Hallaan ei nouse tuulivoimaloita

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti maanantaisessa (18.8.) kokouksessaan yksimielisesti, että Hallan tuulivoimayleiskaavassa valitaan 0-vaihtoehto kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ja että kaavan valmistelu lopetetaan lautakunnassa esillä ollein perustein.
Lautakunta perusteli kantaansa toteamalla, että asuttujen kaupunginosien ja keskustan välille sijoittuvat myllyt ovat voimakas maisemallinen elementti, joka haittaa alueiden kehittämistä myöhemmin.
Hallan alue nähdään jatkossa reittinä yhdistää Itä-Kotka ja Kotkansaari kaupunkirakenteina toisiinsa. Hankkeen taloudelliset toteuttamisedellytykset ovat vaativat, joten on varauduttava myös siihen, että Hallan alueelle voidaan rakentaa tiiviisti. Myllyt estäisivät tämän sekä taloudellisina vaikutuksina että häiriötekijänä.
Tulevan yleiskaavoituksen tulee heijastaa näitä tavoitteita – ja vaikka yleiskaavan laatimiselle maankäytön ja yhdyskuntarakenteen kehityksen kannalta ei vielä olekaan välitöntä tarvetta, vaikeuttaisi uuden pysyvän maankäytön sijoittaminen näiden tavoitteiden saavuttamista oleellisesti vuosikymmeniksi eteenpäin.
Etäisyys asutukseen on lyhyt. Hallaan suunnitellut voimalat sijaitsevat Suulisniemestä noin 750 metrin ja Tiutisesta noin 560 metrin etäisyydellä.
Hankkeesta laadittujen meluselvitysten mukaan muutamaa läheisintä loma-asuntoa lukuun ottamatta merkittävää meluhaittaa asutukselle ei olisi. Koska kyse on kuitenkin Hallasta vettä pitkin kulkevasta äänestä ja vaihtelevista tuuliolosuhteista, on oletettavaa, ettei keskimääräisenä laskettu äänenvoimakkuus riitä todellisen äänenvoimakkuuden enimmäistason toteamiseen.
Lisäksi Kantasatama on kaupungin merkittävin tulevaisuuden kehittämiskohde. Hallan lähin voimala sijaitsisi noin 750 metrin etäisyydellä Kantasataman suunnittelualueesta. Alueelle suunniteltujen asuinkerrostalojen korttelialueella vilkkuvan varjon (välke) vaikutus kestää 8-10 h vuodessa.
Myös Hallan pohjoispuolella sijaitsevan Popinniemen kaupunginosan Perävarppiin kohdistuu asumisen kehittämissuunnitelmia.

Turvallisuussuunnitelma
hyväksyttiin
 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelman.
Samalla se valitsi turvallisuussuunnitelman painopisteiksi Kotkan osalta seuraavat:
• perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen (Marak-toimintamallin jalkauttaminen)
• nuorten osallistumiseen ja aktiivisuuteen kannustaminen (palautekanava, harrastaminen)
• ikääntyvien kotona asumisen turvallisuuden varmistaminen
• päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat