Talousvesi

Talousveden laadun valvonta on yksi ympäristöterveydenhuollon keskeisiä perustehtäviä. Valvonta koskee vesilaitoksen valmistamaa vettä valmistusprosessin eri vaiheissa sekä sen laatua vesijohtoverkostossa.

Kotkan alueella käytettävä verkostovesi on tekopohjavettä ja se valmistetaan Utissa. Raakavetenä tekopohjavesilaitos käyttää Haukkajärven vettä.

Valvonta suoritetaan myös pienten vesilaitosten sekä elintarviketuotantolaitosten talousvesistä. Yksityisten kotitalouksien kaivoja valvotaan tarvittaessa, mikäli on syytä epäillä niiden veden aiheuttavan terveyshaittoja käyttäjilleen.

Kaivoveden tutkiminen

Kotkan ympäristökeskuksen alakerrassa, osoitteessa Kotkantie 6, 48200 Kotka, sijaitsevasta Kymen Ympäristölaboratorion näytepisteestä on mahdollisuus saada tarvittavat näytepullot kaivoveden tutkimiseksi.

Näytteet kuljetetaan laboratorioon tutkittavaksi tiistaisin klo 12.30 ja keskiviikkoisin klo 13.30. Tuoreet näytteet ja täytetyt lähetteet tulee toimittaa näytepisteen jääkaappiin. Tarkemmat näytteenotto-ohjeet, hinnaston sekä näytelähetteen saat kun noudat näytepullot. Laboratorio laskuttaa näytteiden analysoinnin tulosten valmistuttua. Tarvittaessa lisätietoja antaa laboratorio, jonka yhteystiedot ovat:

Kymen Ympäristölaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski puh. 05 544 3300, sähköposti info@kymlab.fi

Fluoridi ja radon

Kotkan ja Pyhtään alueella on kaikista kaivoista, muiden tarpeellisten tutkimusten lisäksi, tutkittava fluoridipitoisuus ja porakaivoista lisäksi radonpitoisuus.

Kotka ja Pyhtää kuuluvat Kaakkois-Suomen rapakivialueeseen. Rapakivi on erityisen fluoripitoinen graniittityyppi. Maaperän korkeasta fluoripitoisuudesta liukenee alueen pohja- ja pintavesiin runsaasti fluoridia, joka on fluorin ionimuoto. Fluoridi on helposti vedessä liikkuva aine, joka ei juurikaan uudelleen sitoudu maahan. Näin ollen myös lähellä maanpintaa esiintyvässä pohjavedessä, kuten lähteissä ja matalissakin kaivoissa, on usein paljon fluoridia. Liiallisella fluoridin saannilla on haitallisia luustovaikutuksia ja erityisen haitallista sen liikasaanti on lapsille, nuorille ja raskaana oleville naisille. Juomaveden terveysperustainen enimmäisohjearvo on 1,5 milligrammaa litrassa vettä. Jokaisesta Kotkassa ja Pyhtäällä sijaitsevasta rengas- ja porakaivosta on syytä tutkia sen veden fluoridipitoisuus.

Kaivoveden fluoridipitoisuutta voidaan tarvittaessa pienentää käsittelemällä vesi käänteisosmoosilaitteistolla tai tarkoitukseen soveltuvalla suodattimella. Veden suuri rauta- ja mangaanipitoisuus saattavat estää käänteisosmoosimenetelmän käytön ilman veden esikäsittelyä.

Erityisesti porakaivovesissä esiintyy Kotkassa ja Pyhtäällä myös radioaktiivista radonia. Luonnosta peräisin olevat radioaktiiviset aineet liukenevat pohjaveteen maa- ja kallioperästä. Etenkin uurania sisältävistä graniiteista liukenee kalliopohjaveteen useita radioaktiivisia aineita, joista merkittävin on yleensä kaasumainen radon. Porakaivovedessä radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ovat keskimäärin kymmenkertaisia verrattuna rengaskaivovesiin ja kaksikymmentäkertaisia verrattuna verkostovesiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut radonpitoisuuden laatusuositukseksi pienille talousvesiyksiköille 300 Bq/l ja yksityiselle kaivovedelle 1000 Bq/l. Radonia sisältävä vesi lisää juotuna mahalaukun säteilyannosta ja sitä vapautuu hengitettävään sisäilmaan suihkun käytön yhteydessä ja pyykkiä pestessä. Ohjearvot ylittävään säteilyannokseen liittyy kohonnut syöpäriski. Jokaisesta Kotkassa ja Pyhtäällä sijaitsevasta porakaivosta on syytä tutkia sen veden radonpitoisuus.

Mikäli kaivovedessä havaitaan laatusuosituksen ylittävä määrä radonia, on vettä käsiteltävä joko ilmastamalla tai käyttämällä aktiivihiilisuodatusta. Sopiva menetelmä riippuu siitä kuinka paljon radonia vesi sisältää.

Vesiosuuskunnat

Vesiosuuskunnille on tarjolla malli valvontatutkimusohjelman pohjaksi.

Valvontatutkimusohjelmamalli

Linkkejä

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu / Vedenhankinta kaivosta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL / Vesi

Säteilyturvakeskus STUK / Juomavesi

Lomakesivulta löytyvät talousveteen liittyvät hakemus- ja ilmoituslomakkeet.

Lisätietoja

Terveystarkastaja
Mirva Lahtela
p. 044 702 4807

Kotkan kaupungineläinlääkäri Veera Varo
p. 040 577 2198

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi

Jos epäilet talousvesivälitteistä ruokamyrkytystä tai epidemiaa, ota yhteyttä Kotkan kaupungineläinlääkäriin.