Kotka ei aio maksaa korvauksia TuuliSaimaalle

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.1. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki hylkäisi TuuliSaimaa Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen.
TuuliSaimaa Oy on vaatinut Kotkan kaupunkia korvaamaan yhtiölle Hallan ja Hietasen tuulivoimahankkeista aiheutuneet kustannukset, yhteensä Hallan osalta noin 265 000 euroa ja Hietasen hankkeen osalta noin 55 000 euroa.
TuuliSaimaan ja Kotkan välinen erimielisyys syntyi, kun kaupunginvaltuusto päätti viime elokuussa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä keskeyttää Hallan tuulivoimayleiskaavaluonnoksen valmistelun.
TuuliSaimaa Oy:n kirjelmässä mainitaan vahingonkorvausvaatimuksen perusteena lisäksi, että Kotkan kaupunki on sitoutunut laatimaan Hietasen alueen tuulivoimahankkeen edellyttämän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen elokuussa 2012 tehdyn maanvuokran esisopimuksen ehtojen mukaisesti.

Kotkan kaupunginhallitus muistuttaa, että kunnalla on kaavoitusmonopoli ja yleiskaavan sisältö on siten kunnan päätettävissä. Kunta ei voi etukäteen sitoutua tietynsisältöiseen yleiskaavaan; ei myöskään tietynsisältöiseen asemakaavaan.
Yksityisellä maanomistajalla tai esim. tuulivoimahankkeen toteuttajalla ei myöskään ole valtaa pakottaa kuntaa laatimaan yleiskaava tai asemakaava tai määräämään niiden sisällöstä.
Kaavoittaessaan alueita kunta käyttää sille laissa annettua julkista valtaa.
Perustellusta syystä kunnallisella toimielimellä on oikeus muuttaa tai peruuttaa päätöksensä ilman, että siitä aiheutuu vahingonkorvausvelvollisuutta millekään taholle.

Kaupunginhallituksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat