Kaupunginhallitus esittää valtuustolle kiinteistöyhtiön perustamista

Kotkan kaupunginhallitus päätti maanantaisessa (13.1.) kokouksessaan esittää valtuustolle, että kaupunkiin perustetaan Kotkan julkiset kiinteistöt Oy -niminen osakeyhtiö ja että valtuusto myöntää 100 000 euron suuruisen lisämäärärahan perustettavan osakeyhtiön osakkeiden merkitsemiseen.

Samalla hyväksyttäisiin Karhuvuoren koulun nykyisen kiinteistön purkukustannuksen ja tasearvon poisto.
Kaupunginhallitus kuitenkin poisti yhtiöjärjestysluonnoksesta kohdan, jossa mainittiin, että yhtiö voisi myös harjoittaa isännöintiin, toimitilojen valvontaan, kiinteistönhoitoon ja puhtaanapitoon liittyvää liiketoimintaa. Sen sijaan yhtiö voi kaupunginhallituksen mukaan harjoittaa rakennuttamiseen ja rakennusten suunnitteluun liittyviä tehtäviä.
Lisäksi hallitus poisti yhtiöjärjestysluonnoksesta kohdat, joissa mainittiin, että

  • yhden hallituksen jäsenistä on oltava perehtynyt kiinteistönhoitoon ja yhden taloushallintoon.
  • hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. Miesten ja naisten määrään hallituksessa sovelletaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.
  • hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on kilpailevan, toimitilojen, asuntojen tai kiinteistöjen hallintaa ja vuokrausta harjoittavan yrityksen tai sellaisen emo-, sisar- tai tytäryhtiön palveluksessa tai toimielimessä.


Kaupunginvaltuusto päätti budjettikokouksessaan marraskuussa 2013, että lähivuosien koulujen ja päiväkotien peruskorjauksia ja uudisrakentamisia ei toteuteta kaupungin omaan taseeseen vaan investoinnit hoidetaan kiinteistöyhtiön toimesta.
Yhtiöittämisen periaatteellisia tavoitteita ovat pyrkiminen liiketaloudelliseen kannattavuuteen ja siihen, että investoinnit pystytään rahoittamaan omalla tulorahoituksella. Yhtiöittämisellä pyritään taloudelliseen tehokkuuteen ja kilpailuneutraliteetin saavuttamiseen.
Valmistelussa on huomioitu Karhuvuoren koulun tilanne. Tämän vuoksi on valittu etenemismalli, jossa kaupunki huolehtii Karhuvuoren koulun purkamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Uuden koulurakennuksen suunnittelu on myös aloitettu jo kaupungin toimesta.
Kun yhtiön perustamistoimet on kevään 2014 aikana tehty, yhtiö voi vuokrata koulutontin kaupungilta ja aloittaa koulun rakennuttamisen. Uuden koulurakennuksen suunnitelmat poikkeavat voimassaolevasta asemakaavasta, minkä vuoksi asemakaavan muutos on laitettu vireille.
Kiinteistöyhtiö tarvitsee toiminnalleen rahoituksen siihen saakka, kunnes se alkaa saada vuokratuloja. Alkuvaiheen rahoitusta pyritään järjestämään riittävällä omalla pääomalla, joksi ehdotetaan 100 000 euroa.

Karhuvuoren koulun purku-
kustannukset noin 300 000 euroa

Koulun rakentamisprojekti on tarkoitus rahoittaa lainapääomalla, jonka vakuutena yhtiö voi käyttää hallintaansa siirtyvää tonttia sekä kaupungin myöhemmin antamaa markkinaehtoista omavelkaista takausta. Kiinteistöyhtiö maksaa kaupungille käypää maanvuokraa heti vuokra-ajan alkamisesta lukien. Lisäksi yhtiö maksaa kaupungille kiinteistöveroa rakennuksesta.
Kiinteistöyhtiö voi resurssiensa puitteissa käynnistää valmistelut Kotkansaaren paloaseman ja uuden päiväkodin rakentamiseksi. Kun yhtiölle myöhemmin siirretään muita koulurakennuksia, siirto voidaan suorittaa osakepääoman korottamisella, jossa kaupunki maksaa suunnatun osakeannin luovuttamalla apporttina em. rakennukset. Koulujen tontit vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella.
Ennen uuden Karhuvuoren koulurakennuksen rakentamisen aloittamista kaupungin tulee saada purkulupa nykyiselle rakennukselle sekä poistaa koulurakennuksen tasearvo taseestaan. Purkukustannusten arvioidaan olevan noin 300 000 euroa, ja koulurakennuksen poistettava tasearvo on 561 079,77 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen
keskittäminen käynnistyy

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan lisäksi merkitä tiedoksi hankkeen, jossa suunnitellaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tilojen keskittämistä keskussairaalan yhteyteen ja päätti olla mukana hankkeen jatkosuunnittelussa.
Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelujen keskittäminen Kymenlaakson keskussairaalaan on lähdössä liikkeelle jo lähiaikoina.
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea on edennyt nykyisten tilojen peruskorjauksessa ja uusien tilojen suunnittelussa siihen vaiheeseen, että hankkeen arkkitehtisuunnittelu kilpailutetaan jo alkuvuodesta.
Carea on perustanut hankeyhtiön, joka vastaa koko hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta. Hankeyhtiö vastaa myös suunnittelun kustannuksista.
Kotkan sote-palvelujen keskittäminen perustuu kaupunginvaltuuston syyskuussa 2012 tekemään päätökseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointineuvoloiden tulevaisuuden rakenteesta. Sen mukaan keskittäminen tapahtuu vaiheittain, alkaen terveyskeskusten päivystystoiminnan keskittämisestä.
Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden käyttöön tarvitaan noin 7 000 m2. Tällä hetkellä keskitettäväksi suunniteltujen toimintojen käytössä kaupungilla on 9 733 m2, joten keskittäessä toimintoihin tarvittava neliömäärä vähenee oleellisesti.
Kotkan toiminnot ovat kiinteä osa kokonaisuutta, joten suunnittelu ja rakentaminen tehdään yhtenä kokonaisuutena. Kaupungille ei aiheudu suunnittelu- ja rakentamisaikana kustannuksia, vaan kaikki kustannukset sisältyvät aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kaupungin toimintojen käyttöön tulevien tilojen vuokriin.

Ennakkoäänestyspaikat
kaupungin laitoksissa

Kaupunginhallitus päättää myös määrätä toimintayksiköt vuoden 2014 europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikoiksi, jotka ovat:

Kymenlaakson keskussairaala
Karhulan sairaala, Toivelinnankatu 2
Päiväsairaala, Vesivallintie 29
Maria-koti, Tommonpolku 5
Koskenrinteen koti ja vanhusten asunnot, Närhintie 2
Hovinsaaren hoivakoti 1, Paimenportti 6
Hovinsaaren hoivakoti 2, Paimenportti 2
Hovinsaaren hoivakoti 3, Paimenportti 8
Vetrean hoivakoti, Paimenportti 10
Kymen A-klinikka, Karhulan kuntoutumiskoti
Karhula-koti, Sudenkatu 6
Karhuvuori-koti, Vuorenrinne 4
Pihkapolun hoivakoti, Pihkapolku 1
Kotkan palvelutalo, Isännänraitti 3
Karhulan tukitalo, Emännänraitti 3
Kotka-koti, Itäkatu 8
Veteraanitalo, Karhulantie 36
Lehmuskoti ja Pihlakoti, Museokatu 6
Saarnikoti, Kotkankatu 1
Mikeva Kotka, Metsäkulmankatu 21
Neso-Koti, Naakantie 36
Villa Karhula, Kihlinkatu 24
Villa Otsola, Kihlinkatu 24

Laitosäänestyksessä voivat äänestää laitoksissa hoidettavina olevat, eivät siis henkilökunta tai poliklinikka-asiakkaat. Niiden vanhusten ja vammaisten luona, jotka eivät asu laitoksissa ja jotka ovat vaalilain mukaan oikeutettuja kotiäänestykseen, käy pyydettäessä kotiäänestystoimitsija.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat