Kaupunginhallitus hyväksyi Kantasataman sopimukset

Kotkan kaupunginhallitus on hyväksynyt Kantasatamaan tulevan jättihankkeen keskeiset sopimukset.

Kaupunginhallitus käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan 3.7. hankkeeseen liittyvän maankäyttösopimuksen Kotkan Kantasataman Kehitys Oy:n ja kaupungin välillä, järjestelysopimuksen Steveco Oy:n kanssa, sopimuksen Kantasataman aluejärjestelyistä kaupungin ja HaminaKotka Satama Oy:n välillä ja sopimuksen alue- ja rakentamisjärjestelyistä Kotkamills Oy:n kanssa hyväksyen ne kaikki yksimielisesti. Sopimukset menevät seuraavaksi 10.7. kokoontuvan kaupunginvaltuuston käsiteltäviksi.

Kaupunginhallitus päätti myös ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Kantasataman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä 465 000 euron lisämäärärahan Kantasatamassa tehtäviin varastohalleja koskeviin järjestelyihin.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi koosteen Kantasatama-hankkeen taloudellisista vaikutuksista.
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa alueelle noin 700 työpaikkaa, joiden merkitys sekä henkisesti että taloudellisesti on kaupungille erittäin suuri. Lisäksi alueelta saadaan maanvuokratuloja ja kiinteistöveroa, jotka lisääntyvät vuosittain hankkeen edetessä.
Investointimenoja kaupungille syntyy katujen, kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamisesta, teollisuusraiteen siirtämisestä, sataman vuokra-alueen pienentämisestä, satamavarastojen hankinnasta sekä pienimpiä teknisiä kustannuksia.

Ensin outletin ykkösvaihe
ja hotelli Vellamon taakse

Nyt hyväksyttyyn kaupungin ja Kotkan Kantasataman Kehitys Oy:n väliseen maankäyttösopimukseen on kirjattu mm. Kantasatama-hankkeen toteutusaikataulu.
Jos rakennustyöt pääsevät alkamaan tulevana syksynä, on sovitun aikataulun mukaan ensimmäiseksi valmistumassa Outlet-kauppakeskuksen ensimmäinen vaihe, joka olisi valmis keväällä 2017.
Seuraavaksi satamaan nousisi Merikeskus Vellamon taakse Pohjoislaiturille rakennettava hotelli, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2018 lopulla.
Lisäksi Outlet 1 -vaiheeseen rajoittuva rantapromenadi sekä muut erikseen määritellyt katualueet rakennetaan samanaikaisesti ykkösvaiheen kanssa ennen sen käyttöönottoa.
Tämän jälkeen vuosina 2019 – 2020 toteutetaan vähintään yksi hankkeen osa vuodessa.

Stevecolta ostetaan
sataman rakennuksia

Stevecon ja kaupungin välisessä sopimuksessa päähuomio on Stevecon Kantasatamassa omistamissa konekorjaamossa ja varastohallissa, jotka kaupunki on ostamassa.
Rakennukset sijoittuvat asemakaavaehdotuksessa osittain katualueelle ja osittain kerrostalokortteleihin. Neuvotteluissa on päädytty 845 000 euron kauppahintaan, jonka Stevecon hallitus on hyväksynyt.
Samalla Steveco on hakenut lisärakennusoikeutta Vuorikatu 2:ssa sijaitsevalle tontille, ja se on huomioitu Satamakadun asemakaavassa. Lisärakennusoikeuden osalta laaditaan kaavoitussopimus yhtiön kanssa. Ruukinkatu 12:ssa sijaitsevan trukkihallin tontin osalta yhtiö on miettimässä ostopäätöstä. Mikäli päätös syntyy, myy kaupunki tontin yhtiölle 1,955 miljoonan euron kauppahinnalla.

Satamakatua jatketaan
ja teollisuusraide siirtyy

KotkaMillsin kanssa kaupunki on sopinut alue- ja rakentamisjärjestelyistä.
Kaupungin kannalta suurin kohde on Satamakadun jatkaminen Kantasatamaan jäävälle satama-alueelle ja Satamakadun linjauksen edellyttämä, tehtaalle menevän teollisuusraiteen siirto.
Yhtiön tarpeisiin on kuulunut liikenteellisten ongelmien ratkominen ja ne on pyritty ratkaisemaan siirtämällä nyt Satamakadun päässä oleva sisäänajoportti Satamakadun uuden osan varrelle, jonne sijoitetaan myös rekkojen jonotuskaista. Nykyisen portin edessä oleva autovaaka siirtyisi uuden portin sisäpuolelle.
Sopimukseen on sisällytetty myös mahdollisia tulevia maankäyttöratkaisuja mm. henkilökunnan pysäköinnin ja varastohallin osalta.

Satama-alueen pieneneminen
korvataan HaminaKotka Satamalle

Kaupungin, HaminaKotka Satama Oy:n ja Kotkan Satamatalot Oy:n välisissä neuvotteluissa ja nyt syntyvässä sopimuksessa on keskitytty Kantasataman uuden asemakaavan vaikutuksiin satama-alueella ja sataman toiminnassa.
Asemakaavan johdosta satama-alue pienenee noin 17,3 hehtaaria. Satama-alueella sijaitsee myös Kotkan Satamatalot Oy:n omistamat kolme varastohallia, jotka on tarkoitus vaihtaa kaupungin omistamaan, vielä satamaliikenteen käytössä olevaan hallin. Tämänkin hallin osalta kaupungille jää osto-optio, kun sitä tarvitaan Kantasataman kaavan mukaisen rakentamiseen. Rakennusten vaihtoarvo on noin 1,12 miljoonaa euroa.
Kaupungin ja yhtiön välisessä vuokrasopimuksessa on sovittu korvauksista, kun satama-alueen koko muuttuu. Korvaus yhtiölle hoidetaan säätämällä Hietasen autokentän vuokrasopimuksia yhdistämällä ne
yhdeksi ja vuokraamalla koko alue jaksoittain vuoteen 2048 saakka.
Sataman toiminnan kannalta on tärkeää, että molemmat peräporttipaikat Itälaiturilla säilyvät käytössä. Laiturin tyvessä olevan peräporttipaikan käyttöajoista ym. on sovittu yhdessä Kotkan Kantasataman Kehitys Oy:n kanssa.

Lisätietoa Kantasatama-hankkeesta http://kotkaoldport.com/bw_gallery/about/

Katso myös”Kantasataman merenranta-outlet saa kansainvälistä huomiota”

Liitteinä:

Maankäyttösopimus kaupungin ja Kotkan Kantasataman Kehitys Oy:n välillä

Sopimus aluejärjestelyistä kaupungin ja HaminaKotka Satama Oy:n välillä

Sopimus alue- ja rakentamisjärjestelyistä kaupungin ja Kotkamills Oy:n välillä

Sopimus kaupungin ja Stevecon välillä

Kantasataman asemakaava ja kooste Kantasatama-hankkeen taloudellisista vaikutuksista ovat luettavissa kaupungin hallituksen esityslistan liitteinä verkko-osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat


Liikuntayksikön säästötoimet
vielä uudelleen valtuuston käsittelyyn

Kantasatama-hankkeen sopimusten lisäksi kaupunginhallitus käsitteli myös valtuuston kesäkuussa tekemää päätöstä talouden tasapainottamisohjelamasta 2015-2016.
Kaupunginhallitus haluaa selventää valtuuston päätöstä, joka koski liikuntayksikköön kohdistuvia säästötoimia.

Valtuustohan poisti liikuntayksikön toimintatuottojen kasvattamisesta 600 000 euron tavoitteen sekä kohdan, jonka mukaan ” Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25 % bruttotoimintamenoista”. Samalla valtuusto päätti, että juniorivuorot säilyvät maksuttomina. Lisäksi valtuusto lisäsi päätökseen uuden kohdan ”Liikuntayksikön hallinto-organisaation keventäminen”.
Valtuusto siis poisti talouden tasapainotusohjelman toimintatuottojen kasvattamista tarkoittavan 600 000 euroa, mutta piti kokonaistavoitteen -0,77 miljoonaa euroa ennallaan.

Koska valtuusto poisti esityksen, jonka mukaan toimintatuotot kattavat 25 % bruttotoimintamenoista ja päätti, että juniorivuorot säilyvät maksuttomina, on arvioitu, että toimintatuottojen kasvattamisen osuudeksi jää muutoksen jälkeen 300 000 euroa.
Valtuuston päätökseen on kaupunginhallituksen mukaan jäänyt tulkinnanvaraisuutta, joka edellyttää päätöksen selventämistä ja asia on hallituksen mukaan liikuntayksikön osalta syytä saattaa vielä erikseen valtuuston päätettäväksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa liikuntalautakuntaa tarkentamaan ja yhdenmukaistamaan juniorivuorojen ikärajat.