Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. Muut kuin edellä mainitut henkilöt voivat tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 §25)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti alla olevan linkin kautta
 

HUOM ! KIRJOITA SÄHKÖISEEN LOMAKKEESEEN:

LÄHETTÄJÄN TIEDOT
Nimi:
Puhelinnumero:
Haluan pysyä nimettömänä (x):

KETÄ ASIA KOSKEE
Nimi:
Osoite:
Puhelinnumero (jos tiedossa):
Onko asianomainen tietoinen yhteydenotosta (kyllä/ei):

YHTEYDENOTON SYY

 

Linkki sähköiselle yhteydenottopyynnölle

Linkki tulostettavaan yhteydenottolomakkeseen