Kemikaalivalvonta

Kemikaalivalvonnan yleisenä tavoitteena ja tarkoituksena on selvittää, täyttävätkö Suomessa markkinoilla olevat ja Suomen kautta Euroopan markkinoille luovutettavat kemikaalit Suomen kemikaalilainsäädännön, ja siten myös Euroopan yhteisöjen kemikaaleja koskevan lainsäädännön vaatimukset ja määräykset kemikaalien markkinoille luovuttamisesta tai saattamisesta.

Vaatimusten ja määräysten noudattamisen valvonta on osa kemikaaleista aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen sekä palo- ja räjähdysvaarojen ehkäisemistä ja torjuntaa ja siten myös onnettomuuksia ennaltaehkäisevää työtä. Kunnallisen kemikaaliviranomaisen tehtävät on siirretty turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes).