Ikäihmisten neuvoston tehtävät

Kotkan kaupungin ikäihmisten neuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.

Ikäihmisten neuvoston tehtävät

1) edistää viranomaisten, ikääntyneiden ja eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa;

2) vaikuttaa kaupungin eri toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka vanhusväestön tarvit-semien palvelujen kannalta;

3) antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille kuntalain 27 §:ssä tarkoitetuista vanhusväestöön vaikuttavista asioista;

4) tehdä aloitteita ja esityksiä tehtäviinsä kuuluvissa asioissa kaupungin viranomaisille;

5) edistää tiedottamista ikäihmisiä koskevissa asioissa

6) osallistua vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman laadintaan;

7) osallistua vanhuspalvelulain 6 §:ssä tarkoitettuun palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin;

8) osallistua vanhuksia koskevien sähköisten palvelujen kuntalais- ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen;

9) edistää ikäihmisten tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa;

10) valmistelee vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman kaupungin talousyksikön määräämällä tavalla ja aikataulussa;

11) antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomuksen;

12) suorittaa muut kaupunginhallituksen sille määräämät tehtävät.