Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät

Sosiaali- ja terveyslautakunnan erityisenä tehtävänä on vastata sosiaalihuollon, terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja liikuntapalveluiden järjestämisestä sekä lisäksi lautakunnan tehtävänä on vastata kunnalle kuuluvan kuluttajaneuvonnan, velkaneuvonnan ja edunvalvonnan järjestämisestä.

Lautakunnan yleisenä tehtävänä on kehittää sosiaalihuollon, terveydenhuollon, vanhustenhuollon, liikuntapalveluiden sekä muiden tehtäväalueidensa toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjata ja valvoa niiden suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä muiden vastuualueiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Lautakunta vastaa tehtäväalueellaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on, ellei lautakunta ole toisin päättänyt tai ellei johtosäännössä toisin määrätä:

 1. päättää lautakunnan alaisen toiminnan tuottamien palvelujen ja tuotteiden maksujen, taksojen ja hinnoitteluperusteiden määräämisestä sekä lautakunnan hallinnassa olevien tilojen, alueiden, laitteiden, kaluston ja muiden tarvikkeiden yleiset luovutus-, vuokraus- ja jakoperusteet sekä toimintaperiaatteet
 2. päättää avustusten myöntämisestä
 3. päättää lautakunnan alaisen toiminnan hankinnoista, ellei kaupungin yleisistä hankintaohjeista tai niiden nojalla annetuista määräyksistä muuta johdu
 4. päättää palvelujen myynnistä
 5. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
 6. päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä lautakunnalle tulevan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta
 7. hakea valtionosuudet, -avustukset ja muut tuet sekä tarvittaessa hakea muutosta tai oikaisua niitä koskeviin päätöksiin
 8. hyväksyä toimintaansa koskevat sopimukset ellei muuta ole määrätty
 9. päättää alaistensa virkojen ja toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteiden nimikkeiden muuttamisesta ja kelpoisuusehdoista
 10. valita alaisensa viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hankittuaan henkilöstöpäällikön lausunnon
 11. päättää virantoimituksesta pidättämisestä
 12. päättää alaistensa vastuualueiden ja liikuntayksikön jakautumisesta palvelualueisiin tai muihin yksiköihin ja määrätä niille johtajat
 13. päättää lautakunnan puhevallan käyttämisestä
 14. hyväksyä toimintasäännöt
 15. toimia raittiustyöstä vastaavana toimielimenä.

Lepäävä pajutyttö
Olavi Lanu, 2003