Konsernijaosto

Konsernijaostoon kuuluu viisi kaupunginhallituksen toimikaudekseen varsinaisten tai varajäsenten keskuudesta valitsemaa jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi valtuuston puheenjohtajalla ja valtuustoryhmien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa.

Jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Jaoston tehtävät

Jaoston tehtävänä on kaupunginhallituksen puolesta huolehtia konserniohjauksen kehittämisestä sekä kaupungin liikelaitosten ja niiden yhtiöiden, osuuskuntien, yhdistysten ja säätiöiden sekä kuntayhtymien omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kaupunki on tai joissa kaupungilla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

Edellä mainittujen yhteisöjen ja säätiöiden osalta konsernijaosto päättää valtuuston hyväksymiä konserniohjeita noudattaen:

  • kaupungin kannanotoista yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille
  • kaupungin edustajien nimeämisestä kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon sekä tilintarkastajiksi
  • vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi.

Jaoston tehtävänä on lisäksi valmistella kaupunginhallituksen käsittelyä varten kaupungin tulevaisuuden ja kehittämisen kannalta merkittävät ja laajakantoiset strategiset asiat, kuten esimerkiksi merkittävimmät maankäyttöön, talouteen ja henkilöstöpolitiikkaan liittyvät periaateratkaisut, kuntien välisen yhteistyön kannalta merkittävät kehityshankkeet, kaupungin yleiseen edunvalvontaan liittyvät hankkeet ja muut asiat, jotka kaupunginhallitus on antanut sen valmisteltaviksi.

Jaosto voi saattaa asian, joka sillä on edellä 1–3 -kohtien mukaan oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Jaosto raportoi toiminnastaan kaupunginhallitukselle.

Yhteystiedot

Jaoston sihteeri:

Kaupunginsihteeri
Raino Hassinen
p. 044 702 4215

sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi