Kotka korostaa keskussairaalan peruskorjauksen tarvetta

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.11, että tällä viikolla sosiaali- ja terveysministeriössä käytävissä Kotkan, Kouvolan, Carean ja Kymenlaakson Liiton välisissä neuvotteluissa Kotka tulee korostamaan, että Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus- ja laajennusinvestointi on tarpeellinen ja perusteltu sekä välttämätöntä toteuttaa mahdollisimman pian.

Vaikka Kymenlaakson keskussairaala ei kuulukaan 12 laajan päivystyksen keskussairaalan joukkoon, sen toiminnallinen volyymi on monelta osin suurempi kuin usean laajan päivystyksen sairaalan joukkoon kuuluvilla.
Kymenlaakson maakunnassa on 170 000 asukasta, joten asukasmääränkin perusteella maakunnassa tarvitaan yksi riittävän laajan erikoissairaanhoidon yksikkö.
Kymenlaakson maakunnan maakunta- ja sote-projekteissa keskeisenä asian pidetään riittävän laajan keskussairaalan säilyminen maakunnassa.
Kaupunginhallituksen mielestä erikoissairaanhoidon päivystyksen ja leikkaustoiminnan keskittäminen maakunnassa yhteen paikkaan, Kymenlaakson keskussairaalaan, turvaa jatkossakin keskussairaalalle riittävän volyymin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ministeri Juha Rehulan allekirjoittamassa kutsussa pyytänyt em. osapuolet keskiviikoksi 30.11. neuvotteluun koskien Carean hakemusta rakennusinvestointia koskevan poikkeusluvan saamiseksi keskussairaalan lisärakennukseen ja peruskorjaukseen

Käräjäoikeuden Kotkan
istuntopaikka halutaan säilyttää

Kotkan kaupunki haluaa, että Kymenlaakson käräjäoikeuden Kotkan istuntopaikka ja sivukanslia säilytetään.
Kaupunginhallituksen Oikeusministeriölle antaman lausunnon mukaan Kotkan istuntopaikan ja sivukanslian lakkauttaminen tarkoittaisi Etelä-Kymenlaakson oikeudellisten palvelujen saatavuuden huomattavaa heikentämistä.
Käräjäoikeuden istuntopaikan ja sivukanslian säilyttäminen Kotkassa on ensiarvoisen tärkeää Kotkan kaupungin, Haminan kaupungin sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien kannalta. Kuntalaisten asiointisuunnat kulkevat rannikon myötäisesti.
Liikenneyhteydet välillä Kotka-Hamina ovat hyvät. Sen sijaan julkiset liikenneyhteydet Kouvolan suuntaan ovat riittämättömät, toisin kuin hallituksen esitysluonnoksessa väitetään. Asiointi Kouvolassa kohtuullisessa ajassa edellyttää oman auton käyttöä.
Kotkan kaupungin käsityksen mukaan oikeushallinnon palvelujen sijoittamisessa on ensisijaisesti huomioitava asiakaslähtöisyys.

Kaupunginhallituksen mukaan Kotkassa on toimiva käräjäoikeuden istuntopaikka sivukanslioineen.
Toimipaikassa käsitellään lähes yhtä paljon asioita kuin Kouvolan toimipaikassa. Myöskään henkilöstömäärissä ei ole suurta eroa. Mikäli oikeusministeriön ehdotus toteutuu, Kotkan kaupunki on suurin kaupunki Suomessa, jolla ei ole omaa istuntopaikkaa.
Kotkan sivukanslian ja istuntopaikan tilat ovat uudenaikaiset ja varusteiltaan hyvät myös sähköiseen oikeudenkäyntimenettelyyn, toisin kuin monessa muussa käräjäoikeuden toimipaikassa. Kotkan kanslian istuntosalit on varusteltu nykyaikaisella esitystekniikalla. Se, että Kouvolassa on ylikapasiteettia
oikeushallinnon tiloista, ei voi olla johtavana ajatuksena heikentää Etelä-Kymenlaakson asukkaiden oikeuspalvelujen saatavuutta.

Alijäämäennuste
nousi 8,6 miljoonaan

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tämän vuoden tilinpäätösennusteen, joka lokakuun lopun tilanteen mukaan näyttää syntyväksi alijäämäksi 8,6 miljoonaa euroa. Vielä syyskuun lopussa alijäämäksi ennustettiin 5,5 miljoonaa.
Muun muassa kaupungin verotuloja ennakoidaan kertyvän 208,5 milj. euroa, mikä on 2,7 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Samoin talousarvioon sisällytetty Karhuvuorikodin 2,3 miljoonan euron myyntivoitto ei toteudu. Ostajataho ei saanut rahoitustaan kuntoon ja esisopimus on sen johdosta
rauennut.
Menopuolella mm. sosiaali- ja terveyslautakunta tulee ylittämään talousarvion noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Talousarvio uudelleen
valtuuston käsiteltäväksi

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös Kotkan ensi vuoden talousarvioesitystä, henkilöstösuunnitelmaa ja taloussuunnitelmaa vuosille 2017-2019, jotka kaikki kaupunginvaltuusto palautti uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus ei tehnyt talousarvioesitykseen kuin muutamia muutoksia, jotka koskivat Maretariumille ja Kaakonkulman Kulttuurimyllylle annettavia avustuksia.
Kaupunginvaltuusto tekee lopullisen päätöksen ensi vuoden talousarviosta, henkilöstösuunnitelmasta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2017-2019 kokouksessaan 8. joulukuuta.

Hamina omistajaksi
Kymijoen Ravintopalveluihin

Haminan kaupungista tulee yksi Kymijoen Ravintopalveluiden omistajista.
Kotkan kaupunginhallitus päätti, että Kotka myy Haminalle yhden Ravintopalvelut Oy:n osakkeen 1000 euron hinnalla.
Osakeomistus mahdollistaa suorahankinnat Ravintopalvelut Oy:ltä, sillä yhden osakkeen omistuksella yhtiö on myös Haminan kaupungin sidosyksikkö.

Yhtiö on Kotkan kaupungin tytäryhtiö n. 66,4 %:n osuudella. Kaupan jälkeen Kotkan kaupungin omistama osakemäärä on 497 ja omistusosuus 66,3 %.

Kotka on jo aiemmin tänä vuonna myynyt Kotkan Haminan seudun kuntayhtymälle myös yhden Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n osakkeen.

Avustuksia
seurataloille

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös myöntää avustuksia Kotkassa toimiville, seura- ja työväentaloja ylläpitäville yhdistyksille.
Avustuksia myönnettiin seuraavasti:
• Juurikorven Työväenyhdistys ry, 1 510 euroa
• Kannatusyhdistys Soihtu ry, 2 750 euroa
• Kotkan Kiri ry, 1 380 euroa
• Kymin Koskenpojat ry, 1 380 euroa
• Tiutisen Työväenyhdistys ry, 1 780 euroa

Valtuuston kokouksen
kuvaaminen keskeytetään

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi päätöksen kaupunginvaltuuston kokousten kuvaamisten keskeyttämisestä toistaiseksi siten, että kuvaamista jatketaan, kun valtuustosaliin on saatu hankittua uusi kokoustekniikkalaitteisto.
Vihreät ja vasemmistoliitto olisivat halunneet jatkaa kuvaamista edelleen, mutta ehdotus hävisi äänestyksessä lukemin 10-2.

Kotkassa on striimattu eli kuvattu verkkoon valtuuston kokouksia vuoden 2016 alusta lähtien. Internetin kautta kokouksia on suorina lähetyksinä seurannut vaihteleva määrä katsojia, yhtäaikaisesti yleensä 40-80 katsojaa. Sen lisäksi kokoustallenteita on katsonut jälkikäteen muutama sata henkilöä.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat