Kotka haluaa maakuntaliiton selvittävän rantaratalinjauksia

Kotkan kaupunginhallitus haluaa, että Kymenlaakson maakuntaliitto laatii itäisen rantaratalinjauksen selvitykset yhteysväleille Hamina-Luumäki ja Hamina-Vaalimaa sekä tarpeelliset päivitykset yhteysvälille Porvoo-Kotka yhteistyössä Väyläviraston ja Uudenmaan Liiton kanssa. Kaupunginhallitus päätti edellyttää maakuntaliitolta kyseistä selvitystä kokouksessaan 15.4.

Kotka, Kouvola ja Kymenlaakson maakuntaliitto ovat laatineet syksyllä 2018 yhteisen kannanoton Liikenne- ja viestintäministeriölle nopeiden itäratojen linjauksia ja Kymenlaakson ratahankkeita koskien.
Kannanotossa edellytetään Rantarata- ja Itäratalinjausten tasavertaista selvittämistä ja sisällyttämistä valtion 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Lisäksi nostetaan esiin nopeana toimenpiteenä Kotkan ja Kouvolan välisen rataosuuden ja ratapihojen kuntoon saattaminen.

Kotkan kaupunginhallituksen mielestä ratalinjauksia ei ole selvitetty tasavertaisesti. Väylävirasto on LVM:n toimeksiannosta laatinut 5.4. julkaistun selvityksen, joka käsittelee Helsingistä Itä-Suomeen suuntautuvia uusia ratalinjauksia. Laajempia taloudellisia vaikutuksia käsitellään vain ns. Itäratahankkeen osalta. Rantaratalinjauksen vaikutuksia ei vastaavasti käsitellä selvityksessä.

Itäratahankkeesta on keskusteltu Kymenlaakson maakuntahallituksen kokouksessa helmikuussa 2019 esityslistan ulkopuolelta tulleena asiana, jota on asiantuntijana esitellyt Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja. Maakuntahallitus ei ole tehnyt asiaan liittyen päätöksiä. Tämän jälkeen Kymenlaakson
liitto on käynnistänyt Kouvolan oikoratalinjauksen maastokäytävän selvittämishankkeen. Selvityksen käynnistämisestä ei ole annettu tietoa Etelä- Kymenlaakson kunnille.

Maastokäytävän selvittäminen on käynnistetty yhdessä Uudenmaan liiton ja Väyläviraston kanssa. Kymenlaakson liiton mukaan linjauksen selvittäminen eroaa toimenpiteenä suunnittelusta, tieto mahdollisesti toteutuskelpoisesta linjauksesta ei välttämättä johda kaavamerkintöjen muutoksiin.

Käynnistetyllä selvityksellä on kuitenkin myös edunvalvonnallinen luonne. Se tähtää Itäradan maastokäytävän osoittamiseen, jotta linjaus voitaisiin merkitä Kymenlaakson maakuntakaavassa toteutettavaksi pääradan linjaukseksi.
Se tähtää myös Itäratahankkeen sisällyttämiseen valtion valmisteilla olevaan 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan tai toteutukseen hankeyhtiömallin kautta.

Kotkan kaupungin näkemys on, että maakuntakaavan liittyviä valtakunnallisia ratalinjauksia tulee selvittää vain tasavertaisin ja kattavin selvitysohjelmin.

Kotkan kaupunginhallitus edellyttää, että Kymenlaakson maakuntaliitto selvittää kaupunginhallitukselle sekä liiton jäsenkunnille mitä ratoihin liittyviä selvityksiä on käynnistetty, ja millä päätöksillä tämä on tehty.
Kymenlaakson liitto on Kotkan ja Kouvolan kaupunkien kanssa edellyttänyt ratalinjausten tasavertaista selvittämistä. Tästä osapuolten on kaupunginhallituksen mukaan myös pidettävä kiinni.

Rantaradan hyödyt tutkitaan

Kaupunginhallitus päätti lisäksi tilata Taloustutkimus Oy:ltä tutkimuksen, jolla selvitetään rantaradan aluetaloudelliset ja kansantaloudelliset hyödyt sekä päivitetään vuoden 2008 rantarataselvitys keskeisiltä osilta.
Aluetaloudellisten hyötyjen arvioinnissa painotetaan työvoiman liikkuvuutta, matkailua ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä tavarajunaliikenneyhteyksien parantamisen vaikutusta teollisuuden kilpailukykyyn ja vientiin.

Tutkimus maksaa 15000 euroa ja sen tilaamisesta ja hankintakustannusten jaosta on lisäksi sovittu Loviisan, Haminan ja Pyhtään kanssa siten, että Kotkan maksuosuus on 8000 euroa, Loviisa osallistuu kustannuksiin 3000 eurolla, Hamina 3000 eurolla ja Pyhtää 1000 eurolla.

Kirjavainen eroaa
kaupunginvaltuustosta

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi valtuuston puheenjohtajalle Marika Kirjavaiselle eron valtuuston jäsenyydestä.

Kirjavainen on pyytänyt eroa valtuuston puheenjohtajan tehtävästä ja valtuutetun toimesta henkilökohtaisista syistä. Kirjavainen aloitti työt Kymenlaakson Kauppakamarin toimitusjohtajana huhtikuun alussa.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi ehdottaa valtuustolle, että se valitsisi keskuudestaan uuden puheenjohtajan valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat