Kaupunginhallitus: ”Valinnanvapaus on lähtökohtaisesti myönteinen”

Kotkan kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 13.3. lausunnon luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus lisätä asiakkaiden valinnanvapautta sote-palveluissa.
Kaupunginhallituksen lausunto on valmisteltu kuntien yhteistyönä Kymenlaakson sote-projektin projektiryhmässä.

Lausunnon mukaan valinnanvapaus on lähtökohtaisesti myönteinen ja potilaan saamaa palvelukokemusta parantava tekijä. Valinnanvapaus toimii myös kannustimena julkisten palvelujen laadun parantamiseen ja asiakkaan kohtelusta huolehtimiseen.

Valinnanvapauden edistäminen terveydenhuollossa on EU:n tasoinen linjaus, ja potilasdirektiivi käytännössä edellyttää valinnanvapauden lisäämistä. Valinnanvapauden tulee kuitenkin olla hallittua ja pysyä kaikissa olosuhteissa järjestäjätahon hallinnassa. Tätä kautta voidaan parantaa taloudellista tehokkuutta ja edistää laatua.

Väestön epätasa-arvoisuuteen liittyy useita ulottuvuuksia: koulutukseen, työhön ja työoloihin, tuloihin ja muihin sosiaalisiin tekijöihin liittyvä epätasa-arvo sekä maantieteelliseen palvelujen saatavuuteen liittyvä epätasa-arvo. Kuitenkin palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden paranemista on vaikea arvioida. Riippuu palveluntuottajille asetettavista ehdoista ja tuottajien rahoituksesta, syntyykö palvelutarjontaa myös harvaan asutuille seuduille. On oletettavaa, että suoran valinnan palvelut, maksusetelipalvelut sekä asiakassetelipalvelut keskittyvät kaupunkiseuduille.

Terveyden ja hyvinvoinnin tehtävät jäävät kunnille, joten yhteistyön onnistuminen maakunnan ja kuntien kesken on ratkaisevaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa.
Tässä yhteydessä olisi varmistettava, että sote-keskukset hyödyntävät tehokkaasti alueiden vapaaehtois- ja järjestötyön verkostoja.

Nyt lausuttavana olevan valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on vahvistaa erityisesti perustason palveluja ja turvata ihmisten nykyistä nopeampi hoitoon pääsy ja palvelujen saanti. Tämä on kannatettavaa, ja tällä voi olla osaltaan vaikutusta terveyserojen kaventumiseen.

Koko lausunto on luettavissa tästä linkistä (pdf).

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelmat hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan hyväksyä myös Kotkan kaupungin henkilöstöä koskevat tasa-arvosuunnitelman vuodelle 2017 ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki edellyttää, että työnantaja, jonka henkilöstön määrä säännöllisesti on vähintään 30 työntekijää, laatii vähintään joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevan tasa-arvosuunnitelman.
Suunnitelman tulee sisältää selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana on oltava erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön nimeämien edustajien kanssa. Henkilöstön edustajilla on oltava riittävät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet suunnitelmaa laadittaessa.

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä.
Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön
tai heidän edustajiensa kanssa.

Tasa-arvosuunnitelma 2017 ja yhdenvertaisuussuunnitelma liitteenä (pdf)

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat