Hovinsaaren koulu jatkaa toimintaansa

Hovinsaaren koulun toiminta jatkuu myös syksyn 2016 jälkeen. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti tiistaina 17.11. pitämässään talousarviokokouksessa hylätä kaupunginhallituksen esityksen Hovinsaaren koulun lakkauttamisesta ensi vuoden elokuussa. Koulun toiminnan jatkaminen voitti äänestyksen lukemin 37-14.
Sen sijaan Tiutisen koulun toiminta loppuu käytännössä ensi keväänä, kun lukukausi päättyy. Päätös Tiutisen lakkauttamisesta syntyi valtuustossa äänin 28-23.
Kaiken kaikkiaan valtuusto kasvatti ensi vuoden budjetin käyttötalousmenoja 168 000 euron edestä. Investointeja valtuusto lisäsi hallituksen esitykseen vain 30 000 eurolla, joka menee kevyenliikenteenväylän suunnitteluun Tiutisesta Suulisniemeen.

Kotkan tuloveroprosentin kaupunginvaltuusto päätti pitää nykyisellä tasollaan eli 20,50 prosentissa ja myös kiinteistöveroprosentit säilyvät nykytasolla. Vasemmistoliitto ehdotti tuloveroprosentin korotusta 0,25 prosentin verran, mutta ei saanut esitykselleen kannatusta muilta puolueilta.

Hovinsaaren koulun toiminnan jatkuminen ennallaan tarkoittaa kaupungin käyttötalousmenoissa, että talouden tasapainotusohjelmassa suunnitellut säästöt pienenevät 165 000 euroa.

Lisäksi valtuusto päätti, että Kaakonkulman kulttuurimyllyn eli Monikulttuurikeskus Myllyn vuosiavustus laskee vain 37 000 euroon, kun kaupunginhallituksen esityksessä avustus olisi laskenut nykyisestä 47 000 eurosta 20 000 euroon.
Lisäksi päätettiin, että kaikki junioreiden harjoitusvuorot ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille kaikissa yksilö- ja joukkuelajeissa ja että maksuttomuus koskee kaikkia kaupungin liikuntatiloja. Lisäksi pelimaksut säilyvät vuoden 2015 tasolla. Päätöksen myötä kaupungin tulot pienenevät 30 000 euroa.

Yksityistieavustuksien jakamista kaupunginvaltuusto päätti edelleen jatkaa ja tämä tietää 30 000 euron vuotuista lisäkustannusta.

Säästöä ensi vuoden budjettiin tuo se, että kaupungin jäsenmaksu Suomen Satamaliitolle, 74 000 euroa, siirtyy HaminaKotka Satama Oy:n maksettavaksi.

Valtuusto käsitteli kokouksessa myös Keskustan Vesa Levosen esitystä Kotkan Energian myymisestä. Esitys hävisi äänestyksessä lukemin 49-2.

Kotka ei halua rajoittaa
päivähoito-oikeutta

Valtuusto teki myös talousarvioon muutamia tekstimuutoksia, joissa merkittävin oli se, kun valtuusto poisti kohdat ”mahdolliset muutokset varhaiskasvatusoikeudessa sekä lasten ja henkilöstön välisessä suhdeluvussa otetaan käyttöön”, ”päiväkotiverkon ja sen toiminnan suunnittelu vastaamaan varhaiskasvatuslakia ja hallitusohjelman mahdollisten muutosten haasteita” ja ”hallitusten esitysten mukaiset normiväljennykset otetaan täysimääräisinä käyttöön niiden toteutuessa”.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että Kotka ei noudattaisi maan hallituksen suunnitelmaa rajoittaa subjektiivista päivähoito-oikeutta ja suurentaa päiväkotiryhmiä. Samanlainen päätös on jo tehty mm. Helsingin, Turun, Vantaan ja Tampereen kaupunginvaltuustoissa.

Valtuusto päätti lisäksi, että vuoden 2016 aikana toteutetaan energia- ja vesiyhtiöiden järjestelyt siten, että konsernin kumulatiiviset alijäämät katetaan.

Valtuusto päätti myös tavoitella joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvua, laatia suunnitelman energiakulutuksen vähentämiseksi toimipisteittäin ja mitata Aalborgin sitoumuksen tavoitteiden toteutumista.
Lisäksi päätettiin toimia määrätietoisesti Helsingistä itään suuntautuvan rantaradan edistämiseksi.
Valtuusto päätti myös päivittää vanhustenhuollon strategian ja ottaa työllisyystoimikunnan työllisyyspoliittisen ohjelman toimenpiteet osaksi työllisyydenhoidon toimenpiteitä.

Sote-uudistuksen vaikutukset
organisaatioon selvitettävä

Kaupunginvaltuusto otti talousarviokokouksessaan myös kantaa sote-uudistukseen ja sen vaikutuksiin kaupungin talouteen ja henkilöstöön.
Valtuuston mukaan muutos on erityisen merkittävä, joten myös tältä osin kaupungin tulee tehdä kestävän linjan mukainen suunnitelma muutoksen läpiviemiseen.

Kaupungin tulee valtuuston mukaan ottaa viivytyksettä yksiselitteinen kanta keskussairaalan säilymisen ja 24/7-päivystyksen säilymisen puolesta. Kaupungin ja koko maakunnan edun mukaista on saattaa tämä kanta valtioneuvoston tietoon.

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus perustaa alkuvuodesta 2016 työryhmän, joka valmistelee kuluvan valtuustokauden aikana organisaatiomuutokset, henkilöstövaikutukset, talousvaikutukset ym. siten, että ne tulevat voimaan 1.6.2017 alkaen. Työryhmä työskentelee yhteistyössä kaupunginjohtajan suppean johtoryhmän kanssa.

Työryhmän tulee selvittää myös kaupungin johtamisjärjestelmän ja hallinnon järjestämistä kokonaisvaltaisesti ja tehdä ehdotus luottamushenkilöpalkkiojärjestelmän uudistamiseksi sekä valmistaa konsernin tytäryhtiöt uuden kuntalain tuomiin muutoksiin.


Kaupunginvaltuuston esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat