Tupakkalain noudattamisen valvonta Kotkassa

Tupakkalain (549/2016) tavoitteena on että tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käyttö loppuisi.

Tupakkalain mukaan kunnan tulee valvoa tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista sekä omavalvontaa koskevien säännösten noudattamista, markkinointi- ja esilläpitokieltoja koskevien säännösten noudattamista sekä tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevien säännösten noudattamista valvonta-alueellaan.

Tupakkavalvonnan kansallisena keskusviranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupa

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyynti on luvanvaraista. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiluvan myöntää myyntipaikan sijaintikunnan tupakkalain mukaisesta valvonnasta vastaava viranomainen, joka on Kotkassa ympäristölautakunnan alainen ympäristökeskus. Kunnan on perittävä maksu myönnetystä myyntiluvasta sekä luvan haltijalta vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu.

Vähittäismyyntilupaa voi hakea joko sähköisesti tai paperihakemuksella. Sähköinen ja tulostettava hakemuslomake löytyvät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) internet-sivuilta. Hakemukseen on liitettävä tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma, ja erityistapauksissa myös myyntipaikan pohjapiirustus (jos myyntipisteiden sijainti on muualla kuin palvelumyynnissä tai kassoilla).

Siirry Valviran sivuille

Omavalvontasuunnitelmapohja

Asianmukaisesti täytetyn ja ehdot täyttävän lupahakemuksen perusteella myönnetään tupakkatuotteiden myyntilupa, josta peritään myöntämishetkellä myyntilupamaksu ja jatkossa vuosittainen valvontamaksu. Valvontamaksun periminen aloitetaan vasta luvan myöntämistä seuraavan kalenterivuoden aikana. Maksujen suuruus perustuu ympäristölautakunnan hyväksymään (27.3.2013) taksaan.

Ennen 15.8.2016 myönnettyjen tupakanmyyntilupien haltijat voivat tehdä ilmoituksen nikotiininesteiden myynnistä kirjallisesti Kotkan ympäristökeskukseen. Tähän tarkoitettu ilmoituspohja löytyy lomakesivulta. Ilmoituksen liitteenä tulee olla päivitetty omavalvontasuunnitelma.

Kaikki muutokset tupakan ja nikotiininesteiden myynnissä on ilmoitettava kirjallisesti Kotkan ympäristökeskukseen.

Siirry lomakesivulle

Tupakkalain (549/2016) mukaiset vuosittaiset valvontamaksut - voimassa 1.1.2017 alkaen

 Valvontamaksu (euroa)
Vähittäismyynnin tupakkatuotteiden myyntipiste350
Vähittäismyynnin nikotiininesteiden myyntipiste350
Tupakkatuotteiden myyntipiste tukussa350

Nikotiinikorvausvalmisteiden myyntilupa

Lääkelain (395/1987) mukaista nikotiinikorvausvalmisteiden myyntilupaa voidaan hakea tupakanmyyntipaikkoihin erillisellä lomakkeella. Myynnissä tapahtuvat muutokset on ilmoitettava samalla lomakkeella.

Siirry lomakesivulle

Asuntoyhteisön tupakointikielto

Tupakkalain (549/2016) mukaan asuntoyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhtiö saa myös kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Asuntoyhtiön on lisäksi mahdollista hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Kunta määrää tupakointikiellon hakemuksessa mainituille alueille mikäli niistä on mahdollista muutoin kuin vain poikkeuksellisesti mahdollista esimerkiksi rakenteiden kautta kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toisen huoneiston käytössä oleviin ulkotiloihin tai toisen huoneiston sisätiloihin eikä savun kulkeutumista voida estää.

Toistaiseksi asuntoyhtiöiden ja ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden käytössä on ohjeistus tupakointikiellon hakemiseen ja sen määräämiseen asuntoyhtiön huoneistoparvekkeille ja huoneiston käytössä oleviin ulkotiloihin.

Viranomaiskieltojen hakemisesta päätetään asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä ja niiden huoneistojen haltijoita on kuultava joita kielto tulee koskemaan. Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto ovat julkaisseet taloyhtiöitä varten ohjeen koskien tupakointikieltoja. Taloyhtiön on toimitettava ympäristöterveydenhuollon valvontayksikköön hakemus liitteineen, joka käsitellään. Valvontayksikkö kuulee tarvittaessa uudestaan asianosaisia sekä arvioi mahdollisuuden tupakansavun kulkeutumiseen tavallisissa olosuhteissa. Arviointi tehdään pääsääntöisesti hakemuksen ja liitteiden perusteella. Tarvittaessa pyydetään lisäselvityksiä tai käydään tarkastamassa tilanne paikan päällä. Lopuksi määrätty tupakointikielto annetaan tiedoksi hakijalle, heille joita päätös koskee sekä yleisesti. Kunta valvoo tupakointikieltojen toteutumista.

Tupakointikieltohakemuksen käsittelystä peritään maksu sen mukaan kuinka kauan asian käsittely on vienyt työaikaa.

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA

ymparistoterveys (at) kotka.fi

Puh. 05 234 4810