Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma

Kotkan kaupunki on sitoutunut vähentämään toimillaan energian ja luonnonvarojen kulutusta. Ilmasto- ja energiaohjelma kokoaa energiatehokkuuteen, kestävään kulutukseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumiseen liittyvät toimet yhteen. Systemaattisilla toimenpiteillä ja seurannalla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen.

Kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma sisältää kansallisen sekä Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian, kaupunkistrategian sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitun energiatehokkuussopimuksen edellyttämät energiansäästö- ja energiatehokkuustavoitteisiin tähtäävät toimenpiteet

Ohjelman avulla ohjataan kaupungin toimia energiatehokkuuteen ja luonnonvarojen säästöön kaikessa toiminnassa sekä varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Jokaisella kaupungin toimialalla ja vastuualueella on suoria ja välillisiä vaikutuksia energiatehokkuuteen ja luonnovarojen käyttöön. Toimialat tunnistavat ympäristövaikutuksensa ja huomioivat kaupunkistrategian tavoitteet omissa toimenpidesuunnitelmissaan.

Kaupungin toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset liittyvät kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon sekä hankintoihin, toimistotyöhön, maankäyttöön ja liikkumiseen. Merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat usein välillisiä ja liittyvät organisaation tekemiin suunnitelmiin, selvityksiin, päätöksiin ja säädöksiin.

Kotkan ilmasto- ja energiaohjelma on valmisteltu kaupunginjohtajan nimeämän poikkihallinnollisen ympäristöryhmän toimesta. Ohjelma hyväksyttiin Kotkan kaupunginvaltuustossa 16.12.2011. Ohjelman toteutumista seurataan ympäristöryhmän toimesta vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä ja se päivitetään budjetoinnin yhteydessä. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätöksen yhteydessä kaupunkistrategiassa määritellyin mittarein. Työryhmän puheenjohtajana toimii kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen.

Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma toiminnalliset tavoitteet ovat:

  1. Vähennetään liikenteen aiheuttamaa energiankulutusta
  2. Huomioidaan ympäristönäkökohdat tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa ja hankintojen suunnittelussa
  3. Parannetaan rakennusten ja rakentamisen energiatehokkuutta
  4. Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa huomioidaan aina ajoneuvosuoritteen (tai ajoneuvoilla liikkumisen tarpeen) vähentäminen, energiaratkaisut ja rakenteen eheyttäminen
  5. Parannetaan työarjen ekotehokkuutta ja edistetään energiatehokkaiden ratkaisuiden toteutumista omalla vastuualueella
  6. Varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
  7. Huolehditaan asukkaiden ympäristötietoisuuden lisäämisestä ja viestitään aktiivisesti
  8. Varmistetaan järjestelmän toimivuus

 

Kotkan ilmasto- ja energiaohjelma

Lisätietoja:

Työryhmän pj.
Tekninen johtaja
Hannele Tolonen
puh. 044 702 4372