Kotka hyväksymässä sopimuksen sote-kuntayhtymästä

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.3. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän muutetun perussopimuksen.

Jos myös muut Kymenlaakson kunnat hyväksyvät sopimuksen, muutoksen myötä maakuntaan syntyy uusi, vuoden 2019 alussa toimintansa aloittava sote-kuntayhtymä.
Muutoksen valmistelun aikana on hanke aikataulutettu siten, että perussopimuksen päätöksentekomenettely jäsenkunnissa tapahtuu huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

1.1.2019 aloittavan kuntayhtymän toiminnan organisointiin, talouteen ja hallintoon liittyvät valmistelut hyväksytään kuntien poliittisessa ohjausryhmässä ja nykyisen kuntayhtymän hallintoelimet ryhtyvät niiden täytäntöönpanoon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tällaisia asioita ovat mm. johtavien viranhaltijoiden valinnat ja vuoden 2019 talousarvion ja -suunnitelman valmistelut.

Uuden kuntayhtymän rakentamisessa on keskeistä luoda yhtenäinen, asiakaslähtöinen ja tehokkaasti toimiva kokonaisuus.
Keskeisiä tavoitteita perustettavalle kuntayhtymälle valmistelussa ovat olleet:
• yhdenvertaiset palvelut kuntalaisille
• kehittäminen ja uudistaminen
• osaamisen vahvistaminen olemassa olevan henkilöstön koulutuksen, rekrytointien ja johtamisen kautta
• tehokas toiminta väestömäärältään vähenevässä maakunnassa ja päällekkäisyyksien poistaminen
• pohja maakunnalliselle yhteistyölle ja vahvalle, kehittyvälle maakunnalle

Kotka mukaan
valinnanvapauspilottiin

Kaupunginhallitus päätti myös sitoutua sote-palvelujen valinnanvapauspilottiin vuosiksi 2018 - 2020.
Kymenlaakson kunnat Kotka, Hamina ja Kouvola sekä Carea jättivät yhteisen pilottihakemuksensa maaliskuun puolivälissä.
Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 10-2, kun vasemmistoliiton edustajat olisivat halunneet viedä asian kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Tavoitteena on, että sosiaali-ja terveysministeriö tekee päätöksen valinnanvapauspilottihakemuksista päätökset 30.4. mennessä.
Pilottien toteuttamista varten valtion talousarviossa varataan yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosille 2018 – 2021. Pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta.

Kymenlaakson valinnanvapauspilotissa pilotoidaan suoran valinnan palveluita monituottajamallissa. Tavoitteena on ottaa käyttöön omahoitoa, terveydenedistämistä ja varhaista avun saantia tukevia sähköisiä ja muita palveluita ja kehittää ratkaisut suoran valinnan palveluiden ja liikelaitoksen tuottamien palveluiden integraatiolle.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehityksen kannalta merkittävimmässä roolissa ovat paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat. Tämän asiakasryhmän näkökulmasta monituottajamallin erityisenä kehittämiskohteena on eri toimijoiden tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittaminen
vaikuttavina kokonaisuuksina.
Toisena haasteena on asiakkaiden erilaisten palvelutarpeiden tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Pilotissa vastataan monituottajamallin haasteisiin perustamalla keskitetty asiakasohjausyksikkö ja kehittämällä asiakasohjausmalli sekä innovatiiviset tietoon ja yhteisiin ammattilaisten käytäntöihin pohjautuvat tunnistamisen menetelmät niille asiakkaille, jotka ovat vaarassa ajautua paljon palveluita käyttäviksi.

Pilotissa keskitytään mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaiden sekä lasten ja nuorten palvelutarpeen tunnistamiseen ja asiakasohjaukseen.
Näille asiakasryhmille palvelutarpeen varhainen proaktiivinen tunnistaminen ja palvelutarpeen ennakointi on alueellisesta näkökulmasta erittäin tärkeää.
Nämä asiakasryhmät on valittu pilotin erityisiksi kohderyhmiksi, koska ne eivät kuulu henkilökohtaisen budjetoinnin piiriin ja koska niille ei vielä ole olemassa monituottajamalliin sopivia asiakasohjauksen
malleja. Malli laajennetaan pilotin aikana kaikkiin asiakasryhmiin kuntayhtymän/maakunnan omalla rahoituksella.

Talousennuste lupaa neljän
miljoonan tulosta tälle vuodelle

Kotkan kaupungin tämän vuoden tulos nousee tammi-helmikuun perusteella tehdyn ennusteen mukaan noin 4 miljoonaa euroa voitolliseksi. Kaupunginhallitus merkitsi tulosennusteen tiedoksi kokouksessaan 26.3.

Tulopuolella tulosta parantaa etenkin Kymijoen Työterveyden osakkeiden myynnistä saatu 8 miljoonan euron myyntivoitto.
Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan talousarviota 0,6 miljoonaa euroa suurempina, kun taas verotulojen ja rahoituserien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Menopuolella tulosennustetta heikentävät Carean laskutuksen ylittyminen 3 miljoonalla eurolla ja kaupunkirakennelautakunnan käyttötalousmenojen ylittyminen tämän hetken ennusteen mukaan noin 2 miljoonalla eurolla.
Ylitys tulee pääasiassa koulujen väistötilakustannuksista, jotka eivät kaikilta osin olleet tiedossa talousarvion valmisteluhetkellä. Lisäksi Kotkan tapahtumakeskukselle on haettu lisämäärärahaa
käyttötalouteen 140 000 euroa ja investointeihin 180 000 euroa.

Tapahtumakeskukselle
lisärahoitusta

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää vuoden 2018 talousarvioon 140 000 euron lisämäärärahan kaupunkisuunnittelun toimitilahallinnon käyttötalouteen ja 180 000 euron lisämäärärahan toimitilahallinnon investointeihin Kotkan tapahtumakeskuksen toteutuksen valmisteluun.
Kaupunginhallitus kuitenkin edellytti, että kaupunki laskuttaa nyt syntyvät valmistelukulut myöhemmin perustettavilta yhtiöiltä.
Lisäksi kaupunginhallitus haluaa, että tapahtumakeskuksen tulevien vuosien käyttömenoista laaditaan kaupunginvaltuustolle selvitys.

Kotkan tapahtumakeskuksen toteuttamisesta päätettiin kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2017. Päätöksenteon aikaan vuoden 2018 talousarvioesitys oli jo valmis, joten tapahtumakeskuksen valmistelutehtävien kustannuksia ei vielä ollut sisällytetty esitykseen.
Tapahtumakeskuksen toteutuksen edistäminen on kuitenkin kirjattu kaupunginhallituksen tavoitteisiin vuodelle 2018. Toteutus edellyttää tiettyjen tehtävien suorittamista vuonna 2018, joten näitä tehtäviä varten haetaan lisämäärärahaa.

Välttämättömiä tehtäviä ovat tapahtumakeskuksen sisällön ja liiketoiminnan valmistelu, kumppanuusneuvottelut, sopimusten laatiminen sekä hankesuunnittelu ja toteutusprojektin käynnistys, mm. rakennussuunnittelun luonnosvaihe.
Tehtäviä tukemaan on tarkoitus rekrytoida tulevan operaattoriyhtiön vetäjä. Lisäksi tapahtumakeskuksen brändin rakentaminen on tarpeen käynnistää mm. nimikilpailulla, visuaalisen ilmeen laadinnalla ja internet-sivuston perustamisella. Operaattorin tuleva vetäjä antaa hankkeelle julkisuudessa kasvot.

Tapahtumakeskuksen suunnittelun ja liiketoiminnan käynnistämisen ohella operaattorin vetäjä vastaa tarvittavien työntekijöiden rekrytoinneista ja keskuksen myynnistä, joka on käynnistettävä noin kaksi
vuotta ennen keskuksen avautumista yleisölle.

Tilinpäätös
hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä allekirjoitti tilinpäätöksen ja lähetti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja sen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
Katso uutinen tilinpäätöksestä tästä linkistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan myös viime vuoden henkilöstökertomuksen ja lähetti sen valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat