Kaupunginhallitus hyväksyi yt-neuvottelujen tuloksen

Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona 17.6. työnantajan ja henkilöstön välisten yt-neuvottelujen tuloksen, jonka mukaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä kaupungin palveluksesta irtisanotaan enintään 17 henkilöä.
Samalla kaupunginhallitus päätti, että yhteistoimintaneuvottelun tuloksen toimeenpano aloitetaan aikaisintaan 3.8.2015.

Yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä todettiin, että eläkepoistumaa hyödyntämällä henkilöstövähennyksestä on vuosina 2015 – 2016 mahdollista toteuttaa 14 tehtävän vähentäminen, mikä tarkoittaa yhteensä noin 575 800 euron säästöä vuodessa.
Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanottavien määräksi tarkentui neuvotteluissa 17 henkilöä ja tämä merkitsee yhteensä noin 730 000 euron säästöä vuodessa. Molemmat henkilöstövähennykset ovat yhteensä 1,31 miljoonaa euroa.
Henkilöstöä koskevan vähennystavoitteen saavuttaminen ja neuvottelutuloksen toteutuminen täysimääräisesti edellyttää talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvien palveluverkkoratkaisujen tekemistä. Säästösuunnitelmaan sisältyy henkilöstövähennysten lisäksi hallinnollisia organisaatiomuutoksia, joiden vuoksi noin 130 henkilöä siirretään yksiköstä toiseen.

Seuraavaksi yt-neuvottelujen tulos menee tiedoksi 22.6. kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle ja työnantaja aloittaa irtisanomisuhan alla olevien osalta elokuussa lain ja kaupungin uudelleensijoittamisen periaatteiden mukaisen menettelyn uuden työn tarjoamiseksi sekä mahdollisesti tarvittavan koulutuksen antamiseksi.
Mikäli nämä eivät johda tulokseen, irtisanomismenettely uudelleensijoitus- ym. toimenpiteineen pannaan toimeen elokuun alusta 2015 lukien siten, että palvelussuhteet päättyvät viimeistään 31.7.2016

Lukioiden yhdistäminen
pois tasapainotusohjelmasta

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi lähes 11 miljoonan euron suuruisiin säästöihin tähtäävän talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 ja oikeuttaisi kaupunginhallituksen ja vastuualueet ryhtymään ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin.
Kaupunginjohtaja poisti jo ennen kaupunginhallituksen käsittelyä tasapainotusohjelmasta kohdan, joka koski lukiokoulutuksen keskittämistä Kotkansaarelle ja olisi tuonut arviolta 350 000 euron suuruiset säästöt. Asiaan palataan myöhemmin syksyllä, kun selviää, mitä hallitusohjelmaan kirjatut, koulutukseen liittyvät asiat käytännössä tarkoittavat.
Kaupunginhallituksen päätös viedä tasapainotusohjelma valtuuston käsiteltäväksi syntyi äänestyksen jälkeen, kun Vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat vastustivat asiaa vedoten puutteelliseen valmisteluun ja etenkin siihen, että tasapainotusohjelmasta mm. puuttuu sosiaalisten vaikutusten arviointi.
Tasapainotusohjelma päätettiin kuitenkin viedä valtuuston käsiteltäväksi äänin 9-3.

Tasapainotusohjelma on liitteenä

Tämän vuoden alijäämä
nousemassa kuuteen miljoonaan

Kotkan kaupungin tämän vuoden alijäämän ennustetaan nousevan tammi-toukokuun toteuman perusteella noin kuuteen miljoonaan euroon.
Alijäämää syntyy mm. toteutumattomista myyntivoitoista, joiden ennustetaan jäävän talousarviosta 2 miljoonaa euroa etenkin Ankkuri-kiinteistöön liittyvän kauppakokonaisuuden toteutumatta jäämisen johdosta.

Lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset kaupungille KELAn tammi-huhtikuun laskutuksen perusteella ennustavat ylitystä varattuihin määrärahoihin noin 1,5 miljoonaa euroa.
Perusterveydenhuollon päiväaikaisen päivystyksen määrärahojen ylitysriski on noin 1,2 miljoonaa euroa ja mikäli erikoissairaanhoidon kustannukset alenevasta käytöstä huolimatta toteutuvat tammi-toukokuun tasoisena, on ylitysriskiksi arvioitu 2-3 miljoonaa euroa.
Myös verotulot ovat jäämässä yli 3 miljoonaa euroa budjetoidusta.

Esimiehen luvalla
sairaslomalla viisi päivää

Kotkassa kokeillaan vuoden ajan (1.7.2015-30.6.2016) sairauspoissaolojen ilmoittamisessa menettelyä, jossa esimiehen myöntämien sairauspoissaolopäivien määrä nostetaan käytössä olleesta enintään kolmesta (3) kalenteripäivästä enintään viiteen (5) kalenteripäivään.
Kaupunginhallitus hyväksyi kokeiluluontoisen menettelyn.

Kaupungin talouden tasapainotusohjelmaan on sisällytetty työterveyshuoltokustannuksia koskeva yhteensä 300 000 euron säästötavoite vuosille 2015 - 2016. Vuodelle 2015 työterveyshuoltokustannuksien tavoitteeksi on asetettu 0,8 %:n osuus palkkasummasta.
Merkittävänä tekijänä asiaan liittyvien prosessien tehostamisessa on esimiehen myöntämien sairauspoissaolopäivien määrän nostaminen kolmesta viiteen.
Työnantajien vastaavaan käytäntöön pohjautuvien kokemusten mukaan oman ilmoituksen pidentämisestä on saatu rohkaisevia tuloksia. Joustavuus on lisännyt luottamusta. Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt ja työterveyshuollon sairaanhoitoon liittyvät kustannukset ovat alentuneet.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat