Kotka hyväksyi kaupungin edunvalvonnan tavoitteet

Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.3. kaupungin edunvalvontasuunnitelman sekä siihen sisältyvät lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet.

Kaupunginhallitus teki suunnitelmaan pari pientä muutosta. Diassa "TAVOITTEIDEN ASETANTA" muutettiin kohta "konkreettisista tavoitteista" muotoon "konkreettisista toimenpiteistä" ja diassa "KOORDINOINNIN FOORUMIT" poistettiin konsernitapaaminen-kohdassa poliittinen johto ja XAMK, jotka eivät osallistu konsernitapaamiseen.
Lisäksi sekä päätökseen että suunnitelmaan lisättiin, että kaupunginhallitukselle raportoidaan edunvalvontasuunnitelman toteutumisesta säännöllisesti.

Kaupungin edunvalvonnan kehittämiseksi on syksyllä 2018 tehty valmistelutyötä mm. kahdessa työpajassa, joihin osallistuivat kaupunginjohtajan johtoryhmä sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat.
Työpajoissa luotiin katsaus kaupungin edunvalvonnan nykytilaan sekä keskusteltiin edunvalvonnan tulevaisuuden tavoitteista, teemoista ja toimenpiteistä.

Kaupungissa on tunnistettu, että edunvalvontaa tulee systematisoida, asettaa lyhyen (-4v.) ja pitkän (-10v.) aikavälin tavoitteet, määrittää kohderyhmät ja yhteistyökumppanit sekä selkeyttää edunvalvontaa tekevien henkilöiden rooleja ja koordinoida edunvalvontaan liittyvää viestintää yhdessä tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kotkan kaupungin edunvalvonnan yleisenä tavoitteena tulee olla kaupungin elinvoimaisuuden varmistaminen, sekä kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja yritysten menestymismahdollisuuksien edistäminen. Edunvalvonnan tarkemmat teemat nousevat kaupunkistrategiasta. Edunvalvontatyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja sen tuloksia seurataan säännöllisesti.

Edunvalvontasuunnitelmassa on määritelty lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja kohteet, joita tarkistetaan säännöllisesti. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan edunvalvonnan kohderyhmät, vastuut ja roolit sekä resurssit ja yhteistyökumppanit.
Edunvalvontatyöstä vastaa kaupunginjohtaja ja käytännön koordinoinnista kehitysjohtaja. Edunvalvontasuunnitelmassa painotetaan myös edunvalvontatyötä tekevien henkilöiden ja tahojen valmiuksien vahvistamista työn vaikuttavuuden parantamiseksi.

Edunvalvontasuunnitelma liitteenä.

Kotka lähdössä mukaan
Hinku-kuntien verkostoon

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi liittyä HINKU-kuntien verkostoon sitoutumalla HINKU-kriteereihin, ilmoittaa Suomen ympäristökeskukselle ryhtymisestä HINKU-kunnaksi sekä valtuuttaa kaupunginjohtajan asettamaan HINKU-työryhmän ja yhdyshenkilön.

Valtuuston 14.5.2018 hyväksymään strategiaan sisältyy tavoite kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisestä 65 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025. Strategiassa asetettua vähennystavoitetta edistetään kaupungin ilmasto- ja energiatyössä, jonka pohjana on valtuuston v. 2011 hyväksymä
ilmasto- ja energiaohjelma.
Työn systematisointi tehostuu valtakunnallisten verkostojen kautta. Verkostoista Hiilineutraalit kunnat (HINKU) tarjoaa toimivan tuen. HINKU-jäsenyyden edistämisen tavoite on kirjattu kaupungin vuoden 2019 talousarvioon ympäristölautakunnan käyttösuunnitelman sisälle.

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) käynnisti v. 2008 Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen kuntien ilmastopäästöjen vähentämiseksi, paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.
Keväällä 2013 käynnistyi Hinku-foorumi (www.hinku-foorumi.fi) jatkamaan hanketta. Tällä hetkellä mukana on 45 kuntaa, lähialueiden kaupungeista mukana ovat mm. Lappeenranta, Porvoo sekä Hamina.

Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää SYKE:n laatimien Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinku-kriteerit täyttävästä kunnasta saa käyttää nimitystä Hinku-kunta, ne kuuluvat Hinku-foorumiin ja saavat oikeuden käyttää Hinku-logoa.
HINKU-verkostoon liittyminen ja peruspalvelut eivät maksa mitään. Palveluihin kuuluu mm. vuosittainen päästölaskenta, yhteiset seminaarit ja viestintätuki. Hinku tarjoaa kunnille ja kaupungeille asiantuntemusta, verkostoitumista, tietoa hyvistä käytännöistä ja hyville teoille näkyvyyttä.

Opetustoimenjohtajan
virka laitetaan hakuun

Kaupunginhallitus päätti lisäksi julistaa opetustoimenjohtajan viran haettavaksi.
Opetustoimenjohtajan virka jää avoimeksi 1.11.2019 alkaen.

Opetustoimenjohtajan virka on kaupungin toimintojen kannalta keskeinen ja sen takia uuden opetustoimenjohtajan valintamenettelyyn on syytä lähteä mahdollisimman varhain.
Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson jää pitämään lomiaan jo elokuussa 2019, joten virkaan valitun on mahdollista aloittaa viransijaisena jo ennen viran avoimeksi tuloa.

Opetustoimenjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja peruskoulun tai lukion opettajan kelpoisuus, perehtyneisyys lukiokoulutukseen, käytännön kokemus opetustyöstä, johtamiskokemus peruskoulun tai lukion rehtorina toimimisesta sekä kokemus kunnallishallinnosta.
Tehtävässä on luettu eduksi johtamisessa suoritetut korkeakouluopinnot, talousosaaminen sekä kansalaisopistotoiminnan hallinnoinnin tuntemus. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kulttuurijohtajan
haku jatkuu

Kaupunginhallitus päätti myös jatkaa kulttuurijohtajan viran täyttöprosessia.
Kulttuurijohtajan virka oli uudelleen haettavana 30.11.- 31.12.2018. Hakuaikojen kuluessa kulttuurijohtajan virkaan oli tullut yhteensä 53 hakemusta. Yksi hakijoista on peruuttanut hakemuksensa.
Hallitus päätti kutsua haastateltaviksi Mikko Peltosen, Minna-Marika Lindströmin, Petri Pietiläisen, Magnus Tuomaalan, Heini Oikkonen-Kermanin, Tomi Purovaaran, Merja Brinön, Lea Rahkola-Kaurasen ja Sanna Gangon. Haastatteluryhmä voi tarvittaessa kutsua lisää haastateltavia.

Kaupunginhallitus nimesi kulttuurijohtajan valinnan haastatteluryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, elinvoimalautakunnan puheenjohtajan, kaupunginjohtajan, kansliapäällikön ja vt. kulttuurijohtajan.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat