Kaupunki antoi luvan tervaleppälehdon raivaamiseen

Museovirasto saa poistaa Katariinan tervaleppälehdosta sellaista pensaikkoa ja vesakkoja, jotka peittävät alueella olevia muinaisjäännöksiä. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaisessa (28.4.) kokouksessaan ympäristölautakunnan laatiman lausunnon tervaleppälehtoon kohdistuvista raivaustöistä.
Tervaleppälehdossa sijaitsee kolme muinaismuistolailla suojeltua kohdetta: Ruutikellari 82, Kasarmi 31 ja vedenottamo.
Muinaisjäännösten säilymisen kannalta museovirasto pitää oleellisena, että muurien ja vallien päällä olevat puut, pensaat ja vesakot poistetaan. Kohteet toimivat myös nähtävyytenä, joten maisemanhoitotyöt parantavat lisäksi kohteiden näkyvyyttä.
Tervaleppälehdosta on tavattu mm. erittäin uhanalaiseksi luokiteltua valkoselkätikkaa. Esitetyt maisemanhoitotyöt eivät lausunnon mukaan kuitenkaan vaaranna alueen linnuston
elin- ja pesimäolosuhteita, sillä esitetyt toimenpiteet ovat vähäisiä ja ne tehdään pesimäajan ulkopuolella. Alue säilyy rehevänä elinympäristönä, jossa on runsaasti pesimämahdollisuuksia.
Suunnitelmassa esitettyjen maisemanhoitotöiden ei myöskään voida katsoa heikentävän alueen luonnonarvoja.

Alijäämäennuste
lähes ennallaan

Kotkan tämän vuoden alijäämäennuste ei ole olennaisesti muuttunut viimeisen kuukauden aikana. Tuoreimman arvion mukaan kaupunki tekee tänä vuonna noin 7,2 miljoonan euron suuruisen alijäämän, jossa on kasvua kuukauden takaisesta ennusteesta 0,3 miljoonaa.
Merkittävin taloutta heikentävä tekijä tämän hetken ennusteessa on myyntivoittotavoitteista jääminen. Tosin on mahdollista, että tilanne kehittyy tältä osin parempaan suuntaan loppuvuoden aikana.
Kaupunginhallitus merkitsi taloustilanteen tiedoksi, mutta velvoitti samalla virkamiehiä edelleen esittämään toimenpide-ehdotuksia budjetissa pysymiseksi.

Tilapalvelun organisoiminen
uudelleen valmisteltavaksi

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös periaatepäätöstä kaupungin tilapalvelun uudelleen organisoimisesta. Hankkeen taustalla on kaupungin heikko taloustilanne ja yhtiöittämisvaateet. Taloustilanteen ja investointitarpeiden johdosta on jo perustettu Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy. Kuntalain 2 a § asettaa lisäksi yhtiöittämisvaatimuksia myös tilapalvelun toimintakenttään.
Kaupunginhallitus päätti viedä asian uudelleen valmisteltavaksi ja se otetaan uuteen käsittelyyn sen jälkeen, kun asia on esitelty kaupunginvaltuuston tiedonantokokouksessa 5. toukokuuta.


Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat