Kotka kehottaa henkilöstöään palkattomiin vapaisiin

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.12. kehottaa kaupungin työntekijöitä ottamaan palkattomia vapaapäiviä myös ensi vuonna.
Kaupungilla on vuosia ollut käytössä käytäntö säästösyistä pidettävästä palkattomasta vapaasta. Toimintamalli on ollut osa talouden tasapainottamisohjelmaa, jonka voimassaoloa on jatkettu
kaupunginhallituksen päätöksellä.
Palkatonta virka-/työvapaata on mahdollista pitää seuraavin ehdoin:
1. Vapaalla olevan henkilön tehtäviin ei oteta sijaista eivätkä ostopalvelut saa tämän johdosta lisääntyä. Vapaan pitäminen ei myöskään saa aiheuttaa ylityökorvausten, oto-palkkioiden tai vastaavien korvausten maksamista eikä kohtuutonta työmäärän lisäystä muille työyhteisössä työskenteleville.
2. Sama henkilö voi käyttää tässä tarkoitettua palkatonta vapaata enintään 25 työpäivää (5 viikkoa) vuodessa. Palkkaa vähennetään vain työpäiviltä, ei viikonlopun ajalta. Vapaan voi pitää myös jaksoissa tai yksittäisinä päivinä.
3. Palkaton vapaa vähennetään sen kuukauden palkanmaksun yhteydessä, jona palkaton vapaa pidetään.
4. Esimies hyväksyy ja myöntää palkattoman vapaan työtilanteeseen sopivaksi ajankohdaksi.
5. Mikäli työntekijä sairastuu ennen säästösyistä pidettävän vapaan alkamista, mutta hyväksymispäätöksen tekemisen jälkeen, palkaton vapaa tulee siirtää pidettäväksi myöhempänä ajankohtana.

Kaupungin ja Kymsoten
palvelusopimus hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän välisen palvelusopimuksen vuodelle 2019.
Sopimuksen mukaan Kotkan kaupungin maksuosuus on 207 314 000 euroa vuonna 2019. Kunnan tilinpäätöksen 2018 perusteella palvelusopimusta tullaan tarkistamaan toukokuuhun 2019 mennessä, mikäli tilinpäätösarvio ja lopullinen tilinpäätös poikkeavat oleellisesti toisistaan.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
Kukin jäsenkunta sopii erikseen kuntayhtymän kanssa vuosittain tehtävällä palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa kuntayhtymän järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy.
Vuoden 2019 palvelusopimus on kehittämistehtävien ja palveluketjujen tehostamistoimenpiteiden osalta yhteneväinen kaikkien jäsenkuntien kanssa.

Karhulan paloaseman
hankesuunnitelma käynnistyy

Kaupunginhallitus päätti myös hyväksyä Karhulan paloaseman tarveselvityksen ja käynnistää hankkeen hankesuunnitelman laatimisen. Tavoitehinta-arviosta tulee säästää 11 % huonetilaohjelmaa ja rakennussuunnitelmaa tarkastamalla siten, että tavoitehinta-arvio on 9 900 000 euroa.

Karhulan paloaseman tarveselvitys on valmistunut Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja Kotkan kaupungin yhteistyössä. Tarveselvityksessä esitetään rakennuspaikaksi kaupungin omistuksessa Karhulassa Tapiontiellä olevaa tonttia, jäähallia vastapäätä.
Kotkan kaupungin tekniset palvelut on laatinut tavoitehinta-arvion. Tarveselvityksessä esitetty tavoitehinta-arvio perustuu huonetilaohjelmaan ja on 11 130 000 €.
Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunta on 29.10. kokouksessaan hyväksynyt Karhulan paloaseman tarveselvityksen niin että tavoitehinta-arviosta tulee säästää 11 % huonetilaohjelmaa ja rakennussuunnitelmaa tarkastamalla siten, että tavoitehinta-arvio on 9 900 000 €.
Hankkeeseen haetaan palosuojelurahastolta 220 000 € avustusta.

Valmistelussa oleva valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus voi vaikuttaa pelastustoimen järjestämisvastuisiin tulevaisuudessa. Asia tulee huomioida Karhulan paloaseman jatkovalmisteluissa hankesuunnitteluvaiheessa. Pelastustoimen investointi- ja järjestämisvastuiden selvittyä voi hankkeen toteuttaja olla muu kuin Kotkan kaupunki.

Tukea yhdistyksille

Kaupunginhallitus päätti myös myöntää tukea kuudelle kotkalaiselle yhdistykselle.
Avustushakemuksen jättivät Juurikorven Työväenyhdistys, Karhulan Työväennäyttämön Kannatusyhdistys, Kotka Big Band, Kotkan Kiri, Kotkan Seudun Kiviyhdistys, Kutomo Onnenpolku ja
Tiutisen Työväenyhdistys.
Yhdistykset anoivat avustusta pääosin omistamiensa työväen- ja seuratalojen käyttökustannuksiin tai yhdistyksen vuokraaman toimintatilan vuokrakustannuksiin. Kutomo Onnenpolku anoi avustusta toiminnan aloittamiseen ja pyörittämiseen.
Yhdistysten omistamat talot ovat mm. paikallisten urheiluseurojen käytössä liikuntatiloina sekä paikallisten kylätoimikuntien käytössä asukkaiden virkistystiloina. Vuokratut tilat ovat yhdistysten toimintatiloja.
Kaupunginhallitus myönsi Juurikorven Työväenyhdistykselle 1 900 euroa, Karhulan Työväennäyttämön Kannatusyhdistykselle 2 400 euroa, Kotka Big Bandille 800 euroa, Kotkan Kirille 1 400 euroa, Kotkan Seudun Kiviyhdistykselle 900 euroa ja Tiutisen Työväenyhdistykselle 1900 euroa.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa verkko-osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat