Elintarvikevalvonta

Elintarvikelain tarkoituksena on

 • varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu
 • varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda harhaan
 • suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta
 • varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys
 • turvata korkealaatuinen elintarvikevalvonta
 • osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Viranomaisvalvontaa suoritetaan seuraavien toimien avulla

 • käsittelemällä ilmoituksia elintarvikehuoneistoista ja laitteista sekä elintarvikkeiden myynnistä ja valmistuksesta
 • tekemällä tarkastuksia ja valvomalla toimijoiden omavalvontaa valmistuspaikoissa, varastoissa, kaupoissa, suurkeittiöissä ym.
 • ottamalla näytteitä ja tutkimalla niitä
 • estämällä viallisten tuotteiden valmistusta ja myyntiä
 • antamalla opastusta ja ohjeita
 • tarkkailemalla elintarvikkeiden mainontaa

Ilmoittaminen elintarvikehuoneistosta ja laitoshyväksymisen hakeminen

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista tai hakea hyväksyntää elintarvikehuoneistolle toiminnan luonteesta tai laajuudesta riippuen. Vain eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset pitää edelleen hyväksyttää. Omavalvontasuunnitelmaa ei myöskään enää hyväksytä, mutta toimijalla tulee kuitenkin olla toimintansa riskien hallintaan riittävä omavalvonta.

Ruokaviraston opas ravintolatoiminnan aloittamiseen

Vähäriskinen, pienimuotoinen yksityishenkilöiden ja harrastekerhojen elintarvikealan toiminta vapautuu ilmoitusvelvollisuudesta, kun kyse ei ole elinkeinotoiminnasta. Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen kuluttajalle katsotaan jatkossa kuuluvan alkutuotannon toimintaan, eikä siitä tarvitse tehdä erillistä elintarvikehuoneistoilmoitusta.

Elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa tiedotetaan sen kunnan elintarvikeviranomaista, jonka alueella toimintaa harjoitetaan.

Ensisaapumistoimija tekee ilmoituksen toiminnastaan Kotkan kaupungin viranomaisen sijaan Ruokavirastolle.

Siirry Lomakkeet-sivulle

Meripäivät 2019 ja muut suuren yleisötapahtumat

Meripäivillä elintarvikkeita käsitteleville tai myyville toimijoille on laadittu ohjeet suomeksi ja englanniksi.

Lisäksi elintarvikealan toimijoille on laadittu ohjeet muita Kotkassa järjestettäviä tapahtumia varten englanniksi.

Suomeksi kattavat ohjeet löytyvät Ulkomyyntiohjeesta.

Meripäiville tulevien toimijoiden toivotaan tekevän tiedottamisen toukokuun loppuun mennessä. Tiedottamislomakkeet löytyvät suomeksi ja englanniksi lomakesivulta.

Omavalvonta

Elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta (omavalvontasuunnitelma). Suunnitelmaa on noudatettava ja sitä on pidettävä ajan tasalla. Omavalvonnan toteutuksesta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidon avulla toimija pystyy seuraamaan elintarvikekäsittelyn kannalta kriittisten kohtien valvontaa ja esittelemään valvojalle suunnitelman toteutumisen. Kirjanpidon säilytyksestä on myös huolehdittava.

Alkutuotantopaikalta ei edellytetä omavalvontasuunnitelmaa. Alkutuotantopaikalla on kuitenkin pidettävä kirjaa omavalvonnan toteuttamisesta.

Ohjeita omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja hyvän käytännön ohjeita voi tiedustella oman toimialan etujärjestöltä. Suppean opastuksen omavalvontasuunnitelman laadinnassa huomioitavista asioista voit ladata alla olevasta linkistä.

Laajemmin tietoa omalvalvonnasta löytyy Ruokaviraston internetsivuilta.

Omavalvontanäytteitä voi toimittaa Kymen Ympäristölaboratorioon tutkittavaksi tuomalla näytteet osoitteessa Kotkantie 6, 48200 Kotka sijaitsevan näytepisteen jääkaappiin. Näytteet kuljetetaan laboratorioon tiistaisin klo 12.30 ja keskiviikkoisin klo 13.30. Lisätietoja laboratoriopalveluista antaa Kymen Ympäristölaboratorio Oy, puh. 05 544 3300.

Hygieniaosaaminen

Elintarvikealan toimijan on kustannuksellaan huolehdittava siitä, että tämän lain nojalla ilmoitetussa tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Ruokaviraston hyväksymän mallin mukainen todistus (osaamistodistus), jos hän on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa yhteensä vähintään kolme kuukautta.

Osaamistodistusta ei kuitenkaan tarvitse olla henkilöllä, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa pelkästään: kassatehtävissä, valmiiden annosten tarjoilijana, vankeuslain velvoittamana vankina, asevelvollisuuslain mukaisessa varusmiespalvelussa tai aseettomassa palveluksessa, naisten vapaaehtoisessa asepalvelussa taikka siviilipalveluslain mukaisessa siviilipalveluksessa taikka sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain tarkoittamana asiakkaana, kehitysvammaisten työtoiminnassa taikka vammaisuuden perusteella suojatyössä tai yhdyskuntapalvelusta annetun lain tarkoittamana tuomittuna.

Lisätietoa hygieniaosaamistodistuksesta löytyy Ruokaviraston internetsivuilta.

Elintarvike- tai talousvesiperäinen epidemia

Ruokamyrkytysepidemialla tarkoitetaan tapausta, jossa vähintään kaksi henkilöä on saanut oireiltaan samanlaatuisen ruokamyrkytyksen nautittuaan samaa alkuperää olevaa elintarviketta tai talousvettä. Tapausten rajoittuessa samaan kotitalouteen on kyseessä perhe-epidemia. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävä on kyseisessä tapauksessa käynnistää yhdessä terveydenhuollon edustajien kanssa epidemian selvitystyö. Epäiltäessä botulismia selvitystyö käynnistetään jo yksittäisen tapauksen kohdalla. Ruokamyrkytysepidemian selvittämiseksi on tehtävä sairastuneisiin henkilöihin kohdistuvia laboratoriotutkimuksia,epidemian aiheuttajiksi epäiltyjen elintarvikkeiden tai talousveden tutkimuksia sekä epidemiologisia tutkimuksia.

Kotkassa toimii ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyötä varten selvitystyöryhmä, johon kuuluvat tartuntataudeista vastaava lääkäri, tartuntatautihoitaja, kaupungineläinlääkäri ja terveystarkastaja sekä vesilaitoksen edustaja. Selvitystyöryhmään voidaan tarvittaessa kutsua myös muita asiantuntijajäseniä. Työryhmä kokoontuu epidemioiden yhteydessä tarvittavassa määrin. Ruoka- ja vesivälitteisen epidemian selvittäminen tapahtuu kunnan kustannuksella.

Elintarvike- tai talousvesiperäisen epidemian epäilystä voi tehdä ilmoituksen epidemiatyöryhmän jäsenelle tai ympäristökeskukselle. Epäilyilmoituksen tavoitteena on saattaa alkava ruokamyrkytysepidemia mahdollisimman varhain viranomaisten tietoon. Näin torjuntatoimet ja tutkimukset voidaan mitoittaa oikein ja antaa tarvittaessa suosituksia toimenpiteiksi, esimerkiksi mahdollisesti saastuneen elintarvikkeen vetämiseksi pois myynnistä mahdollisimman nopeasti.

 

Lisätietoa

Terveystarkastaja
Tarja Kemppainen
p. 044 702 4160

Terveystarkastaja
Merja Lumme
p. 044 702 4808

Terveystarkastaja
Mirva Lahtela
p. 044 702 4807

Kotkan kaupungineläinlääkäri Veera Varo
p. 040 577 2198

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi @ kotka.fi

Ruokamyrkytys- ja epidemiatilanteissa ota yhteyttä omaan terveystarkastajaasi (elintarvikealan toimijat) tai lähetä sähköpostia tarkastajien yhteiseen sähköpostiin ymparistoterveys @ kotka.fi.