Kotihoidon palvelusetelit

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia sekä sosiaalihuoltolakia muutettiin vuoden 2004 alusta lukien siten, että ne mahdollistavat palvelusetelin käytön sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kotkassa on 1.1.2004 voimaan tulleen lainsäädännön mukaisesti palvelusetelit käytössä seuraavasti:

Palveluseteli sotainvalidien kotihoidon ja tukipalvelujen hankintaan

(Sotela 14.12.2004 § 221)
Palveluseteli myönnetään sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 10 %, käytettäväksi kotihoidon ja kotipalvelun tukipalveluiden hankintaan ja asiakas valitsee palveluntuottajan lääninhallituksen rekisteriin merkityistä tuottajista.
Asiakkaalle ei ole omavastuuosuutta.

Palveluseteli lyhytaikaishoidon järjestämiseen

(Sotela 15.6.2004 § 118)
Kotihoidon tukipalveluna myönnetään palveluseteli lyhytaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon sairaalasta kotiutettavalle jatkohoidoksi tai kotihoidon asiakkaalle vaihtoehtona laitoshoidolle.
Asiakas maksaa tuottajalle omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja tuottajan hinnan välisen erotuksen. Asiakkaan omavastuu voi vaihdella tuottajittain, koska tuottajat voivat vapaasti hinnoitella palvelut kunnan toiminnalle asettamien ehtojen rajoissa.
Palvelusetelin arvo on tasasuuruinen.

Palveluseteli ikääntyneiden päiväkeskustoimintaan

(Sotela 22.11.2005 § 183)
Kotipalvelun tukipalveluna myönnetään palveluseteli virikkeellisen ja kuntouttavan päiväkeskustoiminnan järjestämiseen asiakkaalle 1-5 krt/vko, asiakaskohtaisen tarveharkinnan perusteella määräaikaisena.
Asiakas maksaa tuottajalle omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja tuottajan hinnan välisen erotuksen. Asiakkaan omavastuu voi vaihdella tuottajittain, koska tuottajat voivat vapaasti hinnoitella palvelut kunnan toiminnalle asettamien ehtojen rajoissa.
Palvelusetelin arvo on tasasuuruinen.

Palveluseteli kotihoidon järjestämiseksi palvelutaloissa

(Sotela 24.5.2005 § 103)
Sosiaalihuoltolain mukaisena kotipalveluna myönnetään palveluseteli asiakkaalle, jolle on tehty hoito- ja palvelusuunnitelma ja asiakkaan hoitoisuusluokka on sovitun määrittelyn mukainen. Lisäksi palvelu voi sisältää ne sairaanhoidolliset palvelut, joita lääkäri voi antaa potilaalle itselleenkin suoritettavaksi.
Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan, joka määritellään hoitoisuusluokituksen mukaisesti hoito- ja palvelusuunnitemassa.
Asiakas maksaa tuottajalle omavastuuosuuden, joka ei saa ylittää sitä asiakasmaksua, jonka kunta voisi periä itse tuottamistaan palveluista.
Asiakkaan maksuosuus määräytyy tulojen ja perhekoon mukaan.

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli

(Sotela 25.4.2007)
Palveluseteli on kohdennettu sairaalasta kotiutuville asiakkaille. Avuntarve on aina tilapäistä ja lyhytkestoista korkeintaan kaksi viikkoa. Asiakas maksaa tuottajalle omaavastuuosuutena palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen. Palveluseteli on tasasuuruinen eikä asiakkaan tulot vaikuta setelin suuruuteen.

Yhteystiedot

Kotkan kotihoito
Merikatu 1, 48100 Kotka
Kotihoidon esimies
Eija Tulikoura
puh. 040 670 5277

Palveluohjaaja
Teija Viikari
puh. 040 527 3709

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi