Ryhmäohjausmallit

Hamina - Kotka kuntakokeiluhankkeessa pilotoiduista ryhmäohjausmalleista saatiin paljon positiivista palautetta asiakkailta sekä yhteistyökumppaneilta. Ryhmäohjausmalleissa asiakkaalle annettiin tietoa työllisyyteen liittyvistä asioista ja motivoitiin heitä toimimaan itse asioidensa edistämiseksi. Ryhmäohjausmalleissa vertaistuella oli merkittävä rooli. Ohjausmalleissa pyrittiin pois luentomaisesta työskentelystä ja käytettiin monipuolisesti erilaisia ohjausmenetelmiä. Ryhmäohjausmallit todettiin myös kustannustehokkaaksi työskentelytavaksi, jossa ohjaaja saa asiakkaasta monipuolista tietoa mm. sitoutuneisuudesta, sosiaalisista taidoista ja asenteista.

Hakonen 2 viikkoa -ryhmäohjausmalli


Hakonen 2 viikkoa on aktivoiva ja motivoiva monipuolinen katsaus työllisyyden ja työttömyyden asioihin asiakkaan näkökulmasta. Lähtökohtana ohjaukselle on ajatus: "Vain itse voin vaikuttaa omaan tilanteeseeni. Mitä voisin tehdä toisin, jotta työllistyisin? Toiminnan aika on nyt!"

Hakonen 2 viikkoa opaskirja
Hakonen 2 viikkoa tuotekortti

Mitä nyt? -ryhmäohjausmalli

Ohjausmalli on tarkoitettu vasta työttömäksi jääneille tiedotustilaisuudeksi. Ensimmäisellä tapaamisella käsitellään työttömyyteen liittyviä käytännön asioita. Työskentely jatkuu 1 - 3 pienryhmätapaamisella asiakkaiden tarpeiden pohjalta.

Mitä nyt? opaskirja
Mitä nyt? tuotekortti

Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmalli

Ohjausmalli on tarkoitettu asiakkaille, joilla on suunta hukassa työllistymisensä suhteen ja jotka hyötyvät toiminnallisista menetelmistä. Ohjausmalli sisältää luonnossa retkeilyä asiasisällön ohella.


Tuumasta toimeen opaskirja
Tuumasta toimeen tuotekortti

Energiaa eteenpäin -ryhmäohjausmalli

Toiminnallisin menetelmin tuodaan esille omia taitoja ja kykyjä. Näitä vahvuuksia hyödynnetään urasuunnittelussa ja työnhaussa sekä tehdään itselle sopiva jatkosuunnitelma.

Energiaa eteenpäin opaskirja
Energiaa eteenpäin tuotekortti

CV-klinikka -ryhmäohjausmalli

CV-klinikka opas sisältää kuvauksen ja materiaalin miten CV-klinikka toteutettiin Kotkassa yhteistyössä Kotkan korttelikotiyhdistyksen kanssa. CV-klinikka on tarkoitettu asiakkaille, joilla ei ole riittäviä atk-taitoja CV:n laatimiseen tai sähköiseen työnhakuun.

CV-klinikka opaskirja
CV-klinikka tuotekortti

Datapaja -ryhmäohjausmalli

Ohjausmalli on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille datanomeille. Palvelun tavoitteena on ammattitaidon päivittäminen ja urapolun eteneminen.

Datapaja opaskirja
Datapaja tuotekortti

Liikuntaneuvonta -ryhmäohjausmalli

Ohjausmallin tuottaa liikunnan ja vertaistuen avulla hyvinvointia ja aktivoitumista elämänän eri osa-alueilla ja tukee näin työllistymistä.

Liikuntaneuvontaryhmä tuotekortti

Liikuntaresepti

Liikuntaresepti on Haminan kaupungin rakenteiden sisälle kehitetty toimintamalli pitkäaikaistyöttömien työkunnon ja aktiivisen elämäntavan ylläpitämiseksi.

Liikuntaresepti raportti
Liikuntaresepti tuotekortti

Peruskoulupaja

Peruskoulupilot on toimintamalli, jonka avulla täysi-ikäinen pitkäaikaistyötön asiakas pystyy suorittamaan peruskoulun oppimäärän loppuun erityisopettajan tuella kuntouttavan työtoiminnan lisäpalveluna.

Peruskoulupaja loppuraportti

Nuorten malli

Työttömien nuorten ohjausprosessi koostui kahdesta yksilötapaamisesta alussa ja lopussa sekä kuudesta ryhmätapaamisesta yksilötapaamisten välissä. Tapaamisten aikana pyrittiin herättämään asiakkaiden valmiutta muutokseen omaa elämää koskevissa valinnoissa ja päätöksissä.

Ohjausmalli mahdollistaa nuoren yksilöllisen elämäntilanteen sekä ikävaiheen tuomien erityispiirteiden huomioimisen. Ohjausmallissa huomioidaan kaikki toimintakyvyn alueet: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen terveys ja hyvinvointi.

Nuortenmalli
Nuoret osallisiksi työelämästä tuotekortti

Sumppu - Toiminnallinen kielikoulutus -ryhmäohjausmalli

Ohjausmalli on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka hyötyvät muita kielikoulutuksia monipuolisemmasta ja käytännön läheisemmästä tavasta opiskella suomea.

Sumppu tuotekortti

Haavi - terveydelle soveltuvan ammatillisen jatkosuunnitelman laatiminen -ryhmäohjausmalli

Palvelu on suunnattu pitkäaikaistyöttömille, joilla työllistymisen terveydellinen este on epäselvä tai on tarve täsmentää ja selvittää terveydellistä syytä työllistymisen vaikeudelle.

Haavi ohjausmalli
Haavi tuotekortti

Verkko - osaamisen kartoittaminen -ryhmäohjausmalli

Palvelu on suunnattu työttömille, joilla työllistymisen este on epäselvä ja tilanne vaatii kartoittamista.

Verkko tuotekortti

Perho - kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin -ryhmäohjausmalli

Perho - kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin -ryhmäohjausmalli on kehitetty asiakasryhmän tarpeisiin motivoiden ja rohkaisten heitä siirtymään eteenpäin kuntouttavasta työtoiminnasta kohti työmarkkinoita.Ryhmän aikana tarkastellaan omia kykyjä ja kehitetään työnhakutaitoja. Ryhmän lopuksi asiakkaalla on henkilökohtainen jatkosuunnitelma, miten edetä konkreettisesti kohti työllistymistä.

Perho ohjausmalli
Tuotekortti Perho

Asiakasraati

Asiakasraati on yksi menetelmä tiedon keräämiseen, jolla pyritään monipuolisempaan kehittämistyöhön ja lisätään asiakkaiden osallisuutta vaikuttaa käyttämäänsä palveluun. Koosteessa kuvataan yksi tapa asiakasraadin prosessista kehittämistyössä. Ensin on kuvattu parhaaksi nähty, tavoitteellinen kehittämisprosessi lyhyesti, jonka jälkeen avataan jokaisen kohdan merkittävät asiat, jotka on otettava huomioon prosessin vaiheissa. Hankkeen tekemää koostetta prosessista täydentää Hannele Sauriston Ylemmän AMK:n opinnäytetyö Kehitetään yhdessä- opas asiakasraadin perustamiseen.

Asiakasraadin kuvaus
Asiakasraati tuotekortti