämällä uudelleen henkilöstösuunnitelmaa. Vammaistyön ja pitkäaikaistyöttömyyden säästöt toteutetaan aikaisemmin esitetyn mukaisesti samoin kuin rahoituksen nettomenojen pienentäminen yhdellä miljoonalla eurolla. Palveluverkosta tehtävät päätökset sovitaan erikseen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että käyttötalouden vähintään 7 miljoonan euron suuruisten säästöjen aikaansaamiseksi ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Kiinteistömassan jatkojalostamiseksi tehdään riittävät toimenpiteet 30.9. mennessä. Purettavista rakennuksista tulee tehdä esitys viimeistään talousseminaarissa 23.3.
2. Henkilöstösuunnitelma on arvioitava uudelleen 29.5. mennessä.
3. Ostopalvelut läpivalaistaan tavoitteena maksimaaliset säästöt.
4. Palveluverkkoon liittyvät merkittävimmät päätökset:

  • Lasten ja nuorten palveluiden osalta kouluverkkosuunnitelma ajantasaistetaan, ja Tiutisen sekä Metsolan koulujen tulevaisuus ratkaistaan.
  • Liikuntatoimen kustannuksia tarkastellaan verrattuna muihin vastaavan kokoisiin kaupunkeihin tehdyn selvityksen perusteella. Säästöjä haetaan kiinteistöistä, ja niiden käyttöä tulee tehostaa annettavien suositusten perusteella.

5. Rahoituksen nettomenoja pienennetään yhdellä miljoonalla eurolla.
6. Investointitaso on vuosikatteen ja poistojen suuruinen.
7. Taselainakanta ei saa kasvaa, ja vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja, kuten kiinteistöleasingia, voidaan käyttää perustellusti.

Kaupunginhallitus päätti asettaa talouden tasapainotusohjelmaa 2015-2016 varten valtuuston puheenjohtajan johdolla toimivan ohjausryhmän, johon kuuluvat valtuuston ryhmäpuheenjohtajat ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kaupunginhallitus muistuttaa, että kaupungin talous kriisiytyy ja verotulopohja vähenee vuosi vuodelta. Mikäli taloutta koskeviin kokonaisvaltaisiin tervehdyttämistoimiin ei ryhdytä välittömästi, kaupungista on tulossa kriisikunta uuden kuntalain tullessa voimaan 2017.
Kriisikunnaksi joutumisen välttämiseksi on ryhdyttävä välittömiin kokonaisvaltaisiin toimiin. Kaupungin talous saadaan kuntoon sekä karsimalla kaupungin operatiivista toimintaa että tulouttamalla erikseen sovittavin järjestelyin kaupungin taseeseen riittävä määrä varoja.

Uuden kuntalain tullessa voimaan kaupungin konsernituloslaskelmassa olevan alijäämän suuruus on vähintään 63 miljoonaa euroa (alijäämää 42 miljoonaa euroa vuoden 2013 lopussa, uutta alijäämää 10 miljoonaa vuoden 2014 osalta, konsernissa muualla olevia alijäämiä 11 miljoonaa euroa, alijäämää yhteensä vähintään 63 miljoonaa euroa).