Kotka ehdottaa kuntaliitosneuvotteluja

Kotka ehdottaa Kotkan-Haminan seudun kunnille kuntaliitosneuvottelujen käynnistämistä välittömästi.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.5. pyytää seudun muita kunnanhallituksia tekemään tahtotilapäätöksensä 30.11.2017 mennessä.

Kotkan kaupunginhallituksen mukaan kaupungit, kunnat ja seudut ovat uusien haasteiden edessä. Sote- ja maakuntauudistus, väestönkehitys, kilpailukyky ja vetovoima - elinvoimasta puhumattakaan - ovat otsikoita, jotka työllistävät kuntia alkavalla valtuustokaudella.

Kotkan-Haminan seutu - Etelä-Kymenlaakson viisi kuntaa - on pohtinut tulevaisuuttaan yhdessä MDI-konsulttiyhtiön kanssa. Keskustelujen ja selvitysten pohjalta seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan työtä on tarkoitus terävöittää alkavalla valtuustokaudella. Tarvittavat muutokset tehdään ko. elimien sääntöihin, ja ne on tarkoitus hyväksyttää seudun viiden kunnan päättävissä elimissä ennen syksyä 2017.
Kaupunginhallituksen mukaan näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että nämä uudistukset eivät riitä.
Tarvitaankin uudistuksia, jotka takaavat seudun menestymisen tulevaisuudessa. Kuntalaisten mahdollisuudet hyvään elämään ja monipuolisten palveluiden saavuttamiseen on turvattava.

Kaupunginjohtaja
jätti eroilmoituksensa

Kaupunginhallitus vastaanotti kokouksessaan myös kaupunginjohtaja Henry Lindelöfin eroilmoituksen.
Lindelöf ilmoitti eroavansa kaupungin Kotkan kaupungin palveluksesta 30.4.2018. Hän jää vanhuuseläkkeelle 1.5.2018.
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaa kaupunginhallituksen käynnistämään välittömästi uuden kaupunginjohtajan valintaprosessin.
 

Koulunkäynnin ohjaajia
halutaan palkata lisää

Kaupunginhallitus päätti myös ehdottaa valtuustolle, että se perustaisi 21 koulunkäynnin ohjaajan vakinaista työsuhdetta 1.8..2017 alkaen.

Kaupungin vakituisten koulunkäynnin ohjaajien määrä on osoittautunut riittämättömäksi. Koulunkäynnin ohjaajien tarve on jo kahdeksan vuoden ajan ollut reilu sata ohjaajaa/lukuvuosi. Oppilailla on perusopetuslain mukaan oikeus tarvitsemaansa tukeen koulunkäynnissä ja opiskelussa.

Koulunkäynnin ohjaajat mahdollistavat osaltaan oppilaiden osallistumisen ja mahdollisimman hyvän oppimisen. Yhteistyössä perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa on tullut esille, että oikea-aikaisella tuella koulussa voidaan ennaltaehkäistä ongelmien kasautumista ja välttyä muilta kalliilta tukitoimilta.

Oikea-aikaisen tuen tarjoamisen mahdollisuuteen vaikuttaa olennaisesti koulunkäynnin ohjaajien riittävä määrä. Alakouluissa koulunkäynnin ohjaajat ohjaavat ja avustavat oppilaita, joilla on erilaisia oppimisen vaikeuksia ja/tai vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa ja oman toiminnan ohjaamisessa.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 8.12.2016, että koulunkäynninohjaajien tarve ja määrä tarkistetaan syksyn 2017 osalta. Mikäli valtiolta ei tule riittävää Tasa-arvo- ja Res- rahoitusta koulunkäynnin ohjaajien palkkaukseen, katetaan puuttuva osa rahoituksesta kaupungin omalla
määrärahalla, niin että säilytetään vähintään koulunkäyntiohjaajien nykyinen taso.

Opetustoimi on hakenut OKM:n erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2017–2018 ja sitä on myönnetty Kotkalle 256 000 euroa. Saatu valtionavustus on jaettu koulukohtaisesti ja sitä tulee käyttää sekä esi- että perusopetukseen. Koulukohtaiset summat ovat monen koulun kohdalla niin pieniä, ettei rahalla pysty palkkaamaan koulunkäynnin ohjaajaa ko. koululle. Avustusta käytetään sen vuoksi resurssiopetukseen ja opetusryhmien pienentämiseen.

Palkkakustannukset 21 koulunkäynnin ohjaajasta ovat noin 153 000 euroa + sivukulut vuonna 2017. Opetustoimen budjetissa ei ole varauduttu ko. kustannukseen. Summa pyritään kattamaan opetustoimen budjetista ja mikäli se ei ole mahdollista esitetään tarvittaessa lisätalousarvion tekemistä syksyllä 2017. Palkkakustannukset 21 koulunkäynnin ohjaajasta ovat vuositasolla noin 383 000 euroa + sivukulut.
Tällä hetkellä koulukäynnin ohjaajien määrä on 79 vakinaista ja esitettävän vakinaistamisen jälkeen määrä on 100 koulunkäynnin ohjaajaa.

Maa-alueita
UPM-Kymmeneltä

Kaupunginhallitus päätti lisäksi ostaa UPM-Kymmene Oyj:ltä tilan Valliniemi 33 285-410-1-510 sekä määräalat tiloista Halla (4 palstaa) 285-410-1-601 ja Pelto (2 palstaa) 285-410-1-603.
Ostettavien maa-alueiden pinta-ala on yhteensä noin 25 hehtaaria ja kauppahinta 355 000 euroa, josta puuston osuus 83 400 euroa.

Sähkörahojen sijoittamiseen
halutaan ulkopuolinen asiantuntija

Kaupunginhallitus haluaa, että kaupunginjohtaja tekee 7. elokuuta pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä esityksen toimintamallista, miten Kymenlaakson Sähkön osakkeiden myynnistä tulevat varat uudelleen sijoitetaan.
Lisäksi kaupunginhallitus haluaa, että varojen sijoittamisessa käytetään apuna ulkopuolista asiantuntijaa.
 

Kaupunginhallituksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat