Kemikaalivalvonta

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi tarvitsevat yleensä toiminnalleen kemikaalilain mukaisen luvan tai niistä tulee tehdä ilmoitus paikalliselle kemikaali- ja/tai paloviranomaiselle.

Kotkassa paikallisena kemikaalivalvontaviranomaisena toimii Kotkan ympäristölautakunta ja sen alaisena Kotkan ympäristökeskus.

Kemikaalien valvontaa tehdään yhdessä Kotkan pelastuslaitoksen kanssa, joka vastaa palavien nesteiden ja kaasujen käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta sekä turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Valvonnan tavoitteena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja sekä huolehtia, että toiminnanharjoittajat noudattavat kemikaali- lainsäädännön velvoitteita.

Laajamittaisen toiminnan lupakäsittelystä vastaa Turvatekniikan keskus eli TUKES.

Paikallisesti kemikaalivalvontaa toteutetaan mm. kemikaalipakkausten, kulutustavaroiden ja niiden merkintöjen tarkastuksilla sekä tekemällä neuvonta- ja tarkastuskäyntejä kemikaaleja käsitteleviin yrityksiin ja laitoksiin.

Kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista on tehtävä ilmoitus joko Kotkan ympäristökeskukselle tai Kotkan pelastuskeskukselle.


Sosiaali- ja terveysministeriö

TUKES

Ympäristöhallinto

Lisätietoja

Ympäristönsuojelupäällikkö
Heli Ojala
Puh. 05 234 4805
GSM 044 702 4805