Itäisen rantaradan hankeyhtiön valmistelu alkaa

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.6. aloittaa itäisen rantaradan hankeyhtiön valmistelun.
Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupungin johdon valmistelemaan hankeyhtiön perustamista siten, että yhtiön perustamisesta on tehty ehdotus kaupunginhallitukselle viimeistään syyskuussa 2019.
Hankeyhtiön lopulliset perustamisasiakirjat tulee hyväksyä kaupunginvaltuustossa.

Itäisen Suomen suurimmat kaupungit ovat tähän saakka kannattaneet voimakkaammin Helsinki-Porvoo-Kouvola hanketta, vaikka selvityksien perusteella tätä kautta saadut aikahyödyt radan vaikutuspiirissä oleville kunnille ovat minimaalisia. Tämän ratkaisun myötä ei ole olettavaa, että pääkaupungin työssäkäyntialue laajenisi nykyisestään, eivätkä aikasäästöt näyttele merkittävää roolia missään suhteessa.

Itäisen rantaradan arvioitu kustannus on korkeampi kuin Kouvolan oikoradan, mutta se on perusteltu täysin uudella yhteydellä ja uuden alueen liittämisellä rautatieverkkoon. Edelleen itäisen rantaradan kautta olisi todellinen mahdollisuus saada pääkaupunkiseutu kytkettyä nopeimmalla mahdollisella yhteydellä Pietarin alueeseen.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa mainitaan, että ”erityisesti rataverkkoa ja raideliikennettä koskeville miljardihankkeille on syytä tehdä laaja-alainen vaikutusten arviointi sekä suunnitella ja rakentaa ne nykyisen verkon kanssa toimiviksi kokonaisuuksiksi, jotka tuovat lisää matkustajia raiteille ja mahdollistavat järkevän rahankäytön. Hankkeet tukevat Suomen kehittämistä, työvoiman liikkumista, kestävän liikkumisen tavoitteita toiminnallisesti ja alueellisesti tasapainoisella tavalla sekä tarjoavat kilpailukykyisen vaihtoehdon lentoliikenteelle.”

Kaupunginhallituksen mukaan hallitusohjelman kirjaus merkitsee sitä, että lopullinen ratkaisu itäisen ratayhteyden pohjalta tullaan tekemään laajojen vaikutusarvioiden pohjalta ja tässä mielessä nimenomaan itäinen rantarata tulee olemaan vahvoilla.
Kun vielä otamme huomioon hallitusohjelman muut kirjaukset muun muassa ilmastotavoitteista, niin myös nämä seikat tukevat täysin uutta rautatieyhteyttä, jonka kautta saadaan yli 200 000 kansalaista kestävän liikkumismuodon vaikutuspiiriin. Muut vaihtoehdot eivät luo samanlaista uutta rakennetta, vaan parantavat mahdollisesti vain niukasti vallitsevaa tilannetta.

Itäisen rantaradan vaikutuspiirin kunnat olivat koolla Kotkan kaupungin kutsusta 4.6. Tilaisuudessa keskusteltiin askelmerkeistä tämän ratavaihtoehdon edistämiseksi. Aiemmin Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat keskustelleet aiheesta alueen kehittämisen näkökulmasta muun muassa Peter Vesterbackan kanssa.
Kuntien tilaisuudessa todettiin yhteisesti, että itäistä rantarataa ajavan hankeyhtiön perustaminen ja perustamisen suunnitteleminen on tässä vaiheessa perusteltua. Yhdessä sovittiin, että valmistelut yhtiön perustamisesta päätetään mahdollisemman nopealla aikataululla.
Yhtiön varsinainen perustaminen vaatii tarkempia osakassopimusneuvotteluja kuntien välillä sekä yhdessä valtiovallan kanssa siten, että yhtiö voidaan perustaa mahdollisemman pian kesäkauden jälkeen.
Hankeyhtiön perustamisen ohella kunnat selvittävät yhdessä miten itäistä rantaratavaihtoehtoa voidaan tuoda voimakkaammin esille siten, että sen ylivertaisuus muihin vaihtoehtoihin nähden saa riittävän huomion.

Maakunnallisen tukipalveluyhtiön valmistelusta
luovutaan - oma selvitys tekeillä

Kotkan kaupunginhallitus päätti, että Kotka luopuu maakunnallisen tukipalveluyhtiön valmistelusta.
Viimeisen vuoden aikana eri työryhmissä on selvitelty mahdollisuuksia perustaa maakunnallinen, yhteinen tukipalveluyhtiö, joka voisi tuottaa puhtaus-, ruoka- ja kiinteistönhoidonpalveluja maakunnassa. Alkuperäinen ajuri tähän oli valmisteilla ollut maakuntauudistus, joka keskeytyi tämän vuoden maaliskuussa.

Pyhtää ilmoitti jo alussa, ettei heillä ole kiinnostusta ja viime syksynä Kouvola myös ilmoitti järjestävänsä palvelut itse. Viime aikoina on tullut esille, ettei kunnissa tällaisen laajemman tukipalveluyhtiön perustamiselle ole tällä hetkellä valmiuksia. Palvelut on järjestetty eri tavoin eri kunnissa ja toiminnan siirron ja vastaanoton valmiudet ovat erilaiset.
Selvityksen perusteella on todettava, että mahdollisuuksia maakunnallisen, yhteisen tukipalveluyhtiön perustamiseen ei näistä lähtökohdista ole.

Sen sijaan kaupunginhallitus päätti, että Kotkan puhtauspalveluiden palveluyksikön liiketoimintasiirtoa Kastek Oy:lle selvitetään kolmen eri vaihtoehdon pohjalta. Selvitys kustannusvaikutuksineen tulee olla valmis 31.8.2019 mennessä.

Kaupunginhallituksen mukaan seudulla on tiedostettu, että laajemmilla hartioilla saataisiin tukipalveluihin toiminnallisesti merkittäviä hyötyjä. Suurimpina hyötyinä mainittakoon asiantuntijuuden, koulutusasioiden, toiminnan sekä laadun kehittäminen.
Nyt on tarkoitus lähteä tarkastelemaan tukipalvelutoiminnan järjestämistä pienemmissä kokonaisuuksissa palvelu ja alue kerrallaan. On huomattavasti helpompi tehdä siirtoon liittyvää valmistelua pienissä kokonaisuuksissa, jolloin pystytään heti tarkemmin tiedostamaan kustannusvaikutukset sekä toiminnalliset hyödyt.

Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus tarkastella Kotkan kaupungin puhtauspalvelujen liiketoiminnan mahdollista siirtoa Kymsoten tytäryhtiöön Kastek Oy:hyn. Valmistelun edetessä tarkoituksena on käydä läpi mahdollisesta siirrosta aiheutuvat henkilöstö- ja kustannusvaikutukset. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan itse palvelutuotantoon liittyvät mahdollisuudet, uhkatekijät, vahvuudet ja heikkoudet eri vaihtoehdoissa. Kiinteistöhoidon osalta valmiuksia liiketoiminnan siirrolle ei ole, joten se ei toistaiseksi kuulu yhteistoiminnan piiriin.

Kesän aikana on tarkoitus viedä ja valmistella Kotkan kaupungin puhtauspalvelujen liiketoiminnan mahdollista siirtoa eteenpäin ja alkusyksyn aikana tuodaan asiassa kaupunginhallitukselle ratkaisuesitys. Mahdollinen liiketoiminnan järjestely on iso muutos, mutta muutosta ei tule ajatella riskinä vaan se luo uusia mahdollisuuksia kehittää sekä toimintaa että henkilöstöä. Tavoitteena on kehittää työympäristö, jossa hyvinvoiva sekä ammattitaitoinen henkilöstö pystyy tuottamaan asiakastarpeiden mukaista kehittyvää, laadukasta ja kustannustehokasta palvelua. Selvityksessä tarkastellaan missä vaihtoehdossa yllä mainitut tavoitteet toteutuvat parhaiten.

Käytännössä vaihtoehtoisia toimintamalleja on tarkoitus esittää kaupunginhallitukselle kolme:

  1. Käynnistetään valmistelu siitä, että Kotkan kaupungin puhtauspalveluiden palveluyksikön alainen toiminta siirretään Kastek Oy:n alaiseksi toiminnaksi.
  2. Käynnistetään valmistelu siitä, että Kastek Oy:lle siirretään vain Kymsoten kiinteistöissä toimivat laitoshuoltajat, muu toiminta jää kaupungin alaiseksi toiminnaksi.
  3. Jatketaan ennallaan ja kehitetään omaa toimintaa entistä tehokkaammaksi.

Henkilöstön edustajat ovat olleet valmistelussa mukana ja näin toimitaan myös jatkossa. Asian valmistelusta tiedotetaan systemaattisesti henkilökuntaa valmistelun edetessä.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat