Kotka lisää vaikutusten arviointia päätöksenteossa

Kotkan kaupunki pyrkii lisäämään vaikutusten arviointia päätöksenteossaan.
Kaupunginhallitus päätti maanantaina 12.3. antaa vaikutusten arvioinnista yleisohjeen (liitteenä).

Kuntaliitto on jo vuonna 2011 julkaissut suosituksen ”Vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa”.
Suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja valmistelijoille. Suosituksen tarkoituksena on vahvistaa kuntien päätöksenteon ennakoivaa ja kokonaisvaltaista vaikutusten huomioimista kunnallisessa päätöksenteossa ja lain velvoitteiden toteuttamisessa. Suosituksen pohjalta on useissa kunnissa laadittu kunnan oma ohjeistus vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöön. Kotkassa sellaista ei ole ollut.

Vaikutusten ennakkoarviointi perustuu useisiin eri lakeihin, joita ovat esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki, terveydenhuoltolaki, YVA-laki, suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten selvittämistä koskeva SOVA-laki, tasa-arvolaki, Lapsen oikeuksien sopimus sekä muut kansainvälisistä sopimuksista ja EU-lainsäädännöstä tulevat velvoitteet.

Kuntalain 1 §:n 2 momentin mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kunnan on toiminnassaan arvioitava jatkuvasti päätösten, toimenpiteiden ja ratkaisujen vaikutuksia. Edellä mainittu kuntalain säännös on tavoitteellinen, mutta toteutuakseen se edellyttää tietoa päätösten vaikutuksista.

Vaikutuksia tulee tarkastella eri näkökulmista kulloisenkin tarpeen mukaan ja kulloisenkin tarpeen edellyttämässä mittakaavassa. Valmistelija arvioi valmistelua aloittaessaan, mitkä ovat ennalta arvioiden valmisteltavan asian pääasiallisimmat oleelliset vaikutukset. Arviointi keskittyy näihin vaikutuksiin.

Valmistelun tarkoituksena ei ole suorittaa täydellistä vaikutusten arviointia kaikkien mahdollisten vaikutusten osalta. Arvioinnin laajuus vaihtelee suppeasta laajaan arviointiin. Valmistelija voi myös todeta, ettei käsiteltävällä asialla ole oleellisia vaikutuksia.

Vaikutusten arvioinnissa voidaan käyttää apuna erilaisia arviointilomakemalleja, joita on oppaissa ja soveltaa niitä kulloiseenkin valmisteluun sopiviksi. Oppaista löytyy myös vaikutuskohtaisia tarkistuslistoja, joita voi käyttää apuna arvioinnissa.
Lomakkeiden ja mallien käyttö ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Keskeistä on, että valmistelija sisällyttää asian selostustekstiin selvityksen siitä, mitä olennaisia vaikutuksia käsiteltävällä asialla on havaittu olevan tai ettei sellaisia vaikutuksia ole.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat