Ohjeet ja lomakkeet

Ilmoitukset ja hakemukset pyydetään täyttämään ensisijaisesti tietokoneella. Ilmoituksen voi jättää sähköpostilla, kirjeitse tai toimittamalla käyntiosoitteeseen Kotkantie 6, 48200 Kotka. Alla olevat lomakkeet ovat saatavilla myös ympäristökeskuksen käyntiosoitteesta tarvittaessa paperiversioina.

Tiedostot ovat ladattavissa .rtf ja .pdf muodoissa. RTF-muotoinen lomakepohja on tarkoitettu tietokoneella täytettäväksi. PDF-muotoisen lomakkeen voi tulostaa ja täyttää käsin.

Elintarvikelain mukaiset lomakkeet

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta, toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Elintarvikealan toimijan, joka harjoittaa toimintaa, jossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen niiden saattamista vähittäismyyntiin, on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Laitoshakemukset palautetaan ympäristökeskukseen kahtena kappaleena.

Elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa tiedotetaan sen kunnan elintarvikeviranomaista, jonka alueella toimintaa harjoitetaan.

Elintarvikehuoneistolle, jossa alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta tuottamistaan alkutuotannon tuotteista, ei tarvitse hakea hyväksymistä laitokseksi. Elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäiseksi toiminnaksi katsotaan myös eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdan mukainen toiminta sekä 10 artiklan mukaisia kansallisia mukautuksia soveltava toiminta. Tällaisista elintarvikehuoneistoista on tehtävä ilmoitus.

Toimijan, joka saattaa markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita, on ilmoitettava toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta.

Ensisaapumistoimija tekee kirjallisen ilmoituksen Elintarviketurvallisuusvirastolle toiminnastaan.

Elintarvikehuoneiston toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta on myös viivytyksettä ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Elintarvikehuoneiston hyväksymisen tai toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarvikehuoneisto on lainsäädännön yleisten vaatimusten mukainen. Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää.

Terveydensuojelulain mukaiset lomakkeet

Ilmoitus on tehtävä seuraavista terveydensuojelulain (763/1994) mukaisista toiminnoista: toiminta tai huoneisto josta saattaa aiheutua terveydellistä haittaa, kauneushoitolat, tatuointipaikat, solariumit, julkiset majoitushuoneistot, vastaanottokeskukset, jatkuvaa hoitoa antavat sosiaalihuollon yksiköt, yleiset saunat, uimalat, uimarannat, kylpylät, koulut, päiväkodit, vanhainkodit, vesiosuuskunnat, yhteiskäytössä olevat kaivot, omilla laitteilla otettava vesi julkisen ja kaupallisen toiminna yhteydessä, kuntosalit ja muut liikuntatilat. Hakemus on tehtävä talousvettä toimittavan laitoksen osalta. Sekä uudet tilat ja toiminnat että mahdolliset olennaiset muutokset tulee ilmoittaa.

Muita terveydensuojelulain mukaisia lomakkeita

Tupakkalain mukaiset lomakkeet

Tupakan vähittäismyyntilupa

Siirry Valviran sivuille

Yleiset lomakkeet ja ohjeet

Lopettamisilmoituslomakkeella ilmoitetaan toimijan vaihtumisesta, yhden tai useamman luvan-, hyväksynnän- tai ilmoituksenvaraisen huoneiston käytön tai toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä.

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA

ymparistoterveys (at) kotka.fi
ymparistokeskus (at) kotka.fi

Puh. 05 234 4810