Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset

Esityslistat löytyvät pdf-tiedostoina alla olevista järjestelmistä.

HALLI-logo
HALLI esityslista- ja pöytäkirjahaku, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset (Tweb-julkaisu)

Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 26.9.2019

Miljönämnden
Föredragningslista och protokoll

Regionfullmäktige
Föredragningslista och protokoll

Sektionen för kollektivtrafik
Föredragningslista och protokoll

Esityslistojen julkaisu

Esityslistat pyritään julkaisemaan sivuilla samana päivänä, kun ne lähetetään toimielimen jäsenille.

Julkaisupäivä vaihtelee eri toimielinten välillä kokousaikatauluista ja johtosäännöistä riippuen.

Kokouksen jälkeen sivuilla julkaistaan tarkastettu pöytäkirja. Kuntalain mukaan päätöksen katsotaan syntyneen sitten, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja on tämän jälkeen yleisesti nähtävillä toimielimen päättämänä aikana määrätyssä paikassa. Ajankohdasta ja paikasta on tarkemmat tiedot ao. toimielimen kokousaikataulujen yhteydessä.

Muutoksenhaku

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään edellä tarkoitetun toimielimen ja toimielimen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.
Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaiselle lähetetään päätöksestä tieto erikseen pöytäkirjanotteella, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjaus tai valitusosoitus. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.