Kotka jatkaa nykyisellä veroprosentilla

Kotkan kaupungin veroprosentti pysyy myös ensi vuonna nykyisellä tasolla 21,5 prosentissa.
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.10. että vuoden 2019 talousarvio laaditaan nykyisen veroprosentin pohjalta. Myöskään kiinteistöveroihin ei tehty muutoksia.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, kun Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti veropäätöksen jättämistä pöydälle siihen asti kunnes valtuusto saa tarkemman tiedon kaupungin taloustilanteesta ja veroprosentin suuruuden vaikutuksesta siihen.
Esitys pöydällepanosta hävisi äänestyksen lukemin 44-7.

Talousarvion 2019 kehykseen Kotkan kunnallisverotulot on kirjattu perustuen viimeisimpään Kuntaliiton verokehikkoon sekä talousyksikön varovaisempaan arvioon verotulojen positiivisesta kehityksestä.
Kunnallisverotuksen verotulojen arvioidaan Kotkassa olevan talousarviovuonna 2019 yhteensä 197,7 miljoonaa euroa.
Kesäkuun lopussa laaditun talousennusteen mukaan Kotkan kunnallisverotulot ovat tänä vuonna jäämässä 188,8 miljoonaan euroon.

Kotkan keskustan
osayleiskaava hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto päätti myös hyväksyä kaupunkisuunnittelun laatiman Kotkan keskustan osayleiskaavan.

Kotkan keskustan osayleiskaavassa linjataan alueen tulevaa kehitystä ohjaavia periaatteita ja ratkaisutapoja osoittaen mm. keskustan elävyyteen, uudistumiseen ja täydennysrakentamiseen, liikennejärjestelmään, arvokkaan kulttuuriympäristön suojeluun sekä siniviherrakenteeseen liittyviä tarpeita.

Osayleiskaavassa on osoitettu kaupunkikeskustamaisten toimintojen laajeneminen Kantasatamaan. Ratkaisulla mahdollistetaan mittava kaupan ja muiden alueelle sopivien toimintojen kehittäminen entiselle satama-alueelle.
Keskeistä kaavassa on kaupungin kaupallisen ydinalueen laajentaminen siten, että se on tulevaisuudessakin kaupungin vetovoimaisin kaupan ja palveluiden keskittymä. Uusien elämyksellisten ja toteuttamiskelpoisten kaupan kohteiden kehittäminen olemassa olevissa kortteleissa edellyttää innovatiivisia ja rohkeitakin ratkaisuja, kortteleiden toiminnallisuuden yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja erilaisten toimintojen yhteensovittamista, kuten Koulukadun ja Kotkankadun välisissä kortteleissa.

Täydennysrakentamiselle soveltuvien paikkojen osoittamisessa on huomioitu kaupungin tavoitteet elinvoimaisesta keskustasta sekä merellisten asuinpaikkojen mahdollistamisesta siten, että olemassa oleva rakennuskanta säilyy. Täydennysrakentamisella tavoitellaan paitsi keskusta-alueen tiivistämistä ja uudistumista myös kaupunginosien luonteen johdonmukaista vahvistamista, huomioiden niiden asema ja rooli muihin kaupunginosiin nähden.
Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia tutkineen selvitystyön yhteydessä arvioitiin, että osayleiskaava mahdollistaa uutta asuinrakentamista vähintään 245 000 kerrosneliömetriä.

Osayleiskaavassa esitetyn täydennysrakentamisen odotetaan lisäävän pysäköintipaikkojen tarvetta noin 4 000 autopaikan verran riippuen mm. toteutuvasta rakentamisesta ja autopaikkojen rakentamisvelvoitetta koskevasta autopaikkamääräyksestä.

Keskustan osayleiskaavan yhteydessä laadituissa liikennesuunnitelmissa on huomioitu jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja ajoneuvoliikenteen olosuhteiden kehittämistarpeet sekä tarkastellaan pysäköinnin kehittämisperiaatteita.
Ydinkeskustan pääkadut (Koulukatu, Kotkankatu, Keskuskatu ja Kirkkokatu) toimivat keskeisinä, pääosin kaikkien kulkumuotojen pääreitteinä kaupungin ydinkeskustassa. Ydinkeskustan pääkatujen mitoitus on selkeästi sisääntulokatuja tiiviimpää, mutta niillä liikenteen sujuvuutta korostetaan etuajo-oikeudella.

Jalankulun olosuhteita kehitetään kaupallisessa ydinkeskustassa osoittamalla kadut jalankulkupainotteisiksi. Lisäksi osayleiskaavassa on osoitettu laaja jalankulun ja pyöräilyn reittiverkosto, jotka ovat erityisiä arjen liikkumista helpottavia yhteyksiä tai joilla on erityisiä virkistysarvoja.

Keskustan osayleiskaavassa joukkoliikenteen pääreittinä kehitetään Keskuskadun, Kirkkokadun, Kotkankadun, Kotkantien ja Norskankadun muodostamaa kokonaisuutta. Pääreitin suunnittelu on yhteensovitettu Kotkan muihin liikennejärjestelyihin hyödyntäen niiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia liikennöinnin tehokkuuden kehittämisessä.

Kotkansaaren bussiliikenteen (kauko-, seutu- ja paikallisliikenne) yhteinen terminaali on mahdollistettu Norskankadulle. Ratkaisun ansiosta matkustuksen pääasialliset nousija- ja poistujavirrat keskittyvät
Kauppatorin laatupysäkeille. Pysäkkiratkaisu ja terminaalin mahdollistaminen parantavat yhteyksiä keskustan pääkatujen varrella sijaitseviin kohteisiin ja Kantasatamaan.

Kaupunginvaltuuston esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat